Sv. Otec František: 

Sobota, 16.6.2018

Radosť detí je poklad. A musíme urobiť všetko pre to, aby zostali radostnými, pretože radosť je ako dobrá PÔDA. Radostná duša je ako dobrá zem, ktorá dáva dobrý RAST životu, s dobrým OVOCÍM. Nezarmucujte deti. Keď vidia, že doma sú problémy, keď sa rodičia hádajú, trpia. Chráňte radosť detí.

 

Sobota, 16.6.2018

Radosť detí je poklad. A musíme urobiť všetko pre to, aby zostali radostnými, pretože radosť je ako dobrá PÔDA. Radostná duša je ako dobrá zem, ktorá dáva dobrý RAST životu, s dobrým OVOCÍM. Nezarmucujte deti. Keď vidia, že doma sú problémy, keď sa rodičia hádajú, trpia. Chráňte radosť detí.

 

Piatok, 15.6.2018

Jozef zobral na seba otcovstvo, ktoré nebolo jeho, pochádzalo do nebeského Otca. Staral sa o obživu Márie, ale tiež VYCHOVÁVAL dieťa, UČIL ho remeslu, SPREVÁDZAL ho k zrelosti muža. V evanjeliu niet jediného slova, ktoré by povedal Jozef. Muž tichej poslušnosti berie do rúk tajomstvo nového stvorenia. Pomáha svojím mlčaním, svojou prácou, až dovtedy, pokiaľ ho Boh nepovolá k sebe.

 

Štvrtok, 14.6.2018

Čo je viac neplodné ako púšť? A predsa proroci hovoria, že aj púšť ZAKVITNE, vyprahnutá zem sa NAPLNÍ vodou. Práve toto je prísľubom Boha. Diabol si želá neplodnosť, chce, aby sme nežili pre darovanie života iným, ale iba pre seba. Egoizmus, pýcha, márnivosť, vykrmovať si dušu bez toho, aby sme žili pre iných. Diabol dáva rásť burine egoizmu a robí nás neplodnými. Boh je však PLODNÝ.

 

Streda, 13.6.2018

Plodnosť v Biblii je POŽEHNANÍM. „Množte sa a naplňte zem “, to bol prvý PRÍKAZ, ktorý dal Boh našim OTCOM. Niektoré krajiny si vybrali cestu neplodnosti a trpia veľmi zlou chorobou, ktorá sa nazýva demografická zima. Ide o plodnosť materiálnu i duchovnú. Človek môže byť aj neženatý, ale musí žiť dávajúc život iným. Beda nám, ak neprinášame úrodu dobrých skutkov.

 

Utorok, 12.6.2018

Buďme radostnými kresťanmi, naplno sa usilujme, aby bolo badať našu vieru, že sme vykúpení, že Pán nám všetko odpustil. Ak sa pošmykneme, odpustí nám, lebo je Bohom odpustenia. Pán je medzi nami a nenechá naše ruky ochabnúť. VSTAŇ, choď, radostne volaj, RADUJ SA, jasaj a PLESAJ celým srdcom.

 

Pondelok, 11.6.2018

RADOSŤ kresťana pramení z toho, že mu boli odpustené hriechy a Pán je mu nablízku. Výraz jeho tváre nie je „pohrebný“, ale odráža SKUTOČNOSŤ, že je vykúpený. Ale ak ty máš smutnú tvár, ako môžem UVERIŤ, že si vykúpený, že tvoje hriechy boli odpustené?

 

Nedeľa, 10.6.2018

Otvorme myseľ a srdce, aby sme prijali MILOSŤ. Ježiš je Božím darom a ak ho prijmeme, môžeme sa stať Božím darom pre druhých, predovšetkým pre tých, čo nikdy nezakúsili pozornosť a nehu. Koľko ľudí nikdy nezakúsilo pohladenie, láskavú pozornosť, gesto nehy. Takto sa Ježiš OPÄŤ príde narodiť do života každého z nás a cez nás je DAROM spásy pre maličkých a vylúčených.

 

Sobota, 9.6.2018

Ježiš je skutočne jedným z nás. Boží Syn sa stáva dieťaťom, prijíma to, že musí rásť, silnieť. Pre Máriu a Jozefa bolo RADOSŤOU pozorovať toto všetko u ich syna. Poslaním RODINY je vytvárať priaznivé PROSTREDIE pre harmonický a plnohodnotný rast detí, aby mohli žiť dobrým životom, hodným Boha a prínosným pre svet.

 

Piatok, 8.6.2018

Čím viac sme zakorenení v Kristovi, čím bližšie sme pri ňom, tým viac zažívame vnútorný POKOJ, a to aj UPROSTRED každodenných PROTIVENSTIEV. Kresťan, ktorý sa stretol s Ježišom, nemôže byť prorokom zlých zvestí. Je svedkom a poslom radosti, ktorá sa má zdieľať s ostatnými, nákazlivej radosti, ktorá učiní životnú cestu menej vyčerpávajúcou.

 

Štvrtok, 7.6.2018

VOJNY sú rukolapným znakom opakujúcej sa a absurdnej pýchy. Sú ním však aj všetky malé i veľké ÚTOKY na život, na pravdu, na bratské spoločenstvo, ktoré sú príčinou rôznorodých foriem ľudského a spoločenského úpadku, i úpadku životného prostredia. Za všetko toto chceme a musíme prijať našu ZODPOVEDNOSŤ pred Bohom, pred bratmi a pred stvorenstvom.

 

Streda, 6.6.2018

Pociťujem veľký obdiv voči rodičom, učiteľom a vychovávateľom, ktorí VYCHOVÁVAJÚ deti k občianskemu cíteniu, zodpovednosti, spolupatričnosti, k starostlivosti a záujmu o realitu. Nemálo z nich sa pritom nachádza v podmienkach ekonomickej núdze a predsa neplačú ani neprechovávajú nenávisť, ale každodenne sa USILUJÚ svojím dielom prispieť k tomu, aby sa veci trochu ZLEPŠILI.

 

Utorok, 5.6.2018

Starostlivosť o dobro blížneho, ktorá vyviera z otvoreného srdca, prúdi ako blahodarná rieka, zavlažujúc vyprahnuté a púštne zeme nenávisti, korupcie, chudoby a násilia, ktoré NIVOČIA ľudský život, ROZDEĽUJÚ rodiny a DEFORMUJÚ dar stvorenia.

 

Pondelok, 4.6.2018

OTVORENOSŤ srdca je cestou vedúcou k hľadaniu dobroty, spravodlivosti a solidarity. Vedie k hľadaniu DOBRA v našom blížnom. Svätý Pavol v Liste Rimanom vyzýva takto: „Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.“ (12,21) Toto je postoj, ktorý môžeme všetci NAPODOBŇOVAŤ.

 

Nedeľa, 3.6.2018

Otvorenosť srdca je podobná schodom, ktoré siahajú k Absolútnu. Uvedomujeme si potrebu očisťovať naše srdcia, aby sme tak mohli vidieť všetky veci v ich najpravdivejšej perspektíve. Tak nájdeme potrebnú MÚDROSŤ doceniť druhých a ich uhol pohľadu, nájdeme SILU, aby sme ku všetkým vystierali priateľskú ruku.

 

Sobota, 2.6.2018

Kňazi, ohlasujte všetkým Božie slovo, ktoré ste prijali s radosťou. Rozjímajte o Pánovom zákone a dbajte, aby ste to, čo čítate, verili, čo veríte, učili, a čo učíte aj uskutočňovali. Vaša náuka nech je POKRMOM pre Boží ľud a váš príkladný život nech je POTECHOU veriacim, aby ste slovom i príkladom budovali Boží dom, svätú Cirkev.

 

Piatok, 1.6.2018

Vystríhajte sa pred nepriateľmi harmónie, pred duchom ohovárania. To je terorizmus. Vyprosujte si ducha RADOSTI. Musí ísť o radosť naozaj hlbokú, ktorá sa ukazuje pri znášaní protivenstiev. Radosť SRDCA.

 

Štvrtok, 31.5.2018

Evanjelizovať neznamená robiť prozelytizmus. Cirkev rastie nie vďaka prozelytizmu, ale vďaka príťažlivosti, cez SVEDECTVO. Evanjelizácia znamená žiť Evanjelium, svedčiť o blahoslavenstvách, o Dobrom Samaritánovi, svedčiť o odpustení 77-krát. V týchto svedectvách Duch Svätý pracuje, a dochádza k OBRÁTENIAM.

 

Streda, 30.5.2018

Pozornosť a bdelosť sú predpoklady na to, aby sme už neblúdili ďaleko od Pánových ciest (Iz 63,17), stratení vo vlastných hriechoch a nevere. Pozornosť a bdelosť vytvára podmienky umožňujúce Bohu VKROČIŤ do nášho života, aby mu VRÁTIL význam a hodnotu svojou PRÍTOMNOSŤOU, plnou dobroty a nehy.

 

Utorok, 29.5.2018

VŠETCI máme talenty, ktoré nám DAL Boh. Nikto sa nemôže pokladať za tak chudobného, aby nemohol darovať NIEČO ostatným.

 

Pondelok, 28.5.2018

Neradi žobreme o ÚTECHU. Dávame prednosť zlosteniu sa a „varíme“ si naše city vo vývare horkosti a zatrpknutosti. Zatrpknutým srdciam sa zdá byť horkosť krajšia než sladkosť a veľa ľudí ju uprednostňuje. Tento „trpký koreň“ nás privádza v spomienkach k prvotnému hriechu. A toto je presne spôsob, ako sa NENECHAŤ potešiť.

 

Nedeľa, 27.5.2018

Musíme zaujať postoj miernosti a pokory, nezvyšovať hlas, ale počúvať a hovoriť s miernosťou, a takto PRIPRAVOVAŤ príchod nášho Pána, ktorý je tichý a pokorný srdcom. Žiada, aby sme ODSTRÁNILI všetky prekážky, ktoré vytvárame nášmu spojeniu s Pánom: „Čo je krivé, nech je rovinou, a čo hrboľaté, nížinou. I zjaví sa Pánova sláva.“ (Iz 40,4-5)

 

Sobota, 26.5.2018

„Hlas volajúceho: Pripravte cestu Pánovi... Každá dolina nech sa zdvihne“ (Iz 40,3). DOLINY, ktoré sa majú zdvihnúť, predstavujú NEDOSTATKY v našom postoji voči Bohu, HRIECHY zanedbania dobra. Jedným z nedostatkov môže byť, že sa NEMODLÍME alebo sa modlíme málo. Nedostatkom môže byť aj CHÝBAJÚCA láska k blížnemu. Buďme vnímaví na potreby druhých. Tak ako Ján Krstiteľ, i my môžeme dláždiť cesty NÁDEJE v púšti vyprahnutých sŕdc ľudí.

 

Piatok, 25.5.2018

Aby sme sa nechali POTEŠIŤ Pánom, potrebujeme sa vyzliecť z našich egoizmov, z vecí, ktoré sú naším pokladom, zo zatrpknutosti, lamentovania. Aké je moje srdce? Mám v ňom horkosť? Mám tam nejaký smútok? Je moja reč na CHVÁLU Boha, o tom, čo je krásne, alebo je vždy plná sťažovania sa? Prosme si od Pána milosť odvahy, prosme: Pane, príď nás POTEŠIŤ.

 

Štvrtok, 24.5.2018

Dobré skutky máme konať s radosťou, pretože slúžia k PRÍPRAVE na Ježišov príchod. Keď čakáme návštevu drahej osoby, všetko starostlivo a radostne pripravujeme. Rovnako sa máme prichystať na Pánov príchod: OČAKÁVAŤ starostlivo každý deň, aby nás naplnil svojou MILOSŤOU, keď príde.

 

Streda, 23.5.2018

Božia nežnosť sa najlepšie prejavuje v ranách. Moje rany, tvoje rany, keď sa moja rana stretne s Jeho ranou. V Jeho ranách sme boli UZDRAVENÍ. Samaritán sa sklonil k človeku napadnutému zbojníkmi, vyčistil mu rany a zaplatil za jeho liečenie. Hľa, miesto NEŽNOSTI Boha. Ukáž Mu svoje rany. Chce ich uzdraviť.

 

Utorok, 22.5.2018

Boh je MILOSTIVÝ ku všetkým svojim stvoreniam. Izaiáš kreslí obraz Boha, ktorý s nami hovorí ako otec s dieťaťom, ktorý kvôli dieťaťu zjemní svoj hlas, aby sa mu čo najlepšie priblížil. Ale predovšetkým ho POHLADENÍM upokojuje: „Neboj sa, ja sám ti pomôžem“.

 

Pondelok, 21.5.2018

Mária povedala „áno“ anjelovmu posolstvu, mala odvahu DÔVEROVAŤ v radostnú zvesť a preniesť ju do života vernej oddanosti jej povolaniu, totálneho DAROVANIA seba samej a úplnej odovzdanosti láskyplnej starostlivosti Boha. Tak ako Mária, buďte mierni, ale odvážni v PRINÁŠANÍ Ježiša a Jeho lásky druhým.

 

Nedeľa, 20.5.2018

Duch Svätý s fantáziou a nepredvídateľnosťou tvorí ROZMANITOSŤ, v každej epoche dáva prekvitať novým a rozličným charizmám. Potom ten istý Duch uskutočňuje jednotu, SPÁJA, zhromažďuje, obnovuje harmóniu. A tak je to opravdivá jednota, jednota podľa Boha, ktorá nie je uniformitou, ale jednotou v ROZDIELNOSTI.

 

Sobota, 19.5.2018

Myslieť na smrť nie je negatívna predstava, je to REALITA. Či je negatívna alebo nie, to závisí odo mňa. To, čo bude na smrti pekné, to bude STRETNUTIE s Pánom. On mi príde v ústrety, povie mi: „Poď, požehnaný môjho Otca, poď so mnou.“ A vo chvíli Pánovho zavolania už nebude čas na USPORADÚVANIE našich vecí.

 

Piatok, 18.5.2018

Strach OCHROMUJE človeka a často ho vedie k nesprávnym rozhodnutiam. Strach ODRÁDZA človeka, aby prevzal iniciatívu, navádza ho utiekať sa k riešeniam, ktoré sú isté a zaručené, a tak človek nevykoná žiadne dobro. Na to, aby človek rástol počas svojej cesty životom, nemá mať strach, potrebuje DÔVEROVAŤ.

 

Štvrtok, 17.5.2018

Novosti nie sú všetky zlé, stačí pomyslieť na evanjelium, na Ježiša, ktoré je novosťou. Ale je potrebné vedieť rozlišovať. Je potrebné novosti ROZLIŠOVAŤ. Pochádza táto novosť od Pána? Pochádza od Ducha Svätého? Pochádza od Boha, alebo má koreň v ZVRÁTENOSTI?

 

Streda, 16.5.2018

Svätá omša znamená VSTÚPIŤ do Ježišovho utrpenia, smrti, zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia. Keď ideme na svätú omšu, akoby sme išli na Kalváriu a sme v tej chvíli tam, VEDIAC, že ten muž je Ježiš... dovolili by sme si baviť sa medzi sebou, fotiť, robiť tak trochu divadlo? Nie! Určite by sme boli v tichu, v plači a aj v radosti, že sme zachránení.

 

Utorok, 15.5.2018

Ak je Kristova láska vo mne, môžem sa plne darovať druhému, vo vnútornej ISTOTE, že ak by ma ten druhý azda zranil, ja nezomriem. Ináč by som sa musel brániť. Mučeníci darovali život v tejto istote o Kristovom VÍŤAZSTVE nad smrťou. Len ak zakúsime Kristovu moc, moc Jeho lásky, sme skutočne slobodní darovať sa bez STRACHU.

 

Pondelok, 14.5.2018

Ježiš Kristus svojím utrpením, smrťou, zmŕtvychvstaním a nanebovstúpením doviedol Paschu k naplneniu. Svätá omša je PAMIATKOU tej Jeho Paschy, Jeho exodu, ktorý uskutočnil pre nás, aby nám dal vyjsť z otroctva a voviedol nás do zasľúbenej zeme večného života. Nie je iba spomienkou, je SPRÍTOMNENÍM toho, čo sa stalo pred dvadsiatimi storočiami.

 

Nedeľa, 13.5.2018

Na konci nášho života budeme súdení z LÁSKY, z nášho konkrétneho úsilia MILOVAŤ Ježiša a SLÚŽIŤ Mu v našich najmenších a najúbohejších bratoch. Žobrák, človek v núdzi, ktorý k nám vystiera svoju ruku, je Ježiš sám. Chorý človek, ktorého mám ísť navštíviť, je Ježiš sám. Väzeň, to je Ježiš. Hladujúci človek, to je Ježiš.

