O škole Vzdelávacie oblasti PK Cudzie jazyky
PK Cudzie jazyky

Záverečná správa predmetovej komisie cudzie jazyky - zhrnutie
Školský rok 2013/2014

Učivo bolo vo všetkých ročníkoch ZŠ prebraté podľa časovo-tematických a tematických výchovno- vzdelávacích plánov. Nové TVVP boli overené tento rok a upravené podľa skúseností. Boli inovované otázky pre internú časť maturitnej skúšky.

 

Pri vyučovaní sa používali mnohé inovatívne metódy
II.stupeň
5.až 9. ročník - využívala sa web stránka k Messages 1,2,3: http://cdextras.cambridge.org/messages/. Žiaci tak cez ňu mohli vyhľadávať informácie v anglickom jazyku na témy, ktoré korešpondovali s prebratým učivom. Pozerali sa filmy v anglickom jazyku, počúvali sa známe rozprávky, čítala sa zjednodušená literatúra, vypracúvali sa projekty na dané témy. V rámci medzipredmetových vzťahov na hodinách zborového spevu sa nacvičovali piesne v angličtine (s porozumením). Práca s časopisom Hello, čítanie zjednodušenej anglickej literatúry v lepších skupinách.

Využívalo sa aj pozeranie filmov, kde bolo treba napísať obsah. Využívanie inovatívnych metód: práca s počítačom – využívanie web stránok:
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm
http://www.oup.com/elt/global/products/project/

 

III.stupeň 1. až 4. G. ročník - Na hodinách sa tiež využívala web stránka: http://www.oup.com/elt/global/products/headway/, ktorej cieľom bolo, aby žiaci si mohli zopakovať prebrané učivo (najmä gramatiku a slovnú zásobu) touto formou - práca s PC a internetom Na hodine sa tiež pozerali filmy po anglicky, ktoré následne študenti spracovali v krátkom obsahu. Práca s časopisom Friendship. V 4. ročníku sme pracovali s rôznymi doplnkovými materiálmi, učebnicou a cvičebnicou YES, ako aj s knižkou Zmaturuj z anglického jazyka.


Uskutočnili sa nasledovné akcie:
- školské kolo olympiády z anglického jazyka-II. a III. stupeň - záujem bol veľký, cca. 49 žiakov. Víťazi postúpili do krajského kola.

- týždenný kurz konverzácie anglického jazyka (2 termíny), ktorého sa zúčastnili žiaci 5.-8.ročnika a gymnázia. Kurz viedli zahraniční lektori .Žiaci mali denne 6 hodín konverzácie prostredníctvom hier, hrania rolí a iných aktivít na rôzne témy, tri hodiny s každým lektorom. Kurzu sa zúčastnilo spolu 70 žiakov a všeobecne vládla spokojnosť a želanie, aby takéto aktivity boli organizované aj v budúcnosti.

- etwinnig-p.uč. Hološová
V rámci projektu Európsky kalendár sme pokračovali v tvorbách projektov prostredníctvom medzinárodnej spolupráce s poľskou a francúzskou školou
- výstavka anglických kníh s následným predajom
- nástenka v anglickom jazyku na 2. poschodí

 

Plány na budúci školský rok

- Plánovaná návšteva Londýna spojená s vyučovaním angličtiny
- V rámci projektu Comenius vycestujú počas prázdnin 3 učiteľky do Anglicka na 2-týždňové vzdelávanie
- Zriadenie knižnice so zjednodušenou anglickou literatúrou

 

Posledná úprava Streda, 09 Júl 2014 08:45