O škole
Ciele a zameranie školy

skola

Naša škola je cirkevná - táto jej dimenzia nie je len akýmsi dodatočným atribútom, ale prapôvodným a rozlišujúcim charakteristickým znakom, je to pointa, srdce jej identity. Je to škola, ktorej ústredným koncepčným prvkom výchovno - vzdelávacieho pôsobenia je syntéza medzi kultúrou, vierou a vedou.

Chceme byť otvorenou školou. Prístavom pre každého žiaka, ktorého rodičia žiadajú kvalitné vzdelanie a výchovu v duchu a pravdách kresťanskej viery. Naša cirkevná škola má z podstaty verejný a nie súkromný charakter.

Posledná úprava Štvrtok, 31 August 2017 22:02
Pokračovanie
 
Kalendár školy 2017/2018

Na stiahnutie (PDF súbor): Kalendár školy 2017/2018

 
Záujmové krúžky 2017/2018

Ponuka záujmových útvarov v šk. roku 2017/2018

Na jednotlivé záujmové útvary sa môžete prihlásiť na edupage stránke školy po prihlásení sa rodičovským prístupom do Internetovej žiackej knižky 

(svfrantisek.edupage.org / Komunikácia / Prihlasovanie ) 

od 7. do 14. septembra 2017, kedy sa o 10:00 hod. prihlasovanie uzavrie. 

Na Lezecký (horokrúžok) sa môžete hlásiť výlučne u vedúcej krúžku prostredníctvom kontaktu na plagáte.

Záujmové útvary, na ktoré sa prihlási dostatočný počet záujemcov, začnú pracovať najneskôr v októbri. O podmienkach, čase, priestoroch sa informujte priamo u vedúcich záujmových útvarov. Prosím, aby ste svoje prihlasovanie starostlivo zvážili, aby sme dokázali čím skôr rozhodnúť, či sa krúžok otvorí alebo nie.

 

Posledná úprava Piatok, 15 September 2017 22:50
Pokračovanie
 
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg poskytuje špeciálno-pedagogický servis žiakom:

 • so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami
 • začleneným žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania, ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov /s úpravou učebných osnov, alebo bez úpravy učebných osnov/
 • žiakom zdravotne oslabeným/ sluchovo, zrakovo znevýhodneným, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom/
 • žiakom s intelektovým nadaním
Posledná úprava Streda, 08 Október 2014 18:56
Pokračovanie
 
Záujmové krúžky 2017/2018

Začiatok práce záujmových útvarov v školskom roku 2017/2018

Posledná úprava Piatok, 16 Február 2018 23:17
Pokračovanie
 
Zvonenie na vyučovanie

V školskom roku 2017/2018 budú vyučovacie hodiny prebiehať v tomto časovom harmonograme:

Posledná úprava Utorok, 05 September 2017 22:11
Pokračovanie
 
Školský psychológ

Milí študenti a rodičia,

v školskom roku 2017 / 2018 je tu pre Vás školská psychologička Eva Poláková v čase konzultačných hodín.

 

Konzultačné hodiny:

P: 7:30 – 8:30

S: 15:00 – 17:00

Š: 15:00 – 17:00

 

V prípade potreby je možné dohodnúť si termín individuálne.

Nájdete ma v  kabinete psychológa na 3. poschodí, pokiaľ práve nevykonávam psychologické vyšetrenie alebo inú odbornú činnosť:

Mgr. Eva Poláková

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Činnosť školského psychológa:

      Poslaním školského psychológa našej na škole je pomáhať tomu, aby sa všetci, kto školu navštevujú, v nej cítili bezpečne a maximálne spokojne. Môžete sa na mňa obracať na konzultovanie výukových a výchovných problémov, problémov vrámci vzťahov v triede a v škole a tiež, pokiaľ ste sa ocitli v ťažkej životnej situácii, môžem Vám poskytnúť krízovú intervenciu, prípadne poradenské konzultácie osobných problémov. Ako školská psychologička pôsobím v škole aj ako mediátor vzťahov. Som k dispozícii pre žiakov, učiteľov a rodičov, ktorí sú potrební pri riešení problémov v škole. Úzko spolupracujem so školskou špeciálnou pedagogičkou, výchovnou poradkyňou a koordinátorkou prevencie.

 

Žiaci neváhajte za mnou prísť, pokiaľ:

 • máte problémy s učením
 • máte problémy so sústredením
 • potrebujete podporu a pomoc pri riešení osobných problémov
 • vás trápi akýkoľvek problém, s ktorým si neviete rady
 • sa potrebujete o niečom porozprávať a ujasniť si niektoré veci a neviete, komu sa zveriť
 • máte problémy vo vzťahoch so spolužiakmi, s rodičmi či s učiteľom a chceli by ste poradiť, ako vzťahy zlepšiť
 • vás trápi tréma, strach zo skúšania
 • sa rozhodujete o vašom budúcom povolaní a neviete, ktorú školu zvoliť
 • kamaráta trápi nejaký problém, vy mu chcete pomôcť, ale neviete ako
 • sa ocitnete v krízovej životnej situácii alebo v akejkoľvek situácii, v ktorej si neviete dať rady

 

Rodičia obracajte sa na mňa:

 • pri konzultovaní výukových a výchovných problémov Vašich detí
 • pri hľadaní riešenia v prípade rovesníckych vzťahových problémov
 • ak sa rozhodujete spolu s Vašimi deťmi o voľbe ich budúceho povolania a potrebujete sa uistiť o vhodnosti voľby
 • pokiaľ ste sa ocitli v ťažkej životnej situácii, môžem Vám poskytnúť krízovú intervenciu, prípadne poradenské konzultácie osobných problémov

 

Pedagógovia môžem s Vami spolupracovať:

 • pri riešení výukových a výchovných problémov u žiakov
 • pri hľadaní cesty vedúcej k zlepšeniu atmosféry v triede, k zlepšeniu spolupráce medzi učiteľmi a žiakmi

 

O psychologické služby školského psychológa môže požiadať:

 • žiak prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo osobne
 • rodič žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa alebo osobne alebo mailom Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 • učiteľ osobne kedykoľvek vrámci hodín psychológa na škole

 

Psychologická starostlivosť nezahŕňa diagnostiku ani terapiu. Spolupracujeme s CPPPaP ako aj s ďalšími externými poskytovateľmi pedagogicko-psychologických služieb pre žiakov školy.

Posledná úprava Štvrtok, 23 November 2017 03:44