 

Sobota, 12.5.2018

Tým, že sa budete utiekať ku Kristovým ranám, môžete zakúsiť UZDRAVUJÚCI balzam Otcovho milosrdenstva a nájsť silu na to, aby ste ho prinášali aj ostatným, aby ste ním mohli potrieť každú ranu i každú bolestivú spomienku. Takto sa stanete vernými svedkami ZMIERENIA a POKOJA, ktoré si Boh želá, aby zavládli v každom srdci a spoločenstve.

 

Piatok, 11.5.2018

Veľkou výzvou našich dní je pomôcť ľuďom otvoriť sa pre TRANSCENDENTNO. Byť schopnými vidieť do hĺbky vlastného vnútra a poznať seba samých tak, aby sa znovu objavili vzájomné vzťahy, spájajúce s ostatnými. Nemôžeme zostať izolovaní jedni od druhých. Ak sme povolaní k vytváraniu JEDNOTY, musíme prekonať všetky formy neporozumenia, predsudkov a nenávisti.

 

Štvrtok, 10.5.2018

Ježiš ešte pred tým, než odišiel, hovorí učeníkom: ,Choďte do sveta a robte ľudí učeníkmi’. Choďte. Miestom kresťana je svet, aby ohlasoval Ježišovo slovo, aby povedal, že sme spasení, že On prišiel, aby nám dal milosť, aby nás VŠETKÝCH spolu s Ním PRIVIEDOL k Otcovi.

 

Streda, 9.5.2018

Pán povoláva Ondreja a Šimona Petra slovami: „Poďte za mnou.“ (Mt 4,19) Nasledovať Krista neznamená uháňať vpred vlastnými silami! Pán niektorých pozve nasledovať Ho ako KŇAZI a stať sa rybármi ľudí. Iných zavolá stať sa ZASVÄTENÝMI osobami. A iných zas zavolá do MANŽELSKÉHO života stať sa milujúcimi otcami a matkami. Akékoľvek je vaše povolanie, buďte odvážni, veľkodušní a predovšetkým radostní!

 

Utorok, 8.5.2018

Sme povolaní CHOPIŤ sa darov, ktoré sme dostali a PODELIŤ sa o ne s ostatnými. To môže byť trochu skľučujúce, lebo nie vždy vieme, kam nás Ježiš môže poslať. On nás však nikdy neposiela bez toho, aby súčasne nekráčal po našom boku a vždy tak trochu pred nami, aby nás uviedol do nových, nádherných častí svojho kráľovstva.

 

Pondelok, 7.5.2018

Drahí mladí, nemajte strach klásť otázky, ktoré ľudí nútia uvažovať. Nemajte strach, keď cítite, že vás je málo a že ste roztratení. Evanjelium vždy vzrastá z malých koreňov. Nech vás je počuť! Kričte, ale nie hlasom. Kričte životom, srdcom, aby ste boli znameniami NÁDEJE pre malomyseľných, VYSTRETOU rukou pre chorých, a PRIJÍMAJÚCIM úsmevom pre osamelých.

 

Nedeľa, 6.5.2018

Svet je plný hluku a rozptýlení, ktoré môžu udusiť Boží hlas. Učte sa POČÚVAŤ Jeho hlas, hovoriac k Nemu v hĺbke vášho srdca. PODEĽTE sa s Ježišom so všetkým, čo máte v srdci: strachy a obavy, sny a nádeje. PESTUJTE vnútorný život tak, ako záhradu. Vyžaduje si to čas a trpezlivosť. Ak budete mať trpezlivosť, Pán vám dá prinášať mnoho ovocia, o ktoré sa budete môcť podeliť s druhými.

 

Sobota, 5.5.2018

Svätý Pavol trikrát opakuje slovo „bez“ (Rim 10,14-15). Jedno malé slovíčko, ktoré podnecuje uvažovať o našom mieste v Božom pláne. Pavol kladie tri otázky: Ako v Neho uveria BEZ toho, aby o Ňom počuli hovoriť? Ako o Ňom budú počuť BEZ posla, ktorý by Ho ohlasoval? Ako môže byť hlásateľ BEZ toho, aby bol poslaný?

 

Piatok, 4.5.2018

Blahoslavenstvá nepožadujú svetoborné činy, nie sú pre nadľudí, ale pre toho, kto je vystavený skúškam a námahám každodennosti. Aj svätí dýchajú vzduch znečistený zlom, ale na životnej ceste nestrácajú spred očí blahoslavenstvá, ktoré Ježiš ukazuje ako mapu kresťanského života. Svätí sú nielen tí z kalendára, ale množstvo bratov a sestier „z vedľajších dverí“, ktorých sme azda stretli a poznali.

 

Štvrtok, 3.5.2018

Blahoslavenstvá sú ingrediencie pre šťastný život: blažení sú jednoduchí, ponížení, tí, ktorí dávajú miesto Bohu, dokážu PLAKAŤ nad druhými a nad vlastnými zlyhaniami, ktorí zostávajú mierni, BOJUJÚ za spravodlivosť, sú MILOSRDNÍ ku všetkým, uchovávajú si čistotu srdca, pracujú vždy pre pokoj a zotrvávajú v radosti, neprechovávajú nenávisť a aj vtedy, keď trpia, odpovedajú na zlo dobrom.

 

Streda, 2.5.2018

Ak sme prijali svoje schopnosti od nebeského Otca, musíme ich dať do SLUŽBY bratom, a nie z nich ťažiť pre náš osobný záujem a uspokojenie. Nesmieme sa považovať za vyšších od druhých. SKROMNOSŤ je zásadne dôležitá pre život, aby bol v súlade s učením Ježiša, ktorý je tichý a pokorný srdcom a prišiel nie dať sa obsluhovať, ale SLÚŽIŤ.

 

Utorok, 1.5.2018

V dejinách spásy možno identifikovať tri Božie DARY pre jeho ľud. Dar vyvolenia, prísľubu a zmluvy. Všetky sú nezrušiteľné, lebo Boh je verný. Tak ako to platilo pre Abraháma, tak to platí pre KAŽDÉHO z nás: každý z nás je vyvolený Bohom, každý nesie prísľub spásy, ktorý dal Pán. A každý uzatvára s Pánom zmluvu. Je SLOBODNÝ tak urobiť alebo neurobiť.

 

Pondelok, 30.4.2018

‚Schopnosť milovať možno znovu nájsť. Ale ak stratíš schopnosť cítiť sa byť MILOVANÝ, niet NÁDEJE, stratil si VŠETKO. Pripomína to nápis na dverách Danteho Pekla: „Zanechajte nádej.“ Prosme Pána, aby nás zachránil pred stratou schopnosti cítiť sa byť milovanými.

 

Nedeľa, 29.4.2018

‚Ale veď tento minul dedičstvo svojimi neresťami, hriechmi a ty mu robíš hostinu? A ja, katolík, praktizujúci, chodím každú nedeľu na omšu, plním príkazy a pre mňa nič?’ Tento nechápe NEZIŠTNOSŤ spásy. Myslí si, že SPÁSA je ovocím onoho ‚Ja platím a ty ma spas’. Spása je zdarma! Ak nevstúpiš do tejto dynamiky nezištnosti, nič nepochopíš. Spása je DAR Boha, na ktorý sa odpovedá darom svojho srdca.

 

Sobota, 28.4.2018

Prežiť bez padnutia do osídiel korupcie sa dá troma postojmi: prvým je zdravá NEDÔVERA, byť opatrný voči tomu, kto priveľa sľubuje a priveľa hovorí. Druhým postojom je UVAŽOVANIE nad zvodmi diabla, ktorý pozná naše slabosti. A do tretice to je MODLITBA.

 

Piatok, 27.4.2018

Ak sa necháme viesť iba tým, čo je nám príjemné, vyhľadávaním vlastných záujmov, náš život sa stane NEPLODNÝM, nebudeme schopní venovať svoj život iným a nezadovážime si tak žiadne zásoby oleja pre lampu našej viery. Takto nám LAMPA našej viery VYHASNE v okamihu Pánovho príchodu, alebo ešte aj skôr.

 

Štvrtok, 26.4.2018

Ježiš podobenstvom o desiatich pannách pripomína, že máme byť PRIPRAVENÍ na stretnutie s Ním, vyzýva k bdelosti. Byť bdelí neznamená iba jednoducho nespať, znamená to byť pripravení. Všetky panny zadriemali, ale po prebudení niektoré boli pripravené, iné nie. Nemáme čakať na POSLEDNÚ chvíľu nášho života, aby sme spolupracovali s Božou milosťou, ale robiť tak už TERAZ.

 

Streda, 25.4.2018

Dovolíme si žasnúť v našom vzťahu s Pánom, v modlitbe? Alebo si myslíme, že modlitba je hovoriť k Bohu ako papagáje? Znamená to DÔVEROVAŤ a otvoriť srdce, aby sme zostali ŽASNÚŤ. Nechávame sa PREKVAPIŤ Bohom, ktorý je vždy Bohom prekvapení? Lebo stretnutie s Pánom je vždy živým stretnutím, nie ako stretnutie z múzea. Ideme na svätú omšu, nie do múzea. Prichádzame na živé stretnutie s Pánom.

 

Utorok, 24.4.2018

Predispozíciou, ktorá je vlastná deťom, je nechať sa prekvapiť. Dieťa vždy kladie milión otázok, lebo TÚŽI objavovať svet, a žasne dokonca aj nad malými vecami, lebo preň je všetko NOVÉ. K tomu, aby sme vstúpili do nebeského kráľovstva, je potrebné ŽASNÚŤ.

 

Pondelok, 23.4.2018

Kniha Genezis tvrdí, že človek bol stvorený na obraz a podobu Boha, ktorý je Otcom, Synom a Duchom Svätým, je DOKONALÝM vzťahom lásky, jednotou. Všetci sme boli STVORENÍ tak, aby sme vstúpili do dokonalého vzťahu lásky v neustálom darovaní sa a prijímaní, aby sme tak našli PLNOSŤ svojho bytia.

 

Nedeľa, 22.4.2018

Modlitba je predovšetkým dialógom, osobným VZŤAHOM s Bohom. Človek bol stvorený ako bytosť v osobnom vzťahu s Bohom, ako bytosť vo vzťahu, nachádzajúca svoju plnú REALIZÁCIU jedine v stretnutí so svojím Stvoriteľom. Cesta života smeruje k definitívnemu STRETNUTIU s Pánom.

 

Sobota, 21.4.2018

Máme NÁDEJ tvárou v tvár smrti. Pre toho, kto verí, je BRÁNOU, ktorá sa úplne roztvorí. Pre toho, kto pochybuje, je ŠKÁROU svetla, ktoré preniká cez priechod, ktorý sa celkom neuzavrel. Ale pre nás všetkých to bude milosťou, keď nás toto svetlo stretnutia s Ježišom ožiari.

 

Štvrtok, 19.4.2018

Farizeji a zákonníci nepatria len do dávnych časov, aj dnes je ich mnoho. Práve preto je DÔLEŽITÉ modliť sa za našich pastierov. Modliť sa, aby nestratili KĽÚČ poznania a NEZATVORILI dvere sebe a ani ľuďom, ktorí chcú vstúpiť.

 

Streda, 18.4.2018

Ježiš od nás žiada koherenciu života, koherenciu medzi tým, čo ROBÍME a tým, čo žijeme vo vnútri. Falošnosť spôsobuje mnoho zla, pokrytectvo robí veľmi zle. Varujte sa pred pokrytectvom, ktoré sa rýchlo môže stať akýmsi zvykom. Cesta, po ktorej treba KRÁČAŤ je neobviňovať druhých, ale NAUČIŤ sa múdrosti obžalovať seba samých, bez zakrývania svojich vín pred Pánom.

 

Utorok, 17.4.2018

Patríš Bohu. Toto je tá zásadne dôležitá príslušnosť. To On ti dal všetko, čím si a čo máš. A tak náš život deň čo deň môžeme a musíme žiť v uznaní tejto našej zásadnej PRÍSLUŠNOSTI a v srdci si vážiť nášho Pána, ktorý tvorí každého z nás ako jedinečného a neopakovateľného, ale VŽDY na obraz svojho milovaného Syna, Ježiša. Je to nádherné TAJOMSTVO.

 

Pondelok, 16.4.2018

Jedným z dôsledkov uctievania boha peňazí je vojna. A to nielen tá, v ktorej sa zabíjajú ľudia, ale tiež tá v rodine. Všetci vieme, čo sa stane, keď je v hre dedičstvo. Rodiny sa ROZDELIA a skončia v nenávisti. Jediná cesta je BOHATSTVO, ale v Bohu. A nejde tu o pohŕdanie peniazmi.

 

Nedeľa, 15.4.2018

Raj nie je miestom z rozprávok, ani začarovanou záhradou. Raj je OBJATÍM sa s Bohom, nekonečnou Láskou a VSTUPUJEME doň vďaka Ježišovi, ktorý za nás zomrel na kríži. Tam, kde je Ježiš, je MILOSRDENSTVO a šťastie, bez neho je chlad a temnota.

 

Sobota, 14.4.2018

Slovo nemôže vstúpiť, keď mu to nedovolím. Hlupák nepočúva, robí si vždy po svojom. Preto Božie SLOVO nemôže vstúpiť do srdca. A ak aj vstúpi, vstúpi destilované, POZMENENÉ podľa môjho chápania reality. Táto hluchota vedie k skazenosti. Božie slovo NEMÔŽE vstúpiť, niet miesta pre lásku a napokon niet miesta pre slobodu.

 

Piatok, 13.4.2018

Boli sme STVORENÍ, aby sme milovali a aby sme boli milovaní. Boh, ktorý je Láska, nás stvoril, aby nás urobil účastnými na svojom živote, aby sme ním boli MILOVANÍ a aby sme ho milovali, aby sme s ním MILOVALI všetkých ostatných ľudí. Toto je Boží sen o človeku.

 

Štvrtok, 12.4.2018

Identita kresťanov je založená predovšetkým na VZŤAHOCH. Sú ako údy v spoločnom tele, každý sa vlastnou identitou a osobitosťou slobodne podieľa na budovaní. Pred druhými každý OBJAVUJE svoje prednosti i chyby, svoje silné stránky a svoje slabosti, objavuje svoju tvár, CHÁPE svoju identitu.

 

Streda, 11.4.2018

Spoločenstvo je tým najväčším protiliekom na individualizmus. Nesprávne sme pochopili koncept SLOBODY, ak ho interpretujeme akoby išlo o povinnosť byť sami, slobodní od akýchkoľvek väzieb. Ako následok sa vytvorila spoločnosť bez KOREŇOV, zbavená zmyslu pre akúkoľvek príslušnosť a DEDIČSTVO.

 

Utorok, 10.4.2018

Keď zasejeme zrno, stratíme ho, keď vmiešame kvas, zašpiníme si ruky. V zasievaní Božieho kráľovstva je vždy nejaká STRATA. Beda tým, ktorí ohlasujú Božie kráľovstvo s klamnou predstavou, že si nezašpinia ruky. Takí sú strážcami múzeí, uprednostňujú pekné veci, a nepričinia sa takto ,zasievať’, aby sa SILA uvoľnila, nepričinia sa ‚vmiesiť‘, aby sila mohla RÁSŤ.

 

Pondelok, 9.4.2018

Horčičné zrnko a kvas sú MALÉ, ale majú v sebe silu, ktorá rastie. Rovnako tak je s Božím kráľovstvom: jeho sila pochádza Z VNÚTRA. Je to sila Ducha Svätého. Duch Svätý nás vedie k niečomu grandióznemu, k oslobodeniu, k veľkej sláve. A preto Ježiš hovorí: Vo vnútri maličkého horčičného zrnka je prítomná SILA, ktorá vie rozpútať nepredstaviteľný rast.

 

Nedeľa, 8.4.2018

Každý z nás vošiel do vlastného hrobu. Pozývam vás VYJSŤ. Poďme na všetky tie miesta, kde sa zdá, že hrob mal posledné slovo a kde sa zdá, že smrť bola jediným riešením. Poďme OHLASOVAŤ, podeliť sa, zjavovať, že je to PRAVDA: Pán je živý a chce vstať z mŕtvych v toľkých tvárach, ktoré pochovali svoju nádej, sny a dôstojnosť.

 

Sobota, 7.4.2018

Cirkev vás chce mať vo svojom strede. Nepripravuje vám miesto hocijaké alebo odlišné, ale UPROSTRED a POSPOLU. Cirkev je Cirkvou VŠETKÝCH, osobitne chudobných. Všetci sme pozvaní len skrze milosť. Je to tajomstvo nezištnej lásky Boha, ktorý nás chce prijať za svojich, nie za zásluhy, ale pre svoju lásku.

