O škole Špeciálny pedagóg
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg poskytuje špeciálno-pedagogický servis žiakom:

 • so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami
 • začleneným žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania, ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov /s úpravou učebných osnov, alebo bez úpravy učebných osnov/
 • žiakom zdravotne oslabeným/ sluchovo, zrakovo znevýhodneným, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom/
 • žiakom s intelektovým nadaním

 

Činnosť školského špeciálneho pedagóga je zameraná predovšetkým na tieto oblasti:

 1. Práca so žiakmi- individuálne špeciálnopedagogické cvičenia zamerané na reedukáciu vývinových porúch učenia, zvýšená starostlivosť o deti so zdravotnými problémami.
 2. Spolupráca s rodičmi  individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom.
 3. Spolupráca s učiteľmi – systematické pozorovanie a diagnostika problémových a zaostávajúcich žiakov , kooperatívne vyučovanie, tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.
 4. Spolupráca s poradenskými zariadeniami, s odbornými lekármi, osvetová činnosť

 

Ak výsledky Vášho dieťaťa v škole nezodpovedajú spoločne vynaloženej námahe aj keď sa každodenne s dieťaťom pripravujete na vyučovanie, ak máte pocit, že sa niečo deje, je vhodné osloviť školského špeciálneho pedagóga, alebo triedneho učiteľa a dohodnúť sa na spoločnom postupe.

Tí Vás nasmerujú na odbornú pomoc do Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde zdiagnostikujú Vaše dieťa, určia jeho silné a slabé stránky, stanovia diagnózu (pomenujú problém), navrhnú optimálne postupy, adekvátnu terapiu a reedukáciu.

Je možné, že výsledkom diagnostického procesu bude záver, že vaše dieťa trpí práve špecifickou vývinovou poruchou učenia.

 

Špecifické vývinové poruchy učenia:
 • vývinová porucha čítania – dyslexia
 • vývinové poruchy písania – dysgrafia, dysortografia
 • vývinová porucha počítania – dyskalkúlia

 

Klasifikácie chorôb podľa medzinárodnej zdravotníckej organizácie(MKCH 10):
 • F 81 Špecifické poruchy vývinu školských zručností
 • F 81.0 Špecifická vývinová porucha čítania
 • F 81.1 Špecifická vývinová porucha písania
 • F 81.2 Špecifická vývinová porucha aritmetických schopností
 • F 81.3 Zmiešaná porucha školských schopností

 

Pre Vaše dieťa je dôležité, aby ste začali spolupracovať so školou a snažili sa o jeho úspešné napredovanie, pretože škola vytvára primerané podmienky rešpektovaním a uplatňovaním aktuálne platnej legislatívy.

Stanovením diagnózy v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa Vaše dieťa vo vyučovacom procese stáva žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a vyžaduje individuálny prístup, zmenu (modifikáciu) foriem, rozsahu a v závažných prípadoch aj obsahu vzdelávania. Potom podľa druhu a stupňa poruchy (jej charakter určuje špeciálno-pedagogické vyšetrenie) zabezpečuje škola starostlivosť – výchovu a vzdelávanie – aj formou školskej integrácie, teda začlenením žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a vytvorením podmienok prostredníctvom individuálneho výchovno – vzdelávacieho programu.

 

Teším sa na Vašu návštevu...

 

Váš školský špeciálny pedagóg: PaedDr. Viktória Kuricová

 

Posledná úprava Streda, 08 Október 2014 18:56