O škole Vzdelávacie oblasti PK Človek a spoločnosť
PK Človek a spoločnosť

Hodnotiaca správa o činnosti predmetovej komisie človek a spoločnosť 
Školský rok 2015/2016

Zloženie PK Človek a spoločnosť v šk. roku 2015/2016

Vyučujúci

Predmet

Trieda

Alžbeta Straková

Dejepis

2.G, 9.A

Dorota Kachútová

Dejepis

1.G, 3.G, SED

Dana Chmelíková

Dejepis

5.A, 5.B, 6.C,9.B

Dana Chmelíková

Technika

5.A, 9.A, 7.B

František Neupauer

Občianska náuka

6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B

Anna Čierniková

Občianska náuka

3.G, SPS

Oľga Straková

Geografia

5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 6.C

Soňa Čižnárová

Geografia

 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 1.G, 2.G, 3.G, SEG

 

Plnenie ročného plánu práce PK v nádväznosti na hlavné úlohy školy

Členovia PK sa stretli na štyroch spoločných zasadnutiach podľa plánu, ktorý PK schválila v septembri.

V hlavných úlohách PK sme si stanovili cieľ pomáhať žiakom nadobúdať kompetencie vyplývajúce zo Školského vzdelávacieho programu v rámci vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty.

Cieľom bolo rozvíjať pozitívny vzťah žiakov k regiónu a historickému dedičstvu ľudstva, zvlášť slovenského národa. To sa nám sčasti podarilo organizovaním exkurzií, besied a podujatí prípadne tvorbou projektov (Školská konferencia s témou Svet je pestrý, exkurzie – Devín, Carnuntum, Osvienčim).

Ďalším cieľom bolo formovať u žiakov občianske povedomie a oboznamovať s aspektami demokratickej spoločnosti.

V časti venovanej objektívnemu meraniu výsledkov sa žiaci 6. ročníka zúčastnili na súťaži KOMPARO – v geografickej časti žiaci dosiahli priemerné výsledky.
V rámci stretnutí s osobnosťami vedeckého a verejného či kultúrneho života pre žiakov 6. ročníka bola pripravená beseda o Južnom póle – prednášal pán Jurkovič.

 

Kvalita vzdelávania, uplatňovanie dvojohniskového vzdelávacie systému

Prispôsobenie aktivít na hodinách individuálnym potrebám žiakov. Na hodinách sa členovia predmetovej komisie snažili meniť a prispôsobovať:

 1. Ciele vyučovania na úrovni reprodukovania s porozumením ak ide o jednoduché zopakovanie toho, čo učiteľ vysvetlil, na úrovni aplikácie poznatkov napríklad pri práci s mapou, pri čítaní grafov, tabuliek, na úrovni produktívneho chápania s pomocou alebo samostatne napríklad pri práci s karikatúrou a s hľadaním skrytého významu, respektíve skrytého posolstva v nej.
 2. Rýchlosť vyučovania nevyhnutnosť rešpektovať individuálne tempo žiakov, rýchlosť prispôsobiť schopnostiam a predpokladom detí. Častokrát sa stáva, že naplánovaná hodina sa úplne zmení, lebo sa objaví moment, keď je nevyhnutné zostať pri téme a venovať sa jej oveľa dlhší čas, ako bolo pôvodne naplánované.
 3. Činnosti v triede alebo učebné pomôcky - kompenzačné pomôcky pre žiakov s vývinovými poruchami učenia – tabuľky, schémy, práca v dvojiciach alebo v tímoch, kde sú zastúpení žiaci s rôznou úrovňou – vyžaduje to od učiteľa, aby si dôkladne premyslel, čo chce prácou v skupine dosiahnuť. Táto práca umožňuje, aby žiakom boli úlohy rozdelené podľa ich aktuálnej úrovne a žiak môže dosiahnuť svoje osobné maximum a mať dobrý pocit z podielu na spoločnom projekte. 
 4. Spôsob skúšania – prispôsobovanie otázok – samostatné rozprávanie u výborných žiakov, pomocné otázky u slabších, bonusové úlohy v testoch, dobrovoľné domáce úlohy, u nadaných žiakov ako forma skúšania - vypracovanie a prezentácia projektov. Nevyhnutnou súčasťou takejto formy práce je podpora sebahodnotenia u žiakov.

 

Najdôležitejšie akcie PK Človek a spoločnosť

 • Príprava žiakov na geografickú olympiádu – 1. miesto v obvodovom kole súťaže v kategórii 8. ročník.
 • Príprava žiakov na dejepisnú olympiádu – 2. miesto v obvodovom kole súťaže v kategórii 9. ročník, 3. miesto v obvodovom kole v kategórii 8. ročník, 3. miesto v obvodovom kole v kategórii 6. ročník
 • Testovanie žiakov 6. ročníka – KOMPARO – v geografickej časti žiaci dosiahli priemerné výsledky
 • Elektronické testovanie pre žiakov 2. a ročníka 3. gymnázia – spolupráca s NUCEM pri testovaní zošitov s úlohami
 • Príprava žiakov na maturitnú skúšku.
 • Carnuntum – exkurzia pre žiakov 6. ročníka (rímska história v našom regióne).
 • Festival Slobody – akcia organizovaná Ústavom pamäti národa, na ktorej sa zúčastnili žiaci gymnázia.
 • Návšteva vojenského bunkra v Petržalke so žiakmi gymnázia
 • Exkurzia v Osvienčime pre žiakov 9. ročníka
 • Školská konferencia – Svet je pestrý

Alžbeta Straková, vedúca PK

   

  Posledná úprava Nedeľa, 09 Apríl 2017 22:27