 

Piatok, 6.4.2018

Sme ohlasovateľmi Ježišovho zmŕtvychvstania nielen slovami, ale SKUTKAMI a SVEDECTVOM života! Ježiš nechce takých učeníkov, čo sú schopní iba opakovať namemorované poučky. Chce svedkov, ľudí šíriacich nádej svojou prívetivosťou, tým, ako sa usmievajú, ako milujú. Lebo sila zmŕtvychvstania robí kresťanov schopnými MILOVAŤ aj vtedy, keď sa zdá, že láska stratila svoje dôvody.

 

Štvrtok, 5.4.2018

Byť kresťanmi znamená nezačínať od smrti, ale od LÁSKY Boha k nám. Boh je VÄČŠÍ než ničota a stačí jediná zažatá sviečka, aby sme zvíťazili nad tou najtemnejšou nocou. A ak sa nás opýtajú na dôvody nášho ÚSMEVU, ktorý rozdávame a nášho trpezlivého delenia sa, vtedy budeme môcť odpovedať, že Ježiš je stále tu, živý medzi nami, živý a zmŕtvychvstalý.

 

Streda, 4.4.2018

V sile zmŕtvychvstania sme povolaní byť NOVÝMI mužmi a ženami podľa Ducha, potvrdzujúcimi hodnotu ŽIVOTA. Budeme mužmi a ženami VZKRIESENIA, ak uprostred udalostí sužujúcich svet, uprostred svetskosti, ktorá vzďaľuje od Boha, budeme prejavovať solidaritu a prijatie.

 

Utorok, 3.4.2018

Nechajme sa prekvapiť novým ránom, novosťou, ktorú len Kristus môže dať. Dovoľme, aby Jeho nežnosť a Jeho láska hýbala našimi krokmi, dovoľme TLKOTU Jeho srdca premeniť náš SLABÝ pulz.

 

Pondelok, 2.4.2018

Cirkev neprestáva hovoriť: „Zastav sa, Ježiš vstal z mŕtvych.“ A to nie je fantázia. Zmŕtvychvstanie Krista nie je len sviatok s mnohými kvetmi. Je to viac, je to TAJOMSTVO odvrhnutého KAMEŇA, ktorý sa nakoniec stáva základom našej existencie. V kultúre skartácie, kde sa to, čo neslúži, vyhadzuje, tento kameň, Ježiš, je skartovaný, a je to zdroj ŽIVOTA.

 

Nedeľa, 1.4.2018

Peter, Ján i ženy išli k HROBU a ten bol prázdny, Ježiš tam nebol. Šli so srdcom uzatvoreným v smútku z porážky. Ich Majster, Ten, ktorého veľmi milovali, bol popravený, zomrel. A zo smrti sa nevracia. Toto je PORÁŽKA, toto je cesta porážky, cesta k hrobu. Ale Anjel im hovorí: „Nie je tu, vstal z mŕtvych.“ To je prvé OHLASOVANIE: „Vstal z mŕtvych!“

 

Sobota, 31.3.2018

Ženy SPREVÁDZALI Majstra až do posledného dychu na kríži, schopné NEUTIECŤ, čeliť životu tak, ako prichádza a znášať horkú chuť nespravodlivostí. Sú pred hrobom, medzi bolesťou a neschopnosťou vzdať sa a prijať, že by všetko muselo skončiť takto. Matky PLAČÚ, keď vidia, že život detí ostáva pochovaný pod každodenným egoizmom, ktorý ukrižováva nádeje, nedovolí, aby sa veci zmenili.

 

Piatok, 30.3.2018

Ó Pane Ježišu, Syn Boží, nevinná obeť nášho vykúpenia, pred Tvojou kráľovskou zástavou, pred Tvojím tajomstvom smrti a slávy, pred nástrojom Tvojho umučenia padáme na kolená, zahanbení a DÚFAJÚCI, a prosíme Ťa, aby si nás UMYL v kúpeli krvi a vody, ktoré vyšli z Tvojho prebodnutého Srdca; aby si nám ODPUSTIL naše hriechy a naše viny.

 

Štvrtok, 29.3.2018

Kto bol vo svojich hriechoch pomazaný olejom ODPUSTENIA, ten je pomazaný olejom poslania, aby pomazal ostatných. Rovnako ako Ježiš, aj kňaz celou svojou osobou robí zvesť RADOSTNOU. Keď prednáša homíliu, robí to s radosťou, ktorá sa DOTÝKA sŕdc ľudí prostredníctvom slova, ktorým sa Pán dotkol jeho v osobnej modlitbe.

 

Streda, 28.3.2018

Pastier musí mať trojaký vzťah s Božím ľudom: byť PRED ním, aby mu ukazoval cestu, učil ceste. Byť MEDZI ním, aby ho poznal, prejavil mu blízkosť. A tiež ZA ním, aby pomohol tým, ktorí zaostanú a aj preto, aby videl, akú cestu si ľud vyberie. Má sa pohybovať na troch miestach: vpredu, uprostred a vzadu. Dobrý pastier sa takto pohybuje.

 

Utorok, 27.3.2018

Ak sme zjednotení s Ježišom, chlad ťažkých chvíľ nás neparalyzuje, a ak by aj celý svet kázal proti NÁDEJI, ak by hovoril, že budúcnosť prinesie jedine tmavé mračná, kresťan vie, že v tej istej BUDÚCNOSTI je Kristov NÁVRAT. Nikto nepozná jeho čas, nikto nevie, kedy nastane, ale myšlienka na to, že na konci našich dejín je milosrdný Ježiš, stačí na to, aby sme mali dôveru a nepreklínali život.

 

Pondelok, 26.3.2018

Dobročinná láska nie je nikdy jednosmerná, vždy ide do kruhu a VŠETCI niečo dávajú a prijímajú. Všetci dostávame a všetci vieme a DOKÁŽEME dať veľa. Ježiš nikoho nevyraďuje, nikoho neodpisuje. On má smäd a prosí, aby sme sa mu dali napiť, pretože kráča s nami a trpí s nami. A práve my máme ten krčah, azda trochu opotrebovaný, ktorý mu môže dať vodu, a tým je naše srdce! Náš život je vždy VZÁCNY a všetci máme niečo, čo môžeme dať druhým.

 

Nedeľa, 25.3.2018

Ľudia oklamaní, obratí o dôstojnosť, zavrhnutí... Ježiš je v každom z nich, svojou znetvorenou tvárou a zlomeným hlasom prosí, aby sme na Neho pozerali, aby sme Ho uznali, aby sme Ho milovali. Je to ten istý Ježiš, ktorý VSTÚPIL do Jeruzalema uprostred jasotu palmových a olivových vetiev, ten istý, ktorý bol PRIBITÝ na kríž a ZOMREL uprostred dvoch zločincov. Nemáme iného Pána okrem Neho: Ježiša, pokorného Kráľa spravodlivosti, milosrdenstva a pokoja.

 

Sobota, 24.3.2018

Kresťan nebol stvorený pre nudu, ale pre TRPEZLIVOSŤ. Vie, že aj v monotónnosti rovnakých dní je ukryté tajomstvo milosti. Sú ľudia, ktorí sa prostredníctvom vytrvalosti svojej lásky stávajú STUDŇAMI zavlažujúcimi púšť. Nič nevyjde navnivoč a žiadna situácia, v ktorej sa kresťan ocitá, nie je totálne „láskyvzdorná“. Žiadna noc nie je taká dlhá, aby nám dala zabudnúť na radosť z úsvitu. A čím je temnejšia, tým bližšie je BRIEŽDENIE.

 

Piatok, 23.3.2018

Keď sme zranení krivdami a odmietnutiami, často v sebe nosíme nespokojnosť a nevraživosť. Boh, hoci trpí pre naše „nie“, ďalej vyvíja iniciatívu, PRIPRAVUJE dobro aj pre toho, kto koná zlo. Takto KONÁ láska, jedine takto sa víťazí nad zlom. Boh, ktorý NIKDY nestráca nádej, nás angažuje konať tak ako On, žiť podľa opravdivej lásky, prekonať rezignáciu a vrtochy nášho urážlivého a lenivého „ja“.

 

Štvrtok, 22.3.2018

Pán po nás túži, hľadá a pozýva nás, neuspokojí sa s tým, že si budeme iba plniť povinnosti či dodržiavať prikázania. Chce s nami mať VZŤAH založený na dialógu, dôvere a odpustení. Život kresťana je príbeh LÁSKY k Bohu, kde sa iniciatívy ujíma Pán a kde sa nikto nemôže chváliť výhradným právom byť jediným pozvaným. Nikto nie je privilegovaný pred ostatnými, ale KAŽDÝ je privilegovaný pred Bohom.

 

Streda, 21.3.2018

Videl si zopár škvŕn na svojom svedomí a pomýlil si sa, lebo si si myslel, že spovednica je čistiareň na zmazanie škvŕn. Nebol si schopný pocítiť HANBU za tvoje hriechy. Božie odpustenie, ten zázrak, ktorý urobil v našom srdci Boh, musí mať možnosť vstúpiť do SVEDOMIA. Inak vyjdeš von a začneš ohovárať druhého a znova hrešiť.

 

Utorok, 20.3.2018

Ak si verejný predstaviteľ, opýtaj sa sám seba: ,Modlím sa k Tomu, ktorý mi dal moc skrze ľud?’ Ak nie si verejný predstaviteľ, spýtaj sa: ,Modlím sa za predstaviteľov moci? Nielen za tohto, lebo sa mi páči, ale za tamtých nie’? - Oni to potrebujú ešte viac! Ak ste sa nemodlili za vládnych predstaviteľov, VYZNAJTE to v spovedi. Lebo nemodliť sa za verejných predstaviteľov je HRIECH.

 

Pondelok, 19.3.2018

Modlitba človeka, ktorý vládne, je dôležitá, lebo ide o modlitbu za spoločné DOBRO ľudu, ktorý mu bol zverený. Je potrebné prosiť Boha o milosť vládnuť správne, tak ako Šalamún, ktorý od Boha nežiadal zlato alebo bohatstvá, ale MÚDROSŤ, aby mohol vládnuť.

 

Nedeľa, 18.3.2018

Ježiš otvoril naše srdcia logike Otcovej lásky, aby sme boli fascinovaní Božími myšlienkami a cestami, ktoré nie sú našimi myšlienkami a cestami. Zmýšľanie človeka je poznačené egoizmom, naše úzkoprsé myšlienky sa nedajú porovnávať so širokými a priamymi cestami Pána. On ODPÚŠŤA, je plný ŠTEDROSTI a LÁSKAVOSTI, ktorou zahrňuje každého z nás.

 

Sobota, 17.3.2018

Spolucítenie zainteresuje celého človeka, je to cit srdca, nášho vnútra, ktorý zahŕňa všetko. Nie je to to isté ako niekoho poľutovať alebo povedať ,Aká škoda, úbohí ľudia!’ Spolucítenie nás robí ÚČASTNÝMI. Znamená to ,trpieť SPOLOČNE’. Toto znamená súcit.

 

Piatok, 16.3.2018

Ak ťa zasiahne trpkosť, pevne ver vo všetkých ľudí, čo ešte stále pracujú pre DOBRO. V ich pokore je semienko nového sveta. Navštevuj osoby, ktoré si zachovali srdce podobné srdcu dieťaťa. Uč sa z úžasu, pestuj v sebe žasnutie. Pestuj ŽASNUTIE.

 

Štvrtok, 15.3.2018

Ak pochybíš, vstaň. Nič nie je ĽUDSKEJŠIE ako urobiť chybu. Chyby sa ti nesmú stať väzením. Boží Syn neprišiel kvôli zdravým, ale kvôli chorým, takže prišiel aj kvôli tebe. A ak v budúcnosti ešte urobíš chybu, vstaň! Lebo Boh je tvojím PRIATEĽOM.

 

Streda, 14.3.2018

Vytváraj POKOJ uprostred ľudí a nepočúvaj hlas tých, čo zasievajú nenávisť a rozdelenia. Nepočúvaj tieto hlasy. Ľudia, aj keď sú vzájomne odlišní, boli stvorení pre vzájomné spolužitie. V nezhodách maj trpezlivosť, jedného dňa odhalíš, že každý je nositeľom nejakého zlomku PRAVDY.

 

Utorok, 13.3.2018

Kdekoľvek si, BUDUJ! Ak si na zemi, vstaň! Nikdy NEZOSTÁVAJ v páde, povstaň, dovoľ, aby ti druhí pomohli vstať na nohy. Ak sedíš, daj sa na cestu! Ak ťa paralyzuje nuda, vyžeň ju dobrými skutkami! Ak sa cítiš byť prázdny alebo zdemoralizovaný, popros Ducha Svätého, aby znovu ZAPLNIL tvoju ničotu.

 

Pondelok, 12.3.2018

Zápas, ktorý vedieš tu na zemi, nie je zbytočný. Na sklonku života nás nečaká stroskotanie, nosíme v sebe semienko absolútna. Boh nesklame. Ak do našich sŕdc vložil NÁDEJ, nechce jej dať zaniknúť v neustálych frustráciách. Všetko sa rodí, aby ZAKVITLO vo večnej jari. Aj nás Boh stvoril, aby sme kvitli. Pamätaj na dialóg, keď dub požiadal mandľovník: „Rozprávaj mi o Bohu“. A mandľovník ROZKVITOL.

 

Nedeľa, 11.3.2018

Tam, kde ťa Boh zasial, maj nádej! Vždy dúfaj! Nepoddávaj sa noci. Pamätaj, že prvý nepriateľ, ktorého treba podrobiť, nie je mimo teba, je v tvojom vnútri. Preto nedávaj priestor trpkým a pochmúrnym myšlienkam. Tento svet je PRVÝM zázrakom, ktorý Boh urobil a Boh vložil do našich rúk milosť NOVÝCH zázrakov. Viera a nádej idú pospolu.

 

Sobota, 10.3.2018

Dostať VŠETKO od života je niekedy nešťastím. Mladý človek, ktorého NENAUČILI cnosti očakávania a trpezlivosti, ktorý sa nemusel pre nič namáhať, ktorý preskočil etapy a v dvadsiatke „už vie ako to na svete beží“, je odsúdený na ten najhorší ortieľ: po ničom viac netúžiť. ZAVRIEŤ dvere túžbam, snom, to je ten najhorší trest. Vyzerá ako mladík, ale do jeho srdca už vstúpila jeseň.

 

Piatok, 9.3.2018

Ježiš chce, aby sme sa zamysleli nad pohľadom hospodára, ktorý vidí robotníkov čakajúcich na prácu, a volá ich, aby šli pracovať do Jeho vinice (Mt 20,1-16). Je to pohľad plný pozornosti a láskavosti, ktorý pozýva VSTAŤ a VYDAŤ sa na cestu, lebo chce, aby každý z nás mal život v PLNOSTI, uchránený pred prázdnotou a nečinnosťou. Takáto je láska nášho Boha, ktorý je naším Otcom.

 

Štvrtok, 8.3.2018

‚Pri spovedi poviem svoje hriechy, kňaz ma rozhreší, dá mi pomodliť sa tri Zdravasy a potom odídem v pokoji.’ NEPOCHOPIL si! Išiel si do spovednice len akoby vykonať bankovú operáciu, urobiť úradný úkon. Nešiel si tam ZAHANBENÝ nad tým, čo si urobil.

 

Streda, 7.3.2018

Rozpoznávajte útechu, lebo sú mnohí falošní proroci, ktorí sa javia, že nás utešujú, a pritom nás podvádzajú. Pánova útecha sa DOTÝKA vnútra a hýbe tebou, POMÁHA ti rásť v láske, vo viere, v nádeji a tiež ťa privádza k plaču nad vlastnými hriechmi. Tvojho ducha POZDVIHUJE k veciam neba, k Božím veciam a utišuje dušu. Toto je pravá útecha.

 

Utorok, 6.3.2018

Pri apatii môžeme opakovať tú jednoduchú MODLITBU, ktorú nachádzame v evanjeliách, a ktorá sa stala kľúčovým bodom mnohých kresťanských duchovných tradícií: „Pane Ježišu Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nado mnou hriešnikom!“ Toto je modlitba NÁDEJE, lebo sa obraciam na Toho, kto môže VYRIEŠIŤ problém a dať mi vidieť obzor, horizont nádeje.

