Aktivity Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Názov projektu:  Hľadajme nové cesty k múdrosti a radosti

Typ: Dopytovo orientovaný projekt

 

Operačný program vzdelávanie: 

  • 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
  • 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj;

Výzva: OPV-2008/4.1/03-SORO

Prijímateľ:  Spojená škola sv. Františka z Assisi

 

V tomto projekte sme si vytýčili štyri hlavné aktivity, ktoré napĺňame počas jeho trvania.

  1. Tvorba školského vzdelávacieho programu
  2. Inovácia didaktických prostriedkov
  3. Vzdelávanie pedagógov Spojenej školy sv. Františka z Assisi
  4. Implementácia netradičných foriem vyučovania „mimo triedu“

 

Tvorba školského vzdelávacieho programu


Inovácia didaktických prostriedkov

Implementácia zážitkovej metódy učenia do výučby experimentálnych predmetov vytvorením komplexného digitálneho vzdelávacieho prostredia a zriadenia laboratória experimentálnych predmetov.

 

Vzdelávanie pedagógov Spojenej školy sv. Františka z Assisi

Zabezpečiť vzdelávanie pedagógov pre skvalitnenie vzdelávacieho procesu.

 

Implementácia netradičných foriem vyučovania „mimo triedu“

Pripraviť plán využitia netradičnej formy vyučovania “ mimo triedu“, realizovať výučbu mimo triedu podľa zvoleného plánu (exkurzie, sústredenia, školy v prírode)

Posledná úprava Piatok, 02 December 2011 23:05