 

Pondelok, 5.3.2018

Proti apatii sa musí bojovať, nie ju pasívne neprijímať. Boh nás stvoril pre radosť a šťastie, nie preto, aby sme sa utápali v ponurých myšlienkach. Je dôležité CHRÁNIŤ si srdce a ČELIŤ pokušeniam skleslosti, ktoré istotne nepochádzajú od Boha. A tam, kde sa naše sily zdajú chabými a boj proti úzkosti obzvlášť tvrdý, tam sa vždy utiekajme k MENU Ježiš.

 

Nedeľa, 4.3.2018

Prvá podmienka záchrany je cítiť sa v nebezpečenstve. Prvá podmienka uzdravenia je cítiť sa chorý. Cítiť sa hriešnikom je prvá podmienka pre prijatie Ježišovho milosrdného pohľadu. Keď sa modlíme, cítime tento pohľad na sebe. Pohľad LÁSKY, pohľad MILOSRDENSTVA, pohľad, ktorý nás ZACHRAŇUJE. Nebojte sa!

 

Sobota, 3.3.2018

Vynaloženie vlastných talentov, energie a času len pre vlastnú záchranu, ochranu a sebarealizáciu vedie k smutnej a sterilnej existencii. Ak však ŽIJEME pre Pána a postavíme náš život na LÁSKE, ako to urobil Ježiš, môžeme zakúsiť skutočnú RADOSŤ. Náš život nebude sterilný, ale plodný.

 

Piatok, 2.3.2018

Existuje pokušenie nasledovať Krista bez KRÍŽA, dokonca ukazovať Bohu správnu cestu. Ako Peter: ,Nie Pane, toto sa nikdy nestane.’ Neexistuje skutočná láska bez OBETY seba samého. Sme povolaní nenechať sa pohltiť víziou tohto sveta, ale stále viac si ako kresťania uvedomovať potrebu a NÁMAHU kráčať proti prúdu.

 

Štvrtok, 1.3.2018

Počas noci Zlý rozsieva kúkoľ, no majte trpezlivosť Pána role a dôverujte kvalite vašich zrniek. Učte sa zhovievavosti a veľkodušnosti. Jeho časomiery sú dlhé, lebo Jeho pohľad lásky nemá medze. DÔVERUJTE skrytej moci Jeho kvasu. Nasmerujte srdce na pôvab, ktorý vedie k tomu, že človek PREDÁ všetko, len aby VLASTNIL ten Boží poklad.

 

Streda, 28.2.2018

Vždy pevne upriamte zrak na konkrétneho ČLOVEKA. Neslúžte akémusi pojmu človeka, ale ľudskej bytosti MILOVANEJ Bohom, bytosti z mäsa a kostí, ktorá má svoje dejiny, vieru, nádej, city, sklamania, frustrácie, bolesti, rany. Uvidíte, že táto KONKRÉTNOSŤ strhne masku chladným štatistikám a zmanipulovaným výpočtom.

 

Utorok, 27.2.2018

„Kde je tvoj brat?“ (Gn 4,9) Otázka, ktorú nemožno UMLČAŤ. Ten, čo ju POČUJE, nemôže urobiť nič iné, ako sklopiť zrak a v zahanbení koktať o tom, že svojho brata PREDAL, možno za cenu niekoľkých dávok omamnej látky, alebo z dôvodu pomýleného chápania štátneho záujmu, alebo z falošnej predstavy, že účel svätí prostriedky.

 

Pondelok, 26.2.2018

Vy, mladí, máte pred sebou obrovskú úlohu pomôcť OZDRAVENIU spoločnosti. Prosím vás o pomoc: nakaziť nás mladistvou NÁDEJOU, ktorá je vždy ochotná dať každému druhú šancu. Prostredia zúfalstva a neviery spôsobujú ochorenie duše. Nech vaše túžby a plány dodajú kyslík. SNÍVAJTE, hýbte sa, riskujte, hľaďte na život s novým úsmevom, kráčajte vpred! Nemajte strach!

 

Nedeľa, 25.2.2018

Pôst je CESTOU k zmŕtvychvstalému Ježišovi. Je obdobím pokánia aj umŕtvovania, nie samoúčelného, ale zameraného na to, aby sme vstali z mŕtvych s Kristom a obnovili našu krstnú IDENTITU, čiže znova sa narodili „zhora“, z lásky Boha. Preto je Pôstne obdobie svojou prirodzenosťou časom NÁDEJE.

 

Sobota, 24.2.2018

Mladosť má schopnosť ODPÚŠŤAŤ. Je pozoruhodné vidieť, ako sa vy, mladí, nenechávate stiahnuť starými historkami, ako sa čudne pozeráte, keď my, dospelí, opakujeme to, čo rozdeľuje len preto, že lipneme na nevraživosti. Pomáhate nám hodiť za hlavu to, čo nás urazilo a pozerať sa dopredu bez NENÁVISTI.

 

Piatok, 23.2.2018

Kultúra stretnutia neznamená, že všetci majú myslieť, žiť a reagovať tým istým spôsobom. Kultúra STRETNUTIA znamená, že bez ohľadu na naše rozdiely sme všetci SÚČASŤOU niečoho veľkého, čo nás spája a presahuje.

 

Štvrtok, 22.2.2018

Prosím, živte v sebe radosť srdca, ktoré stretlo Pána. Túto radosť s Ježišom vám nikto nebude môcť vziať! Oheň Kristovej lásky robí túto radosť postačujúcou na ZAPÁLENIE celého sveta. Čo by vám mohlo brániť v tom, aby ste ZMENILI spoločnosť? Majte odvahu snívať o veľkých veciach!

 

Streda, 21.2.2018

Každý deň pracujte v TERÉNE, tam, kde žije Boží ľud. Je neprípustné nechať sa paralyzovať klimatizáciou kancelárií, štatistikami a abstraktnými stratégiami. Je nevyhnutné obrátiť sa na človeka v jeho konkrétnej situácii. Misia sa realizuje ZBLÍZKA.

 

Utorok, 20.2.2018

Kriste, daj, aby sme sa usilovali obnoviť tvoje telo. Nech sme tvojimi nohami, aby sme šli v ÚSTRETY núdznemu bratovi, tvojimi ramenami, aby sme OBJALI toho, kto stratil vlastnú dôstojnosť, tvojimi rukami, aby sme ŽEHNALI a utešovali toho, kto plače v samote. Daj, nech sme svedkami tvojej lásky a nekonečného milosrdenstva.

 

Pondelok, 19.2.2018

PRAVDA je neoddeliteľnou spoločníčkou SPRAVODLIVOSTI a MILOSRDENSTVA. Všetky tri vo vzájomnom spojení sú zásadne dôležité pre budovanie pokoja. Na druhej strane každá z nich bráni tomu, aby sa dve ostatné zdeformovali a aby sa premenili na nástroje pomsty proti slabšiemu.

 

Nedeľa, 18.2.2018

Boh sa teší zo skrúšeného srdca, ktoré vie, že je hriešne. Boh karhá falošnú nábožnosť pokrytcov, ktorí sa postia, a pritom robia svoje špinavé obchody a utláčajú robotníkov. Na jednej strane konajú pokánie, na druhej strane konajú nespravodlivo. Pán žiada SKUTOČNÝ pôst, a tým je POMOC blížnemu.

 

Sobota, 17.2.2018

Boh robí všetko pre to, aby nad nami nezvíťazil hriech a nezavrel dvere nášho života pred budúcnosťou plnou nádeje a radosti. Urobí všetko, aby tomu ZABRÁNIL. Ak sa to nedarí, zostáva NABLÍZKU, až kým mi nepríde na myseľ pozrieť hore, aby som si

 

Piatok, 16.2.2018

Aj uprostred kríz Boh naďalej POVOLÁVA. Bolo by ilúziou myslieť si, že všetci začuli volanie Pána v rodinách založených na pevnej láske, plnej hodnôt ako veľkodušnosť, horlivosť, vernosť a trpezlivosť. Niektorí áno, ale nie všetci. Zrod Božieho povolania má bližšie k tomu, čo opisuje Božie slovo: cesta UTRPENIA a KRVI.

 

Štvrtok, 15.2.2018

Bude prekrásne objaviť, že nič nebolo STRATENÉ, žiaden úsmev ani žiadna slza. Akokoľvek by bol náš život dlhý, bude sa nám zdať, že sme ho prežili ako okamih. A že stvorenie sa nezastavilo pri šiestom dni knihy Genezis, ale neúnavne pokračovalo ďalej, lebo Boh sa vždy o nás zaujímal. Až do dňa, kedy bude všetko DOVŔŠENÉ, v to ráno, keď zmiznú všetky SLZY.

 

Streda, 14.2.2018

Pán sa od nás nikdy neodvráti, keď niečo potrebujeme. Ak sa niekedy zdá, že si nevšíma prosby o pomoc, je to na vyskúšanie a posilnenie našej VIERY. Všetci potrebujeme RÁSŤ vo viere a SPEVŇOVAŤ našu dôveru v Ježiša. On nám znovu pomôže nájsť smer, keď sme stratili kompas, keď je pred nami drsná cesta a keď je ťažké zostať verní.

 

Utorok, 13.2.2018

Kresťan vie, že Božie kráľovstvo a jeho moc lásky rastie ako veľké pšeničné pole aj napriek tomu, že medzi úrodou je aj KÚKOĽ. Vždy sú tu problémy, ohovárania, vojny a choroby, ale PŠENICA rastie a nakoniec bude zlo odstránené. Budúcnosť nemáme v rukách, vieme však, že Ježiš Kristus je tou najväčšou MILOSŤOU života.

 

Pondelok, 12.2.2018

Neutiekajme sa k nostalgii, zármutku a bedákaniu. Vedzme, že Boh z nás chce mať dedičov prísľubu a tých, ktorí neúnavne pestujú sny. Som človekom jari alebo jesene? Jari, ktorá očakáva ROZKVET a OVOCIE, ktorá očakáva SLNKO, ktorým je Ježiš, alebo jesene, ktorá má vždy tvár zatrpknutú a sklonenú k zemi s výrazom feferóniek nakladaných v octe.

 

Nedeľa, 11.2.2018

Boh nestvoril život nikoho z nás OMYLOM, nútiac seba i nás k ťažkým nociam úzkosti. Naopak, chce, aby sme boli ŠŤASTNÍ. Je naším Otcom a ak my tu a teraz zakúšame život, ktorý nie je tým, aký si On prial pre nás, Ježiš nás uisťuje, že sám Boh pracuje na našom VYKÚPENÍ.

 

Sobota, 10.2.2018

Nie je kresťanské kráčať s pohľadom upretým do ZEME, akoby sa celé naše PUTOVANIE skončilo tu, na piadi pár metrov cesty, akoby v našom živote neexistovala žiadna méta ani žiaden cieľ. Akoby sme boli nútení túlať sa bez toho, že by naše námahy mali nejaký dôvod. Toto nie je KRESŤANSKÉ.

 

Piatok, 9.2.2018

Svoje povolanie možno OBJAVIŤ mnohými spôsobmi, ale prvým indikátorom je RADOSŤ zo stretnutia s Ježišom. Manželstvo, zasvätený život, kňazstvo a každé skutočné povolanie sa začína STRETNUTÍM s Ježišom. On dáva radosť a novú nádej a vedie nás aj prostredníctvom skúšok a ťažkostí k plnšiemu stretnutiu s Ním.

 

Štvrtok, 8.2.2018

Nech sme akokoľvek malí, Ježišovou láskou sme PREMENENÍ na živé kamene. Keď Ježiš berie do ruky kameň, robí ho živým, plným Ducha Svätého. Tak máme miesto a poslanie v Cirkvi. Ona je ŽIVÝM spoločenstvom, utvoreným z mnohých kameňov, odlišných jeden od druhého, ktoré tvoria JEDINÚ stavbu v znamení bratstva a spoločenstva.

 

Streda, 7.2.2018

Necítime sa ako skaly, ale len ako malé kamienky. Žiaden malý kameň však nie je NEPOTREBNÝ. V Ježišových rukách sa aj tej najmenší kamienok stáva VZÁCNYM. On ho berie, hľadí naň s nehou, a umiestňuje ho na správne MIESTO, nad ktorým vždy uvažoval, a kde môže byť užitočnejší pre konštrukciu Cirkvi.

 

Utorok, 6.2.2018

Ježiš kladie učeníkom otázku, ktorá Mu najviac leží na srdci: „Ale za koho ma pokladáte vy?“ (Mt 16: 15) Týmto ,ale’ Ježiš ODDEĽUJE apoštolov od masy, ako keby povedal: ale vy, ktorí ste so mnou každý deň a poznáte ma zblízka, čo VIAC ste sa dozvedeli? Učiteľ OČAKÁVA od svojich vznešenejšiu a inú odpoveď než je verejná mienka.

 

Pondelok, 5.2.2018

Boh chce, aby sme boli schopní snívať ako On a s Ním. A ak nejaký sen zhasne, VRÁŤME sa späť k jeho snívaniu. S nádejou HĽADAJME tie tlejúce uhlíky nášho prvého stretnutia s Ježišom. Je potrebné pamätať na oheň lásky, s akým sme raz prijali náš život ako dobrý plán, a týmto plameňom znovu OŽIVIŤ našu nádej.

 

Nedeľa, 4.2.2018

Drahí mladí, nepočúvajte tých, ktorí vám cynicky RADIA nestarať sa o nádeje života. Nedôverujte tým, ktorí už na počiatku UHASIA každé nadšenie. Nepočúvajte ,zostarnutých’ srdcom, ktorí hasia mládežnícku eufóriu. Choďte za starcami, ktorí majú oči žiariace NÁDEJOU!

 

Sobota, 3.2.2018

Ježiš nechce mužov a ženy, ktorí za Ním kráčajú neochotne, bez toho, aby mali v srdci vietor RADOSTI. Chce ľudí, ktorí zakúsili, že byť s Ním prináša nesmierne ŠŤASTIE, ktoré možno OBNOVIŤ každý deň. Ohlasovateľmi Ježiša sa nestávame tým, že naostrujeme zbrane rétoriky. Môžeš hovoriť a hovoriť, ale ak tam nie je niečo viac...

 

Piatok, 2.2.2018

Božie slovo z Knihy zjavenia hovorí: „Hľa, všetko robím nové“ (Zjv 21,5). Kresťanská nádej sa zakladá na viere v Boha, ktorý VŽDY tvorí niečo nové v živote človeka, niečo nové v dejinách a niečo nové vo vesmíre. Náš Boh je Bohom, ktorý tvorí NOVÉ veci, lebo je Bohom PREKVAPENÍ.

 

Štvrtok, 1.2.2018

Keď sa budú v budúcnosti písať naše dejiny, čo o nás povedia? Že sme boli schopní nádeje, alebo že sme ukryli svoje svetlo pod mericu? Ak budeme verní nášmu krstu, budeme šíriť SVETLO nádeje. Krst je ZAČIATOK nádeje, ktorá je Božia. Tak budeme môcť budúcim generáciám odovzdať dôvody pre život.

 

Streda, 31.1.2018

Aká to milosť, keď sa kresťan stáva ,Kristoforom’, čo znamená ,nosičom Krista’ vo svete! Obzvlášť pre tých, ktorí prechádzajú situáciami smútku, zúfalstva a temnoty. A toto možno vyčítať z mnohých maličkostí: zo SVETLA, ktoré si kresťan chráni v očiach, z hlbokého POKOJA, o ktorý nepríde ani v tých najzložitejších chvíľach, z ochoty MILOVAŤ aj po zakúsení mnohých sklamaní.

 

Utorok, 30.1.2018

Narodili sme sa dvakrát: prvýkrát do prirodzeného života, druhýkrát vďaka STRETNUTIU s Kristom v krstiteľnici. Tam sme zomreli smrti, aby sme v tomto svete žili ako Božie deti. Musíme šíriť vôňu krizmy, ktorou sme boli POMAZANÍ v deň nášho krstu. Žije a pôsobí v nás Duch Ježiša.

 

Pondelok, 29.1.2018

Veríme, že Boh je Otec! Nie sme siroty, máme Otca. Veríme, že Ježiš zostúpil medzi nás a kráčal tým istým životom ako my, stal sa spoločníkom najmä tých chudobnejších a krehkejších! Veríme, že Duch Svätý neúnavne pôsobí pre DOBRO ľudstva a sveta, a že aj tie najväčšie bolesti dejín budú prekonané: toto je NÁDEJ, ktorá nás budí každé ráno!

 

Nedeľa, 28.1.2018

Kresťania nie sú vyňatí z temnôt, vonkajších ani vnútorných. Nežijú mimo tohto sveta, ale vďaka Kristovej milosti prijatej v krste sú zorientovaní. Neveria v temnotu, ale v denný JAS, nepodliehajú noci, ale dúfajú v ÚSVIT, nie sú porazení smrťou, ale túžia po ZMŔTVYCHVSTANÍ, nie sú zlomení zlom, lebo vždy veria v nekonečné možnosti dobra.

 

Sobota, 27.1.2018

Pri starobylých krstných obradoch katechumeni hovorili prvú časť vyznania viery smerom na západ. Pýtali sa ich: ,Zriekate sa Satana?’ ,Zriekam!’. Potom sa obrátili na východ a pýtali sa ich: ,Veríte v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého?’ ,Verím!’. Stratili sme citlivosť na jazyk vesmíru. Byť kresťanmi znamená hľadieť na SVETLO a pokračovať vo vyznávaní viery VO SVETLE aj vtedy, keď je svet zahalený do tmy.

 

Piatok, 26.1.2018

Chrámy bývali nasmerované na východ. Do posvätného priestoru sa vstupovalo cez dvere otvorené na západ a kráčajúc chrámovou loďou sa smerovalo na východ. Bol to dôležitý symbol. Dnes oveľa menej chápeme znamenia kozmu. Západ je kľúčovým bodom súmraku, tam svetlo zomiera. Východ je miestom, kde nad temnotami zvíťazí prvý lúč ÚSVITU a pripomína nám Krista, SLNKO vychádzajúce z výsosti.

 

Štvrtok, 25.1.2018

Umenie vyjadruje krásu viery a ohlasuje zvesť o veľkosti Božieho stvorenia. Preto keď obdivujeme nejaké umelecké dielo alebo prírodnú krásu, objavujeme, ako nám všetko rozpráva o Bohu a Jeho LÁSKE. Modlime sa za umelcov našich čias, aby nám svojimi dielami pomáhali odhaľovať KRÁSU stvorenstva.

 

Streda, 24.1.2018

Boží Syn ide na kríž, lebo ODPÚŠŤA hriechy, chce úplné, definitívne OSLOBODENIE ľudského srdca. Nechce, aby ľudská bytosť strávila celý svoj život s tým nezmazateľným „tetovaním“, s myšlienkou, že nemôže byť prijatá milosrdným srdcom Boha. S týmito pocitmi Ježiš ide naproti hriešnikom, nám všetkým.

 

Utorok, 23.1.2018

Sme zvyknutí zakusovať odpúšťanie hriechov, niekedy však až príliš „lacno“. Mali by sme si niekedy SPOMENÚŤ, koľko sme stáli Božiu lásku. Každý z nás stál dosť: ŽIVOT Ježiša Krista! On by ho bol dal aj pre len jedného z nás.

 

Pondelok, 22.1.2018

Koľkí zotrvávajú v pomýlenom živote, lebo nenachádzajú nikoho, kto by bol ochotný sa na nich pozrieť iným spôsobom, Božími očami, s NÁDEJOU. Ježiš vidí možnosť ZMŔTVYCHVSTANIA aj u toho, kto urobil mnoho chýb. Ježiš je vždy tu s otvoreným srdcom, odpúšťa, objíma, chápe, približuje sa. Taký je Ježiš!

 

Nedeľa, 21.1.2018

Ježiš sa ujíma trpiaceho, preberá utrpenie na seba. Nekáže, že podmienky trestu sa majú hrdinsky znášať, ako to hovorili stoickí filozofi. Ježiš ľudskú bolesť zdieľa a z Jeho vnútra vychádza MILOSRDENSTVO, postoj, ktorý charakterizuje kresťanstvo. Ježišovo srdce je milosrdné. Zažíva súcit. Doslovne: Ježiš cíti chvenie svojich vnútorností.

 

Sobota, 20.1.2018

Medzi svätým a hriešnikom, medzi čistým a nečistým mala byť jednoznačná separácia. Ale Ježišov postoj je iný. Od začiatku svojho pôsobenia sa PRIBLIŽUJE k malomocným, posadnutým, chudobným a chorým. Takýto spôsob správania nebol vôbec bežný, preto SYMPATIA Ježiša voči vylúčeným a „nečistým“ najviac znepokojovala Jeho súčasníkov.

 

Piatok, 19.1.2018

„Ktože je to, že aj hriechy odpúšťa?“ (Lk 7,49) Ježiš vykonal škandalózny skutok. Žena, hriešnica, si kľakla k Ježišovým nohám a vyliala na ne voňavý olej. Všetci šomrali: ak je Ježiš prorok, nemal by akceptovať takéto prejavy, hlavne od ženy ako je táto. Tieto nešťastnice slúžili len na tajné návštevy vysoko postavených mužov. Alebo na ukameňovanie.

 

Štvrtok, 18.1.2018

Loďka, ktorá počas dlhej plavby musí vzdorovať aj silným náporom vetra, búrkam a hrozbe, že sa prevráti, je nádherným obrazom reality Cirkvi všetkých čias. To, čo ju zachraňuje, nie je odvaha či kvality jej ľudí. ZÁRUKOU proti stroskotaniu je VIERA v Krista a v Jeho slovo.

 

Streda, 17.1.2018

Viera v Pána a Jeho slovo nás nevedie cestou bez problémov, ale uisťuje nás o Ježišovej PRÍTOMNOSTI, pomáha nám prekonávať životné búrky a dáva nám ISTOTU, že je tu ruka, ktorá nás uchopí, aby nám pomohla čeliť ťažkostiam a tme. Viera nie je únikom pred problémami, ale OPOROU. Dodáva životu zmysel.

 

Utorok, 16.1.2018

Petrovi vo chvíli vykročenia z loďky nestačilo Ježišovo spoľahlivé slovo, nedržal sa toho akoby natiahnutého lana, ktorého sa možno prichytiť, a tak čeliť zradným a búrlivým vodám. Toto sa môže prihodiť aj nám. Keď sa človek silno NECHYTÍ Pánovho slova, začína sa POTÁPAŤ.

 

Pondelok, 15.1.2018

Keď sa človek nechytí Pánovho slova, začína sa potápať. Kresťan nie je vo svojom živote uchránený od búrok a náročných situácií, preto rozhodujúcou oporou je VIERA jednotlivca i celého spoločenstva v Ježišovu PRÍTOMNOSŤ a POMOC.

 

Nedeľa, 14.1.2018

Boh nám svojou múdrosťou pomáha POCHOPIŤ, že dobro a zlo nemožno stotožňovať s istými vymedzenými územiami či určitými ľudskými skupinami a nálepkovať ľudí ako dobrých či zlých. Deliaca čiara medzi dobrom a zlom totiž prechádza SRDCOM každej osoby.

 

Sobota, 13.1.2018

Príbeh o kúkoli má dvoch protagonistov. Majiteľ role reprezentuje Boha, rozsieva dobré SEMENO, kým nepriateľ Satan rozsieva burinu. Sluhovia by chceli KÚKOĽ vytrhať, ale majiteľovi záleží na záchrane pšenice. Týmto obrazom Ježiš hovorí, že dobro a zlo sú vzájomne natoľko prepletené, že je nemožné ich

 

Piatok, 12.1.2018

Kristov služobník nie je niekým, kto sa ochudobnil o niečo podstatné, ale niekým, kto NAŠIEL omnoho viac. Našiel plnú RADOSŤ, ktorú môže DAROVAŤ jedine Pán. Je to evanjeliová radosť chorých, ktorí sú uzdravení, hriešnikov, ktorým sa odpustilo, zločincov, ktorým sa otvára brána do neba.

 

Štvrtok, 11.1.2018

Nedostatok vzorov a svedectiev, nedostatok starkých, otcov schopných vyrozprávať sny, nedovoľuje mladým generáciám ,mať videnia‘. Ostávajú STÁŤ, budúcnosť vytvára neistotu, nedôveru a STRACH. Jedine SVEDECTVO našich rodičov, možnosť vidieť, že bolo možné bojovať za niečo, čo stálo za to, im pomôže pozdvihnúť zrak.

 

Streda, 10.1.2018

Spoločnosť obrala o hlas našich starších. Obrali sme ich o PRIESTOR, o možnosť porozprávať ich príbehy a skúsenosti. Odsunuli sme ich nabok a stratili tak BOHATSTVO ich múdrosti, možnosť nadviazania kontaktu s tajomstvom, ktoré im umožnilo napredovať. Zbavili sme sa svedectva manželov, ktoré uchovávajú vo svojom srdci s VĎAČNOSŤOU za všetko, čo prežili.

 

Utorok, 9.1.2018

Nemôžeme analyzovať, uvažovať a už vôbec nie modliť sa, akoby sme my boli ODLIŠNÍ. Všetci sa potrebujeme obrátiť, prísť pred Pána, obnoviť zmluvu a povedať SPOLOČNE s mýtnikom: Bože môj, zmiluj sa nado mnou hriešnym! Tak zostaneme ZAČLENENÍ, nie oddelení. Predstupujeme pred Pána s postojom pokory a načúvania.

 

Pondelok, 8.1.2018

Nič a nikoho nestraťme, hľadajme a obnovujme nádej vo vedomí, že Boh KONÁ. Nikoho neopusťme len preto, že nie je na úrovni, aká sa požaduje. VYKROČME z principiálnych vyhlásení, ponorme sa do pulzujúceho srdca štvrtí, vložme sa do utvárania Božieho sna. To môžu robiť len ľudia viery, ktorí neprekážajú konaniu Ducha Svätého. A že si pri tom ZAŠPINIA ruky?

 

Nedeľa, 7.1.2018

Rodiny s ich tvárami, príbehmi a všetkými ich komplikáciami, nie sú problémom, ale PRÍLEŽITOSŤOU, ktorú Boh stavia pred nás. Vyzývajú vyvinúť misionársku KREATIVITU, schopnú objať všetky konkrétne situácie. Nie len tie, ktoré prichádzajú do kostola alebo sú zapojené vo farnostiach, to by bolo ľahké, ale prísť až k tým, ktorí do kostola NEPRICHÁDZAJÚ.

 

Sobota, 6.1.2018

Ježiš sa obracia ku všetkým: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.“ (Lk 9, 23) Nejde o ozdobný kríž, ale kríž ŽIVOTA, kríž OBETOVANIA sa pre druhých. Pre rodičov, deti, rodinu, priateľov aj pre nepriateľov. Kríž OCHOTY byť solidárni s chudobnými, zasadenia sa za spravodlivosť a pokoj.

 

Piatok, 5.1.2018

Je veľmi zlé súdiť. Súd patrí jedine Bohu. Nám patrí láska, POROZUMENIE, modliť sa za druhých ak vidíme veci, ktoré nie sú dobré, a tiež im POVEDAŤ: ‚Počuj, vidím toto, možno...’ Ale nikdy NESÚDIŤ. Ak súdime, je to pokrytectvo.

 

Štvrtok, 4.1.2018

Naše biedy často zakrývame POKRYTECTVOM ,dobrých spôsobov‘. Ale práve vtedy je nutné zostať osamote, KĽAKNÚŤ si pred Bohom a modliť sa: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť“. Urobte to pred tým, než sa uložíte na spánok, KAŽDÝ večer.

 

Streda, 3.1.2018

Nedovoľme bolestivým SPOMIENKAM, aby sa zmocnili nášho srdca, nevzdávajme sa ani po opakovaných útokoch zla. Konajme ako Noe, ktorý po potope OPAKOVANE vypúšťal holubicu, až kým sa k nemu nevrátila s čerstvou olivovou ratolesťou, znakom toho, že život sa mohol znova obnoviť a NÁDEJ mohla znova ožiť.

 

Utorok, 2.1.2018

Milosrdenstvo nie je abstraktné slovo, ale životný štýl. Ja si vyberám, či budem žiť ako milosrdný alebo nemilosrdný. Jedna vec je HOVORIŤ o milosrdenstve, druhá je ŽIŤ ho. Milosrdenstvo bez skutkov je mŕtve, živým ho robí dynamizmus, VYCHÁDZANIE v ústrety potrebám a núdzi. Milosrdenstvo má oči, aby videlo, uši, aby počulo a ruky, aby dodalo odvahy.

 

Pondelok, 1.1.2018

Ježiš nás pozýva k ZMENE života. Spolu s Duchom Svätým do nás zasieva nepokoj, aby sme zmenili život a boli o trochu lepší. Nasledujme toto Pánovo POZVANIE a neodporujme Mu, lebo len ak sa otvoríme Jeho milosrdenstvu, nájdeme skutočný život a radosť. Musíme len DOKORÁN otvoriť dvere a On spraví všetko ostatné.

 

Nedeľa, 31.12.2017

Poďakujme za všetky znamenia Božej ŠTEDROSTI v našom živote a v našich dejinách. Je to VĎAKA, ktorá nechce byť neplodnou clivotou ani prázdnou spomienkou, ale živou pamäťou, napomáhajúcou vzbudiť osobnú i spoločenskú tvorivosť, pretože vieme, že Boh je s nami.

 

Sobota, 30.12.2017

Nechajme si klásť otázky od Dieťaťa v jasliach, ale aj od detí, ktoré žijú v úbohých podmienkach na chodníku veľkomesta alebo v podzemnom kryte, aby sa chránili pred bombardovaním. Od detí, ktorým je ZABRÁNENÉ sa narodiť, od tých, čo plačú, lebo nikto nechce UHASIŤ ich hlad, od tých, ktoré nedržia v rukách hračky, ale ZBRANE.

 

Piatok, 29.12.2017

Nebuďme ako hostinský v Betleheme, ktorý mladému páru povedal, že nieto miesta. Nebolo tam miesto pre ŽIVOT, pre budúcnosť. Každý nech svojím úsilím pomáha MLADÝM, aby nanovo našli konkrétne obzory pre budovanie svojej BUDÚCNOSTI. Nezriekajme sa sily ich rúk, mysle a ich schopnosti prorokovať sny. (Joel 3,1)

 

Štvrtok, 28.12.2017

Ježiš sa narodil v Betleheme, „Dome chleba.“ Rodí sa ako CHLIEB pre nás, prichádza, aby nám dal ŽIVOT a LÁSKU. Neprichádza rozkazovať, ale živiť a slúžiť. To je priame spojenie medzi jasličkami a krížom, na ktorom bude Ježiš chlebom, ktorý sa láme, priame spojenie lásky, ktorá dáva svetlo nášmu životu a pokoj našim srdciam.

 

Streda, 27.12.2017

Narodené Dieťa je nám VÝZVOU. Volá nás zanechať chvíľkové ilúzie, aby sme kráčali k tomu, čo je podstatné. Volá nás zanechať naše nenásytné nároky, nespokojnosť a smútok pre niečo, čo nám chýba. Zanechajme tieto veci, aby sme opäť našli v jednoduchosti Boha-Dieťaťa POKOJ, radosť a ZMYSEL života.

 

Utorok, 26.12.2017

Aj dnes Cirkev za to, že DOSVEDČUJE Svetlo a Pravdu, zakusuje PRENASLEDOVANIA. Koľko našich bratov a sestier vo viere podstupuje znevažovanie a násilie kvôli Ježišovi! Mučeníkov dneška je veľa. Myslime na tých, ktorí podstupujú prenasledovanie a buďme im BLÍZKO naším spolucítením a modlitbou.

 

Pondelok, 25.12.2017

Pokoj všetkým ĽUĎOM dobrej vôle, ktorí každý deň pracujú, v úzadí a trpezlivo, v rodine a v spoločnosti, na budovaní ľudskejšieho a spravodlivejšieho sveta. Pokoj DEŤOM, hlavne tým, ktoré sú pozbavené radostí detstva kvôli hladu, vojnám a egoizmu dospelých.

 

Nedeľa, 24.12.2017

Vianoce sú časom RADOSTI. Boh, Večný a Nekonečný, je Boh s nami. Je blízko, stal sa človekom a nikdy sa neodtrhne od nášho človečenstva, ktoré si osvojil. Je to noc SVETLA, o ktorom prorokoval Izaiáš, že ZASVIETILO tým, čo kráčajú temnou krajinou.

 

Sobota, 23.12.2017

Ak chceme oslavovať SKUTOČNÉ Vianoce, premýšľajme o krehkej jednoduchosti novorodeniatka, tíško odpočívajúceho, cítiaceho jemný dotyk plienok, do ktorých je zavinuté. Tam PREBÝVA Boh.

 

Piatok, 22.12.2017

Boh sa neobjavuje vo vznešenej sieni kráľovského paláca, ale v chudobe maštale. Nie v moci, ale v jednoduchosti života, v malosti, ktorá prekvapuje. Na to, aby sme sa s Ním stretli, musíme ísť tam, kde sa nachádza: je potrebné ZOHNÚŤ sa, ZNÍŽIŤ sa a stať sa MALÝMI.

 

Štvrtok, 21.12.2017

Nechajme sa dotknúť nežnosťou, ktorá zachraňuje. PRIBLÍŽME sa k Bohu, prizrime sa jasličkám, predstavme si Ježišovo narodenie, svetlo, pokoj, najväčšiu chudobu a odmietnutie. Vstúpme do pravých Vianoc spolu s pastiermi, PRINESME Ježišovi to, čím sme, naše vylúčenia, neuzdravené rany a hriechy.

 

Streda, 20.12.2017

Nájdime si chvíľku, aby sme sa ZASTAVILI a predstavili si Pannu Máriu a Jozefa, ako sa uberajú do Betlehema, tú cestu, námahu, obavy, ale aj radosť a pohnutie. Usilujme sa vstúpiť do skutočných Vianoc, do NARODENIA Ježiša, ktorý sa približuje, aby sme prijali MILOSŤ tohto sviatku, milosť blízkosti, lásky, pokory a nehy.

 

Utorok, 19.12.2017

Tajomstvo Vianoc má aj príchuť smútku, keď sa láske nedostáva PRIJATIA. Ježiš sa narodil ODMIETNUTÝ. I dnes to môže byť ten istý nezáujem, keď sa Vianoce stanú sviatkom, počas ktorého svetlá trhu uvrhnú do tieňa svetlo Boha, keď sa pachtíme za darčekmi a zostávame NECITLIVÍ k tomu, kto žije na okraji spoločnosti.

 

Pondelok, 18.12.2017

Je skutočnou oslavou, ak prijímame Ježiša, semienko NÁDEJE, ktoré Boh vkladá do brázdy nášho osobného a komunitného životného príbehu. Každé „áno“ Ježišovi, ktorý prichádza, je zárodkom nádeje. Majme dôveru v toto „áno“. Áno Ježišu, len ty ma môžeš ZACHRÁNIŤ.

 

Nedeľa, 17.12.2017

V čase Adventu, keď sa pripravujeme znovu prijať utešujúce TAJOMSTVO Vtelenia a svetlo Vianoc, je dôležité uvažovať nad nádejou. Nechajme sa poučiť Pánom o tom, čo znamená dúfať. POČÚVAJME slová Svätého písma, počínajúc prorokom Izaiášom, veľkým prorokom Adventu, veľkým poslom NÁDEJE.

 

Sobota, 16.12.2017

SVETSKOSŤ uchytila Vianoce do zajatia, je potrebné ich oslobodiť! Vianoce majú predovšetkým chuť NÁDEJE, Božie svetlo ŽIARI napriek našim temnotám. Jeho príjemné svetlo nevyvoláva strach. Boh, ktorý je do nás zamilovaný, nás priťahuje svojou nežnosťou, keď sa rodí ako chudobný a krehký uprostred nás, ako jeden z nás.

 

Piatok, 15.12.2017

Moc Dieťaťa, Syna Božieho, nie je mocou tohto sveta, založenou na sile a bohatstve. Je mocou lásky, ktorá stvorila nebo a zem a dáva život každému stvoreniu. Je silou, ktorá priťahuje muža a ženu a vytvára z nich jedno bytie. Je mocou, ktorá OBNOVUJE život, ODPÚŠŤA previnenia, ZMIERUJE nepriateľov,

 

Štvrtok, 14.12.2017

Ježiš nás neustále očakáva. Nie preto, aby kúzelne vyriešil naše PROBLÉMY, ale aby nás v nich urobil silnými. Ježiš nám nesníma životné BREMENÁ, ale úzkosť srdca. Neberie nám z pliec kríž, ale NESIE ho s nami. S Ním sa každé bremeno stáva ľahkým, On je tá posila, ktorú hľadáme.

 

Streda, 13.12.2017

Naša radosť je v Ježišovi Kristovi a v Jeho vernej láske. Ak je kresťan smutný, VZDIALIL sa od Ježiša. V takých chvíľach ho nenechávajte samého, ponúknite mu kresťanskú NÁDEJ. Slovami, ale oveľa viac svedectvom, slobodou a radosťou. Modlite sa, aby mohol znovu objaviť krásu kresťanského života.

 

Utorok, 12.12.2017

Nemajte strach. V tých najtmavších chvíľach, keď cítime ťarchu vecí, ktoré sme vykonali, aj vtedy nás Ježiš miluje takých, akí sme. Túžme po tom, aby sme POCHOPILI Ježišovo milosrdné srdce, ktoré hovorí: ,Daj mi svoje SLABOSTI a svoje HRIECHY, všetko ti odpustím’. Ježiš odpúšťa všetko a vždy. Nech sa toto stane našou radosťou.

 

Pondelok, 11.12.2017

Ježiš nám vždy ODPÚŠŤA, vždy UZDRAVUJE našu dušu. Aj keď som slabý a opäť budem hrešiť, Ježiš ma zdvihne a uzdraví ma. Ježiš prišiel kvôli mne, aby mi dal silu, aby ma urobil šťastným, aby UPOKOJIL moje svedomie.

 

 

Nedeľa, 10.12.2017

V čase Adventu sa nechajme viesť povzbudením Jána Krstiteľa: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ (Mt 3,3). Keď si spytujeme svedomie a skúmame naše postoje, aby sme odohnali hriešne postoje, smäd po bohatstvách a pôžitok za akúkoľvek cenu, vtedy PRIPRAVUJEME Pánovi cestu a VYROVNÁVAME Mu chodníky.

Sobota, 9.12.2017

Keď do života vstúpi Ježiš, prichádza POKOJ, ktorý zostáva aj uprostred skúšok, v útrapách. Poďme k Ježišovi, dajme Mu svoj čas, stretnime sa s Ním každý deň v modlitbe, v dôvernom osobnom dialógu, navyknime si na Jeho Slovo, bez strachu objavujme Jeho odpustenie, sýťme sa Jeho Chlebom života. Pocítime, ako sme milovaní, pocítime Jeho ÚTECHU.

 

Piatok, 8.12.2017

Mária, Matka, prichádzam k tebe a so mnou aj tí, ktorých mi zveril tvoj Syn, aby si ich POŽEHNALA a OCHRÁNILA od všetkých nebezpečenstiev. Matka, privádzam ti deti, osobitne tie, ktoré sú osamotené, opustené a stávajú sa tak obeťami klamania a zneužívania.

 

Štvrtok, 7.12.2017

Možno sú v našom živote isté „zóny“, ktoré sme ešte nikdy neotvorili Bohu. Zostali v tme, lebo neuzreli Pánovo SVETLO. Vyhľadajte Ježiša, choďte za misionárom MILOSRDENSTVA, choďte za kňazom. CHOĎTE k Ježišovi a vyrozprávajte Mu to. Dnes hovorí každému z nás: „Odvahu, nepoddávaj sa ťažkostiam a neuzatváraj sa pre strachy a hriechy, ale príď ku mne!“

 

Streda, 6.12.2017

Vyjsť zo seba samého nestačí. Treba vedieť, KAM sa vydať. Veľa cieľov je totiž KLAMLIVÝCH, sľubujú úľavu a rozptyľujú len na chvíľu, uisťujú o pokoji a obveseľujú, ale potom ZANECHAJÚ človeka v takej osamelosti, v akej bol predtým. Sú to iba „ohňostroje“.

 

Utorok, 5.12.2017

Smútok, ktorý nás zráža k zemi, je hrozná vec. Ježiš nás chce VYTIAHNUŤ z týchto „pohyblivých pieskov“, a preto každému hovorí: „Poď!“ Úniková cesta spočíva vo vzťahu, v tom, že natiahneš ruku a pozdvihneš zrak k Tomu, ktorý ťa SKUTOČNE miluje.

 

Pondelok, 4.12.2017

V tmavých okamihoch života je prirodzené, že človek chce zostať iba SÁM so sebou a dumať nad tým, aký nespravodlivý je život, akí NEVĎAČNÍ sú druhí a aký zlý je celý svet. Ale keď sa takto uzavrieme do seba, všetko vidíme čierne. Môže to dospieť dokonca k tomu, že si na smútok ZVYKNEME a on sa v nás udomácni.

 

Nedeľa, 3.12.2017

V čase Adventu sme POZVANÍ rozšíriť horizont nášho SRDCA a nechať sa prekvapovať životom, ktorý sa každý deň predstavuje svojimi novosťami. Aby sme tak konali, potrebujeme sa naučiť nebyť závislí na našich istotách a zabehnutých schémach, pretože Pán príde v HODINU, o ktorej nemáme predstavu.

 

Sobota, 2.12.2017

Pán pozná, aký ťažký vie byť život. Vie, že srdce vyčerpávajú mnohé sklamania a zranenia, bremená, ktoré treba niesť, príkoria, ktoré treba znášať, neistoty a starosti o budúcnosť. Preto PRVÝM Ježišovým slovom je POZVANIE. Pozvanie pohnúť sa a reagovať: „POĎTE!“ V situácii nezdarov je chybou zostať nehybne ležať na lopatkách.

 

Piatok, 1.12.2017

Priateľ sa PRIDÁVA diskrétne a citlivo k mojej ceste, pozorne ma POČÚVA a chápe aj za hranicou slov, je milosrdný voči nedostatkom a slobodný od predsudkov, vie zdieľať moju cestu a dá mi pocítiť radosť z toho, že nie som sám. NEPRITAKÁVA mi vždy, protirečí práve preto, že mi chce dobre, povie mi úprimne to, s čím nesúhlasí. Je pripravený pomôcť mi vstať zakaždým, keď padnem.

 

Štvrtok, 30.11.2017

Ježiš nastoľuje medzi človekom a Bohom nový VZŤAH, presahujúci Zákon a založený na dôvernej láske. Oslobodzuje priateľstvo od sentimentalizmu: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov“ (Jn 15,13). Priateľmi sme len vtedy, ak naše stretnutie nezostane vonkajšie, formálne, ale stane sa zdieľaním osudu, spolucítením, zaangažovaním až po DAROVANIE sa druhému.

 

Streda, 29.11.2017

Slovo PRIATEĽ sa stalo trochu ošúchaným. Mnohých nazývame priateľmi, aj v oblasti virtuálnej komunikácie je slovo priateľ jedným z najpoužívanejších. Ale povrchné poznanie nestačí na nadobudnutie skúsenosti stretnutia a blízkosti. Ježiš poukazuje na nepohodlnú pravdu: pravé priateľstvo je tu vtedy, keď ma zainteresuje do života iného až po DAROVANIE seba samého.

 

Utorok, 28.11.2017

Ľudia podľa štatistík míňajú po základných potravinách najviac peňazí na kozmetiku. Žijeme v kontexte silného konzumizmu, poháňaní konzumovať samotný konzum, akoby bolo dôležité vždy len konzumovať. Sme nútení veriť, že naša cena závisí od schopnosti produkovať a konzumovať. Je naliehavé opäť prijať STRIEDMOSŤ, dôležitý a podceňovaný DUCHOVNÝ princíp.

 

Pondelok, 27.11.2017

Zahanbenie nám rozširuje srdce, aby doň vstúpila Božia moc. Sme hlina, a nie nádoba zo striebra či zlata. Ak sa dostaneme do tohto bodu, budeme šťastní. Je to dialóg medzi Božou mocou a hlinou. Spomeňme si na umývanie nôh, keď Peter povedal: ,Mne nie, Pane, prosím nie!’ Peter vtedy nepochopil, že je HLINOU, že potrebuje Pánovu MOC.

 

Nedeľa, 26.11.2017

Ježiš sa pripojil k nášmu životu, nemôže sa už oddeliť. Hral naplno! V tomto postoji ostane verný. Boli sme vyvolení pre LÁSKU, a toto je naša IDENTITA. To nie ty si si vybral, Ježiš si vybral teba, povolal ťa a pripojil sa k tebe. Toto je naša viera. Ak neveríme v toto, nepochopili sme, čo znamená Kristovo posolstvo, nepochopili sme Evanjelium.

 

Sobota, 25.11.2017

Okrem pokrytectva voči druhým existuje aj pokrytectvo voči sebe samému. Vtedy, keď si o sebe namýšľam, že NEPOTREBUJEM uzdravenie a pomoc. Keď hovorím: nie som stvorením z HLINY, mám vlastný poklad. Toto je cesta vedúca k márnosti, pýche a zahľadenosti do seba. Človek nevníma, že je hlinou, hľadá spásu a naplnenie sám zo seba.

 

Piatok, 24.11.2017

Sme zraniteľní, krehkí, slabí a potrebujeme byť UZDRAVENÍ. Apoštol Pavol hovorí, že zo všetkých strán nás sužujú, sme bezradní, prenasledovaní, zrážaní k zemi, čo je prejav našej slabosti, prejav HLINY. Jednou z najťažších vecí je priznať si vlastnú zraniteľnosť. Niekedy sa ju snažíme zakryť, aby ju nebolo vidieť. Ale apoštol Pavol hovorí: ,Zriekli sme sa hanebnej pretvárky’.

 

Štvrtok, 23.11.2017

Uvedomujme si, že sme slabí, zraniteľní a hriešni. Jedine Božia moc zachraňuje a uzdravuje. Nikto nemôže zachrániť sám seba, potrebujeme Božiu MOC, aby sme boli spasení. Kristov POKLAD máme v našej krehkosti, my sme tou hlinou. Božia sila zachraňuje, uzdravuje, stavia na nohy. To je realita našej zraniteľnosti.

 

Streda, 22.11.2017

Láska si vyžaduje kreatívnu a konkrétnu odpoveď. Nestačia len dobré úmysly, tí druhí nie sú čísla, ale bratia, o ktorých sa treba POSTARAŤ.

 

Utorok, 21.11.2017

Mária, vzor pokorného a odvážneho pridŕžania sa Božieho slova, nech nám pomáha pochopiť, že vo vydávaní svedectva viery sa nerátajú úspechy, ale VERNOSŤ. Vernosť Kristovi, keď si za akýchkoľvek, i tých najproblematickejších okolností uvedomujeme ten neoceniteľný dar, že sme Jeho učeníkmi - MISIONÁRMI.

 

Pondelok, 20.11.2017

Byť svätým v každodennom živote neznamená, že sa musíme celý deň len modliť. Znamená to PLNIŤ si svoje povinnosti, ísť do práce či starať sa o deti so srdcom otvoreným voči Bohu, s ochotou, aby naša práca, ale aj choroba, utrpenie a ťažkosti boli OTVORENÉ k Bohu. Tak sa staneme svätými.

 

Nedeľa, 19.11.2017

V ťažkých chvíľach života majme odvahu pozdvihnúť oči k nebu. Myslime na mnohých kresťanov, ktorí prešli strasťami a uchovali si svoje krstné rúcha biele, vyprali ich v Baránkovej krvi (Zjv 7,14). Boh nás nikdy neopúšťa. Vždy, keď to potrebujeme, príde jeden z Jeho anjelov, aby nás pozdvihol a potešil. Niekedy sú to anjeli s ĽUDSKOU tvárou a srdcom, lebo Boží svätí sú ukrytí UPROSTRED nás.

 

Sobota, 18.11.2017

Kresťania v boji proti zlu NEZÚFAJÚ, neveria, že by negatívne sily mohli zvíťaziť. Posledným slovom nad dejinami človeka nie je nenávisť, smrť ani vojna. V každej chvíli života nám pomáha Božia ruka a tiež nenápadná PRÍTOMNOSŤ všetkých veriacich, ktorí nás predišli so znakom viery.

 

Piatok, 17.11.2017

Dobrý pastier vie ODSÚDIŤ zlo. Apoštolom nemôže byť niekto naivný, kto hovorí: ,Všetko je krásne, ide sa ďalej, všetko je dovolené...' Vernosť jedinému ženíchovi, Ježišovi Kristovi, treba CHRÁNIŤ. Pastier vie byť konkrétny, vie povedať: ,Toto nie'. Tak ako rodičia dieťaťu, keď ide k zásuvke: ,Nie, toto nerob! To je nebezpečné!'

 

Štvrtok, 16.11.2017

Božia moc nás zachraňuje v našej zraniteľnosti. Je tu niečo Božie, čo nám dáva NÁDEJ. ,Sme prenasledovaní, ale nie opustení, zrážajú nás, ale nehynieme,’ píše apoštol Pavol. Vidíme tu vzťah medzi hlinou a mocou, hlinou a pokladom. Máme POKLAD v hlinených nádobách. Ale pokušenie je vždy to isté: zakryť, utajiť, neveriť, že sme hlina. To je pokrytectvo voči nám samým.

 

Streda, 15.11.2017

Nebojte sa toho, kto sa vám vysmieva a zle s vami zaobchádza. Nebojte sa toho, kto vás ignoruje alebo toho, kto vám do tváre prejavuje úctu, ale za vaším chrbtom brojí proti Evanjeliu. Veľa je takých. Ježiš nás nikdy nenechá samých, lebo sme pre Neho vzácni, SPREVÁDZA nás.

 

Utorok, 14.11.2017

Kresťan žehná, hovorí dobre o Bohu a o druhých. Necháva sa POŽEHNAŤ od Boha a od druhých, aby kráčal vpred. Toto je SCHÉMA nášho kresťanského života, lebo všetci, aj laici, musíme žehnať druhým, hovoriť dobre o iných a hovoriť dobre Bohu o druhých.

 

Pondelok, 13.11.2017

Niekto môže povedať, že sme gerontokracia, vláda starcov Cirkvi. My nie sme starci, ale starí otcovia, na ktorých hľadia vnuci. Starí otcovia, ktorí im vďaka skúsenosti musia dať zmysel života. Starí otcovia, ktorí nie sú uzavretí do melanchólie z minulosti, ale povolaní snívať a odovzdať mládeži náš SEN, z ktorého môžu načerpať silu prorokovať a pokračovať v plnení POSLANIA.

 

Nedeľa, 12.11.2017

Pán nám dnes hovorí to isté, čo Abramovi: Vstaň, zdvihni oči a dúfaj! Hovorí nám, že ešte NENASTAL čas uzatvárať náš život, ukončovať náš príbeh a sumarizovať naše dejiny. Pán nám hovorí, že náš príbeh je stále otvorený, otvorený až do konca, otvorený pre poslanie. Pán tromi ROZKAZMI naznačuje našu MISIU: Vstaň! Zdvihni oči! Dúfaj!

 

Sobota, 11.11.2017

Kresťania milujú, ale nie vždy sú MILOVANÍ. Ježiš nám od začiatku predostiera skutočnosť, že vyznanie VIERY sa odohráva v nepriateľskej atmosfére. Kresťania idú proti PRÚDU. Je to normálne, pretože svet je poznačený hriechom, čo sa prejavuje rozličnými formami egoizmu a nespravodlivosti.

 

Piatok, 10.11.2017

Prosme Ducha Svätého, oheň lásky horiaci v Cirkvi a v našom vnútri, aj keď ho často zakrývame popolom našich vín: Boží Duch, Pán, ktorý udržiavaš Cirkev, stvárňujúc ju v rozmanitosti, príď! Potrebujeme ťa pre život tak ako vodu, zostúp opäť na nás a nauč nás JEDNOTE, obnov naše srdcia a nauč nás MILOVAŤ tak, ako nás ty miluješ a ODPÚŠŤAŤ tak, ako nám ty odpúšťaš.

 

Štvrtok, 9.11.2017

Odpustenie, to je počiatok Cirkvi, spojivo, ktoré nás udržuje pohromade, malta, čo spája tehly domu. Odpustenie je darom nesmiernej sily, je tou najväčšou LÁSKOU, tým, čo udržuje v JEDNOTE, tým, čo zabraňuje zrúteniu, čo posilňuje a upevňuje. Odpustenie oslobodzuje srdce a dovoľuje začať odznova. Odpustenie dáva NÁDEJ.

 

Streda, 8.11.2017

Duch Svätý s fantáziou a nepredvídateľnosťou tvorí rozmanitosť. V každej epoche dáva prekvitať novým a rozličným charizmám. Potom ten istý Duch uskutočňuje JEDNOTU, spája, zhromažďuje a obnovuje HARMÓNIU. A tak je to opravdivá jednota podľa Boha, ktorá nie je uniformitou, ale jednotou v rozdielnosti.

 

Utorok, 7.11.2017

Ako kresťania máme kráčať spoločne a pracovať spoločne. Milovať sa. A spoločne hľadať spôsob, ako vysvetliť rozdiely medzi nami, dohodnúť sa a KRÁČAŤ! Ak zostaneme stáť, ak nekráčame, nikdy, nikdy sa nedohodneme. Je to tak, pretože Duch nás chce mať v POHYBE.

 

Pondelok, 6.11.2017

Skutok milosrdenstva neznamená urobiť niečo, aby sme mali dobrý pocit na duši a aby sme sa cítili lepšie. Nie! Znamená to zažívať BOLESŤ druhých. Viem sa podeliť? Som štedrý? Som nezištný? Keď vidím človeka, ktorý trpí a je v ťažkostiach, trpím tiež? Viem sa vcítiť do situácie druhých? Do situácie UTRPENIA?

 

Nedeľa, 5.11.2017

Aký je liek na zmenu srdca nešťastnej osoby? Aká je medicína na premenu srdca človeka, ktorý nie je šťastný? LÁSKA! A ako dáme človeku pocítiť, že je MILOVANÝ? Predovšetkým ho treba objať a dať mu pocítiť, že je vytúžený a že je dôležitý. A on prestane byť smutný.

 

Sobota, 4.11.2017

Keď tým, kto nie je milovaný alebo sa ním necíti byť, je dospievajúci človek, môže sa z toho zrodiť násilie. V pozadí mnohých foriem nenávisti a výtržníctva je srdce, ktorému sa nedostalo prijatia. Neexistujú zlé deti ani celkom skazení dospievajúci. Existujú však takí, čo sú NEŠŤASTNÍ. A čo nás môže urobiť šťastnými, ak nie skúsenosť darovanej a prijatej LÁSKY?

 

Piatok, 3.11.2017

Mnohí ľudia sa dnes usilujú o istú viditeľnosť len preto, aby utíšili vnútornú prázdnotu. Akoby sme boli osobami večne potrebujúcimi uistenia. Viete si však predstaviť svet, kde všetci žobrú o POZORNOSŤ druhých uvádzaním dôvodov, zatiaľ čo nikto nie je ochotný druhého milovať nezištne? Predstavte si svet bez nezištnosti lásky. V skutočnosti je to PEKLO.

 

Štvrtok, 2.11.2017

Cintorín nám pripomína blízkych, ktorí nás opustili. Ale v tomto smútku prinášame kvety ako znak NÁDEJE. Smútok sa mieša s nádejou. NÁDEJ nám pomáha, lebo aj my musíme prejsť touto cestou. Všetci ňou pôjdeme, ale s kvetom nádeje, s tým pevným lanom, ktoré je ukotvené v záhrobí. A hľa, táto kotva nesklame, je nádejou VZKRIESENIA.

 

Streda, 1.11.2017

S celou Cirkvou slávime sviatok Všetkých svätých. Pripomíname si nielen tých, ktorí boli v priebehu dejín vyhlásení za svätých, ale aj mnohých našich bratov a sestry, ktorí prežili svoj kresťanský život v plnosti VIERY a LÁSKY ako život jednoduchý a skrytý. Iste sú medzi nimi mnohí naši príbuzní, priatelia a známi.

 

Utorok, 31.10.2017

Henri de Lubac napísal, že najväčším nebezpečenstvom pre Cirkev je duchovná svetskosť, čiže korupcia, ktorá je horšia než MALOMOCENSTVO. Našou korupciou je duchovná svetskosť, vlažnosť, pokrytectvo, ľahostajnosť, dominancia ducha sveta v našich životoch a postoj ľahostajnosti.

 

Pondelok, 30.10.2017

Keď sa niekto nahnevá, stratí pokoj. Keď sa moje srdce znepokojuje, je to preto, lebo nie som otvorený pre Ježišov pokoj, nie som schopný žiť život tak, ako príde, aj s krížom a bolesťami, ktoré prináša. Musíme byť schopní prosiť o MILOSŤ, vyprosiť si od Pána Jeho POKOJ.

 

Nedeľa, 29.10.2017

Boží pokoj je reálny, ide do reality života, neneguje život. Je tu utrpenie, sú tu chorí, je tu veľa ťažkých vecí, sú tu vojny, ale ten vnútorný pokoj, ktorý je DAROM, ten sa nestráca, ale ide ďalej, nesúc kríž a utrpenie. Pokoj bez KRÍŽA nie je Ježišovým pokojom. Je to pokoj, ktorý sa dá kúpiť.

 

Sobota, 28.10.2017

Kresťanská existencia nie je utkávaná z prejemnelých radostí, ale z vĺn zaplavujúcich všetko. Skúste aj vy, s tým nákladom sklamaní a prehier, ktoré každý z nás nesie, pomyslieť na to, že Boh je nám nablízku, VOLÁ nás po mene a HOVORÍ nám: „Povstaň a prestaň plakať, lebo som ťa prišiel oslobodiť!“

 

Piatok, 27.10.2017

Každý človek je jedným príbehom lásky, ktorý Boh píše na tejto zemi. Každý z nás je PRÍBEHOM lásky Boha. A každého z nás Boh volá VLASTNÝM menom, pozná nás po mene, hľadí na nás, očakáva nás, odpúšťa nám a je s nami trpezlivý.

 

Štvrtok, 26.10.2017

Vedieť milovať nie je ani pre kresťana niečím, čo by nadobudol raz navždy. Každý deň musíme začínať nanovo a cvičiť sa, aby sa naša láska k bratom a sestrám, ktorých stretávame, stala ZRELOU a OČISTENOU od obmedzení a hriechov, ktoré ju robia egoistickou, neplodnou a nevernou.

 

Streda, 25.10.2017

Kľúče na otvorenie srdca sa nedajú nikde kúpiť. Je to Boží dar. Toto je modlitba, ktorú sa máme modliť: „Pane, otvor moje srdce, aby som mohol CHÁPAŤ to, čo si nás naučil. Aby som mohol PAMÄTAŤ na tvoje slová a NASLEDOVAŤ tvoje slová. Aby som dospel k plnej pravde.

 

Utorok, 24.10.2017

Cesta každodenného obrátenia je prejsť od svetského štýlu života, pokojného, bez rizík, katolíckeho, ale vlažného, k životnému štýlu SKUTOČNÉHO ohlasovania Ježiša, k radostnému ohlasovaniu Krista. Prejsť z religiozity k viere a k zvolaniu: ,Ježiš je Pán’. Tento ZÁZRAK koná Duch Svätý.

 

Pondelok, 23.10.2017

Tajomstvo cesty vedúcej do Emauz je, že sme vždy milovaní. Boh nás nikdy neprestane MILOVAŤ. Vždy bude kráčať s nami. Aj v tých najbolestnejších chvíľach a najhorších momentoch, aj vo chvíľach porážky je Pán. Toto je naša NÁDEJ. Poďme vpred s touto nádejou, lebo On stále kráča s nami!

 

Nedeľa, 22.10.2017

Všetci sme vo svojom živote zažili ťažké, temné chvíle. Momenty, v ktorých sme kráčali smutní a bez výhľadu, len s múrom pred sebou. Ale Ježiš je vždy po našom boku, aby nám DODAL nádej a aby nám ZOHRIAL srdce a povedal: „Napreduj, ja som s tebou. Len ďalej vpred.“

 

Sobota, 21.10.2017

Ježiš pre dvoch učeníkov, vracajúcich sa do Emauz, opakuje kľúčové gesto eucharistie. Berie chlieb, dobrorečí, láme ho a rozdáva. Nie je v týchto gestách celý Ježišov príbeh? A nie je v každej eucharistii aj ZNAMENIE toho, čím má Cirkev byť? Ježiš nás berie, žehná, „láme“ náš život a ponúka ho ostatným. Lebo neexistuje láska bez OBETY.

 

Piatok, 20.10.2017

Koľkokrát v živote sme dúfali, koľkokrát sme sa cítili byť len na krôčik od šťastia, a potom sme sa ocitli na zemi, sklamaní. Ale Ježiš KRÁČA so všetkými malomyseľnými, čo idú so sklonenou hlavou, kráča s nimi s ohľaduplnosťou a dokáže im prinavrátiť NÁDEJ.

 

Štvrtok, 19.10.2017

Prosíme Ducha Svätého, aby nás inšpiroval, aby nám povedal áno či nie, alebo robíme len rozumové kalkulácie? V Apokalypse sv. Ján začína pozvaním „siedmim cirkvám“ počúvať, čo im hovorí Duch Svätý. Prosme o milosť POČÚVAŤ, čo Duch HOVORÍ našej cirkvi, komunite, farnosti, rodine a každému z nás.

 

Streda, 18.10.2017

Aký je môj osobný vzťah s Duchom Svätým? Prosím Ho, aby ma každodenne VIEDOL v mojom živote? Prosím, aby mi dal MILOSŤ rozlíšiť dobré od menej dobrého? Pretože dobré od zlého sa rozlíši hneď. Ale je tu to skryté zlo, ono menšie dobro, ktoré ale ukrýva zlo.

 

Utorok, 17.10.2017

Duch Svätý hýbe srdcom. Som schopný POČÚVAŤ Ducha Svätého? Som schopný PROSIŤ Ho o inšpiráciu prv než urobím nejaké rozhodnutie, prv než sa k niečomu vyslovím alebo niečo podniknem? Alebo je moje srdce nerušené, bez emócií, nehybné?

 

Pondelok, 16.10.2017

Sv. Pavol pripisuje Duchu Svätému schopnosť dať nám OPLÝVAŤ nádejou. Znamená to nikdy sa nenechať odradiť, DÚFAŤ „proti každej nádeji“ (Rim 4,18). Dúfať aj vtedy, keď sa vytráca každý ľudský dôvod k nádeji, ako to bolo u Abraháma, keď mal obetovať svojho jediného syna Izáka, a ako to bolo u Panny Márie pod Ježišovým krížom.

 

Nedeľa, 15.10.2017

„Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.“ (Rim 15,13) Výraz „Boh nádeje“ neznamená len to, že dúfame, že k Nemu jedného dňa dôjdeme vo večnom živote. Boh nám už teraz dáva „v nádeji sa radovať“ (Rim 12,12). Nie iba dúfať, že sa raz budeme radovať. Je to RADOSŤ z DÚFANIA.

 

Sobota, 14.10.2017

Prosme, nech Pán obmäkčí srdcia STRNULÝM ľuďom, ktorí sú stále UZATVORENÍ v zákone a odsudzujú všetko, čo je mimotoho zákona. Nevedia, že Slovo prišlo v tele, že Slovo je svedkom poslušnosti. Nevedia, že nežnosť Boha je schopná nahradiť kamenné srdce srdcom z mäsa.

 

Piatok, 13.10.2017

Uzatvorené a kamenné srdcia, ktoré sa nechcú otvoriť a počúvať, spôsobujú Cirkvi veľké utrpenie. Srdcia, ktoré poznajú len jazyk ODSÚDENIA. Takí ľudia sú uzatvorení, vedia všetko a nepotrebujú vysvetlenia. Uzatvorené srdce nenechá do seba VSTÚPIŤ Ducha Svätého.

 

Štvrtok, 12.10.2017

Cirkev, ktorá nevstane a ktorá NEKRÁČA, ochorie. Taká Cirkev skončí s mnohými psychickými a duchovnými traumami, uzavretá v malom svete klebiet, pletiek, bez horizontov. Vstaň a choď, postav sa a kráčaj! Tak musí Cirkev reagovať pri EVANJELIZÁCII.

 

Streda, 11.10.2017

Evanjelizovať je povolanie a veľká útecha Cirkvi. Aby si evanjelizoval, vstaň a choď! Nezostaň sedieť pokojne vo svojom dome. Aby bola Cirkev VERNÁ Pánovi, musí stáť na nohách a KRÁČAŤ. Cirkev, ktorá

 

Utorok, 10.10.2017

Cesta kresťana je kráčať v Ježišových stopách: v stopách ohlasovania, utrpenia, kríža a zmŕtvychvstania. Prosme za tých RIGÍDNYCH, ktorí sú v Cirkvi, za čestných rigídnych, akým bol Šavol, ktorí majú zápal, ale mýlia sa. Aj za rigídnych POKRYTCOV, tých s dvojakým životom, o ktorých Ježiš hovorieval: ,Robte to, čo vám hovoria, ale nie to, čo robia’.

 

Pondelok, 9.10.2017

Cítiť sa milovaný Ježišom je úžasná skúsenosť. Pre Neho nikdy nie sme cudzincami, ale priateľmi a bratmi. Napriek tomu nie je vždy jednoduché ROZLÍŠIŤ hlas dobrého Pastiera. Buďme na pozore. Vždy je tu riziko, že našu pozornosť ODPÚTA hluk iných hlasov.

 

Nedeľa, 8.10.2017

Ako môžem vedieť, či niečo pochádza od Ducha Svätého alebo zo sveta, od ducha sveta, od zlého ducha? Treba prosiť o milosť rozlišovania. Nástroj, ktorý nám dáva samotný Duch Svätý, je ROZLIŠOVANIE. V každej situácii je potrebné rozlíšiť ako treba konať.

 

Sobota, 7.10.2017

Odpor voči Duchu Svätému znamená hovoriť: ,Vždy sa to robilo takto a musí sa to takto robiť. Žiadne novosti. Zober si tabletku, ktorá ťa upokojí.’ To je UZAVRETIE sa pred Božím hlasom. Pán v Žalme hovorí svojmu ľudu: ,NEZATVRDZUJTE svoje srdcia ako vaši otcovia’.

 

Piatok, 6.10.2017

Prvým krokom na ceste poddajnosti Duchu Svätému je PRIJAŤ Božie slovo. Druhým je POZNAŤ Slovo Ježiša, ktorý hovorí: „Moje ovce počúvajú môj hlas a ja ich poznám a ony ma nasledujú.“ Tretím krokom je dôverný VZŤAH s Božím slovom. Ovocím prijatia a poznania Božieho slova je dobrota, láskavosť, radosť, pokoj, sebaovládanie, miernosť.

 

Štvrtok, 5.10.2017

Nie sme sirotami, máme v nebi Matku. Učí náš cnosti čakania aj vtedy, keď sa zdá, že všetko stratilo zmysel. Ona vždy dôveruje TAJOMSTVU Boha, aj vtedy, keď sa zdá, že sa vytráca vinou zla sveta. Nech je nám Matka, ktorú nám Ježiš daroval, vždy, aj vo chvíľach ťažkostí, OPOROU. Mária je Matkou NÁDEJE.

 

Streda, 4.10.2017

Evanjeliá nám o Márii pod krížom hovoria iba jedno, že tam „stála“. Stála tam, v tom najhroznejšom okamihu a trpela spolu so svojím Synom. Táto žena z Nazareta, teraz už so šeďou vo vlasoch, znovu ZÁPASÍ s Bohom, ktorého treba jedine OBJAŤ, a so životom, ktorý dospel na hranicu najtemnejšej tmy.

 

Utorok, 3.10.2017

Mária akoby takmer zmizla z deja evanjelií. Znovu sa však objavuje pri kríži, v kľúčovom momente, keď sa veľká časť priateľov zo strachu rozpŕchla. Matky NEZRÁDZAJÚ. Nik z nás nevie, čo bolo bolestivejším utrpením. Či utrpenie nevinného muža, ktorý zomiera na kríži, či agónia matky, ktorá SPREVÁDZA posledné chvíle života svojho syna.

 

Pondelok, 2.10.2017

Máriu nedeprimujú neistoty života, keď sa zdá, že nič nejde správnou cestou. Neprotestuje proti životu, ktorý nám často odhaľuje nevraživú tvár. Mária počúva. Medzi NÁDEJOU a NAČÚVANÍM je silný vzťah a Mária počúva a prijíma život s radostnými dňami, ale aj s tragédiami. Až po vrcholnú noc, keď je jej Syn pribitý na kríž.

 

Nedeľa, 1.10.2017

Viera sa nemení, je tá istá. Je však v pohybe, rastie, zväčšuje sa. Podľa sv. Vincenta „pravdy Cirkvi napredujú, rokmi sa UPEVŇUJÚ, vyvíjajú sa v priebehu časov, vekom sa PREHLBUJÚ, lebo sú časom, rokmi SILNEJŠIE, rozširujú sa“. Prosme Pána o milosť rozlišovania, aby sme si nepomýlili cestu a neupadli do nečinnosti a do uzavretia srdca.

 

Sobota, 30.9.2017

Cirkev je plná skrytých svätcov a táto svätosť nás vedie vpred k druhej plnosti časov, keď príde Pán. Boží ľud je na ceste. Ak sa zastaví, stáva sa väzňom ako somár v chlieve. Je tam, nechápe, nejde vpred, neprehlbuje vieru, lásku, neočisťuje dušu. Každý z nás je na ceste k plnosti VLASTNÉHO času, život sa skončí a bude sa musieť postaviť pred Pána.

 

Piatok, 29.9.2017

Spolu s Máriou môžeme ospevovať MILOSRDENSTVÁ Pánove: moja duša spieva pre Teba, Pane! Milosrdenstvo, ktoré si mal voči svojim svätým, došlo aj KU MNE. Kvôli pýche môjho srdca som žil rozptýlený svojimi ambíciami a záujmami. Jediná možnosť VYVÝŠENIA, ktorú mám, je to, aby ma tvoja Matka vzala do náručia, zakryla svojim plášťom a položila vedľa tvojho Srdca.

 

Štvrtok, 28.9.2017

Veľká nespravodlivosť sa koná voči Bohu a Jeho milosti, keď sa tvrdí, že hriechy sú potrestané Jeho súdom bez toho, aby sme pripustili, že sú odpustené Jeho milosrdenstvom! Musíme dávať MILOSRDENSTVO pred súd. Boží súd bude vždy vykonaný vo svetle Jeho milosrdenstva. Božie milosrdenstvo prirodzene nepopiera SPRAVODLIVOSŤ, lebo Ježiš na seba zobral dôsledky nášho hriechu spolu s náležitým trestom.

 

Streda, 27.9.2017

Kto je Mária? UČITEĽKA duchovného života, prvá, ktorá nasledovala Krista alebo ,nedostupná’ Pani? POŽEHNANÁ, ktorá uverila Božiemu slovu alebo ,svätý obrázok’, ku ktorému chodíme, aby sme dosiahli láskavosti za nízku cenu? Mária UCTIEVANÁ Cirkvou alebo Mária, ktorá zadržuje ruku Boha kata, teda Mária milosrdnejšia než Baránok, ktorý sa obetoval za nás?

 

Utorok, 26.9.2017

Boh nás stvoril ako NÁDEJ pre iných. Nebo dáva do pohybu ozajstnú mobilizáciu proti ľahostajnosti. Nechceme byť preťatou nádejou! Život môže prežiť iba vďaka OBETAVOSTI iného života. „Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu“ (Jn 12,24).

 

Pondelok, 25.9.2017

Keď prechádzame krížom, Ježiš ním už prv prešiel. Teda to nie my vystupujeme na kríž hľadať Ježiša, ale On sa uponížil a zostúpil až na kríž, aby našiel nás, aby v nás ZVÍŤAZIL nad temnotami zla a priviedol nás k SVETLU.

 

Nedeľa, 24.9.2017

Keď Ježiš vystúpil do neba, priniesol nebeskému Otcovi celé naše človečenstvo, ktoré vzal na seba v lone Panny Márie. Ako KOTVU upriamujme svoju nádej na človečenstvo umiestnené v nebi po Otcovej pravici (Ef 2,6). Táto nádej nech je v živote nás všetkých. NÁDEJ, ktorá nám pomáha až do posledného výdychu.

 

Sobota, 23.9.2017

Pod plášťom Márie sa nestratia jej synovia a dcéry, z jej ramien príde nádej a pokoj, ktorý potrebujú a ktorý vyprosujem všetkým bratom a sestrám v krste i v ľudskosti, najmä chorým, väzneným, chudobným a opusteným. Prosme Boha s NÁDEJOU, že nás budú počúvať ľudia, a obracajme sa na ľudí s ISTOTU, že nám pomáha Boh.

 

Piatok, 22.9.2017

Byť kresťanmi neznamená vychádzať zo smrti, ale z LÁSKY, ktorou Boh prekonal smrť. Boh je väčší než ničota. K víťazstvu nad najtemnejšou nocou stačí jedna zažatá SVIECA. Pavol volá „Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?“ (1 Kor 15,55). Nosme toto zvolanie v srdci. A ak sa nás opýtajú na dôvod nášho úsmevu, môžeme odpovedať, že Ježiš je naďalej ŽIVÝ medzi nami.

 

Štvrtok, 21.9.2017

Drahí chorí, žite svoj život ako DAR. Nepovažujte sa len za príjemcov solidarity, cíťte sa byť plne účastní na živote a poslaní Cirkvi. Vaša tichá prítomnosť, modlitba a každodenná obeta vašich utrpení v jednote s utrpeniami ukrižovaného Ježiša, sú duchovným zdrojom pre každú kresťanskú komunitu. Nehanbite sa byť vzácnym POKLADOM Cirkvi.

 

Streda, 20.9.2017

Keď prechádzame krížom, Ježiš tadiaľ už prešiel. Vo svojom umučení zobral na seba všetky naše utrpenia. Vie, čo znamená bolesť, rozumie nám a UTEŠUJE nás. Apoštol Peter bol vo väzení a celá Cirkev sa za neho modlila a Pán ho UTEŠIL. Toto je tajomstvo Cirkvi: Cirkev prosí Pána, aby utešil skľúčených a On ich utešuje, i v skrytosti.

 

Utorok, 19.9.2017

Budúcnosť našej spoločnosti si vyžaduje zo strany nás všetkých, osobitne zodpovedných a inštitúcií, konkrétnu pozornosť voči ŽIVOTU a MATERSTVU. Pamätajme s vďačnosťou a láskou na všetky mamy, aj na naše mamy v nebi, zverujúc ich Márii, Ježišovej mame.

 

Pondelok, 18.9.2017

Vždy treba hľadať dvere, ktoré sú aspoň pootvorené, aby sme nimi vošli a hovorili o spoločných veciach a postúpili ďalej. POKOJ sa tvorí každý deň. Aj PRIATEĽSTVO medzi ľuďmi, vzájomné poznanie a uznanie sa tvorí každodenne. ÚCTA k inému, povedať, čo si myslím, ale s rešpektom, kráčať spolu.

 

Nedeľa, 17.9.2017

V našom živote nebude takého dňa, v ktorom by Božie srdce prestalo mať o nás starosť. On si o nás robí starosti, kráča spolu s nami, lebo nás miluje. Postará sa o všetky naše potreby a neopustí nás ani v čase skúšky a tmy. Nech sa táto ISTOTA hlboko zahniezdi v našom vnútri, aby nikdy NEVYHASLA.

 

Sobota, 16.9.2017

Pomyslime na každodenné problémy, na choroby, ktoré sme prežili alebo ktorými trpí niekto z našich príbuzných, na vojny a ľudské tragédie, a jednoducho, pokorným hlasom, sami pred Bohom a pred sebou povedzme: „Neviem, prečo sa to deje, ale som si istý, že Kristus VSTAL z mŕtvych a ja som na to STAVIL."

 

Piatok, 15.9.2017

Mária nás pod Ježišovým krížom rodí, je skutočnou mučeníčkou. S prebodnutým srdcom prijíma to, že nás všetkých porodí v tej chvíli bolesti. Od toho okamihu sa stáva našou Matkou, STARÁ sa o nás a NEHANBÍ sa za nás.

 

Štvrtok, 14.9.2017

Život kresťana nie je sociálny status ani praktizovanie určitej spirituality, ktorá mu robí dobre. Život kresťana je svedectvo v POSLUŠNOSTI. Nemajme strach z bremena každodennosti a z ťarchy okolností. Kto uteká pred krížom, uteká pred zmŕtvychvstaním! Kto neprechádza skúsenosťou kríža až k PRAVDE Zmŕtvychvstania, sám seba odsudzuje na zúfalstvo.

 

Streda, 13.9.2017

Dôvodom každého prenasledovania je NENÁVISŤ kniežaťa tohto sveta voči tým, ktorí boli zachránení a vykúpení Ježišom prostredníctvom Jeho smrti a zmŕtvychvstania. Ježiš svojim učeníkom hovorí aj o nenávisti: „Nestrachujte sa! Svet vás bude nenávidieť, ale vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás.“

 

Utorok, 12.9.2017

Pre zákonníkov sa Slovo nestalo telom, ale zákonom. Chytili sa do pasce racionalistickej mentality. V dejinách Cirkvi sa to stalo veľakrát. Cirkev niekedy skĺzla k teológii typu „smie sa, nesmie sa, odtiaľ potiaľ“, a zabudla na SILU a SLOBODU Ducha, na ZNOVUZRODENIE z Ducha, ktoré nám daruje slobodu a priamosť v ohlasovaní.

 

Pondelok, 11.9.2017

Ak kresťan tvrdí, že ohlasuje Evanjelium, ale nie je nikdy pokúšaný, znamená to, že diabol sa neznepokojuje, pretože ohlasuje niečo neužitočné. Pri opravdivom ohlasovaní je vždy prítomné POKUŠENIE a tiež PRENASLEDOVANIE. Keď sme v utrpení, Pán nás znovu vzchopí a dá nám silu ako to Ježiš prisľúbil, keď posielal apoštolov.

 

Nedeľa, 10.9.2017

Svätý veriaci ľud Boží sú ľudia, ktorí kráčajú vzpriamene a v nádeji. Kamkoľvek idú, vedia, že Božia láska ich predchádza. Neexistuje taký kút sveta, ktorý by unikol VÍŤAZSTVU zmŕtvychvstalého Krista. Víťazstvo Zmŕtvychvstalého je víťazstvom LÁSKY.

 

Sobota, 9.9.2017

Kotva je nástroj, ktorý moreplavci hádžu na breh a potom uchopia lano, aby loď PRIBLÍŽILI k brehu. Naša viera je kotvou v nebi. My máme svoj život ukotvený v nebi. Čo máme robiť? Uchopiť lano a ísť vpred, lebo sme si istí, že náš život je akoby kotvou v nebi, na tom brehu, ku ktorému PRÍDEME.

 

Piatok, 8.9.2017

Bohu nikdy neprestane záležať na našom dobre. Nech Panna Mária, útočisko hriešnikov, dá vytrysknúť v našich srdciach dôvere, aká skrsla v srdci márnotratného syna: „Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som“ (Lk 15, 18). Touto cestou môžeme darovať Bohu RADOSŤ. Jeho radosť sa môže stať Jeho i našou OSLAVOU.

 

Štvrtok, 7.9.2017

Dokedy bude trvať Božia starostlivosť o človeka? Dokedy sa Pán Ježiš bude o nás starať? Odpoveď evanjelia: až do SKONČENIA sveta! Pominie sa nebo i zem, ľudské nádeje budú zrušené, ale On bude Bohom, ktorý kráča s nami. Nebude takého dňa v našom živote, v ktorom by sme prestali byť predmetom STAROSTLIVOSTI Božieho srdca.

 

Streda, 6.9.2017

Existuje pokušenie k ZATVRDENIU si srdca pred Pánom a bratmi, pokušenie VYVYŠOVAŤ sa nad ostatných a nechať sa OBSLUHOVAŤ, nie slúžiť. Od počiatku tak bolo medzi učeníkmi, ktorí „sa cestou hádali, kto z nich je väčší“ (Mk 9,34). Protiliekom je: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých“ (Mk 9,35).

 

Utorok, 5.9.2017

Pravá VIERA nás vedie žiť a šíriť KULTÚRU stretnutia, dialógu, úcty a bratstva, vedie nás k odvahe odpustiť tomu, kto nás uráža, podať ruku tomu, kto padol, zaodieť nahého, nasýtiť hladného, navštíviť väzneného, pomôcť sirote, dať sa napiť smädnému a pomôcť starému človeku a núdznemu.

 

Pondelok, 4.9.2017

Keď sa človek dotkne dna neúspechu a neschopnosti, keď sa vzdá ilúzie, že je najlepší, že je stredom sveta, vtedy mu Boh PODÁVA ruku, aby PREMENIL jeho noc na úsvit, žiaľ na radosť a smrť na zmŕtvychvstanie.

 

Nedeľa, 3.9.2017

Náš Boh je Boh s nami. Je „nadchnutý“ pre človeka. Ľudia sú zdatní v búraní mostov, On však nie. Ak naše srdce ochladne, to Jeho zostáva vždy žeravé. Náš Boh nás vždy sprevádza, aj vtedy, keď sme naňho zabudli. Na rozhraní od neviery k viere je rozhodujúce zistenie, že sme MILOVANÍ a SPREVÁDZANÍ Otcom.

 

Sobota, 2.9.2017

Jedinečnosť každého z nás je BOHATSTVOM. Porovnávanie sa s tými, čo sú na tom lepšie, vedie k nevraživosti. Porovnávanie s tými, ktorí sú na tom horšie, vedie k pýche a lenivosti. Kto má sklon vždy sa POROVNÁVAŤ, skončí ustrnutý sám v sebe. Naučme sa aj pri rozdielnosti pováh, chariziem a názorov žiť v poddajnosti Duchu Svätému.

 

Piatok, 1.9.2017

ZÁVISŤ je rakovina, ktorá za krátky čas zničí akékoľvek telo: „Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť“ (Mk 3,24-25). Nezabudnite, že „závisťou diabla prišla na svet smrť“ (Múd 2,24). OHOVÁRANIE je jej prostriedkom i zbraňou.

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava Nedeľa, 17 Jún 2018 01:12