O škole Vzdelávacie oblasti PK ANJ 1.stupeň ZŠ
PK ANJ 1.stupeň ZŠ

Záverečná správa predmetovej komisie Anglický jazyk 1. stupeň ZŠ - zhrnutie
Školský rok 2015/2016

 

 1. Plnenie časovo-tematických a tematických výchovno- vzdelávacích plánov
 2. Školenia
 3. Inovatívne metódy, aktivity, akcie
 4. Dvojohniskový vzdelávací systém
 5. Plány na budúci školský rok

 

1. Plnenie časovo-tematických plánov, učebnice

Učivo bolo vo všetkých ročníkoch 1.stupňa ZŠ prebraté podľa časovo-tematických a tematických výchovno- vzdelávacích plánov v súlade s úlohami školy. Hĺbka učiva nedosiahla vo viacerých triedach požadovanú úroveń nakoľko triedy neboli delené a počty dosahovali aj 24 detí v skupine. Práca s takým veľkým počtom detí je málo efektívna, výučba cudzieho jazyka ide pomalším tempom bez hlbšieho precvičenia učiva u väčšiny žiakov. Žiaci boli oboznámení s učivom ale nemali možnosť sa v danom učive utvrdiť. Práca v tak veľkej skupibne je mimoriadne náročná aj z pohľadu veľkých individuálnych rozdielov medzi deťmi (vzdelanostné, aj v povahe a správaní), a teda by zvlášť potrebovali systematickú prácu so stabilnými pravidlami.

Na 1. stupni sa vyučovalo z učebnice First Friends (1. a 2. ročník) a Family and Friends (3. a 4. ročník)..


2. Školenia
žiadne


3. Využívanie inovatívnych metód:

 • IKT vo vyučovaní
 • Hry, tvorivé aktivity, konverzačné aktivity, rolové hry, piesne
 • Práca s filmami v anglickom jazyku
 • Využitie literatúry určenej k jednotlivým učebniciam v 3. a 4. ročníku s pozitívnym ohlasom
 • Práca s novozakúpenými učebnicami gramatiky (iba pre vyučujúce)
 • Práca s doplnkovými pracovnými listami, príbehmi
 • Projektová metóda, projekt My Family, My Home, Mealtime
 • tanček so spevom na pieseň, dramatizácia -Ten Animals, Ten Umbrellas, Hungry Iguana, Ten birds,... I love You Jesus song, I say Love)
 • Výučba prostredníctvom hudby (výučba prostredníctvom piesní, ukazovačiek...)
 • 14.6. prebehol na našej škole 1. ročník súťaže v hláskovaní v anglickom jazyku pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ. Súťaže sa zúčastnilo 18 detí, po 3 z každej triedy zvlášť v 3. a 4. ročníku. Súťažilo sa v hláskovaní slov prebratých v jednotlivých ročníkoch počas uplynulého školakého roka. Súťaž mala hodnotnú úroveň. Hodláme v nej pokračovať aj v budúcom školskom roku.
 • Zostavovanie testov (Konečná, Šeregiová, Mokry, Felcová)

 

4. Dvojohniskový vzdelávací systém

Výučba Anglického jazyka na 1. stupni prebieha najskôr frontálne, jednoliato.

Výučba dvojohniskovým prístupom sa deje postupne.

Pre slabších žiakov je vhodné najmä

 • názorné vyučovanie (obrazový materiál, maketa domu, zvieratko - mačka v rôznych polohách: v škatuli, na škatuli, pod...),
 • rolové hranie ( dialógy podľa príbehov z učebnice, prezliekanie- maskovanie sa na rôzne povolania)
 • hry- napr.hádaj, čo je pod dekou podľa hmatu,otázkami zisti, kto je za dverami.
 • Frontálne opakovanie slovíčok, viet, fráz, opakovanie po nahrávke.
 • Vytvorenie plagátov- She, He has got, My family,Monster- It has got two heads, four hands....
 • Spievanie piesní, tancovanie, znázorňovanie textu pohybom.
 • Total physical responses- ukáž na okno, dvere, kôš..., dotkni sa hlavy, nohy, ruky..., Zatlieskaj, sadni si, skáč, postav sa...

Pre šikovnejších sú vhodné

 • dialógy vo dvojiciach, prezentovanie projektu ( napr.Téma- Môj dom, Jedlo, ktoré mám rád, ).
 • čítanie príbehov učiteľom, rodičom- Čítanie oteckov, hranie divadla- dlhšie texty. Čítanie krátkych príbehov z učebnice žiakmi, písanie čísloviek

Rozdelenie úloh v divadle a hraní komiksu podĺa schopností detí.

Zadanie tvorivej úlohy, pri ktorej rozsah a zložitosť odpovede si mohli žiaci zvoliť podľa svojich schopností. Tvorivá úloha v teste navyše s možnosťou získania plusky.


5. Plány na budúci školský rok

 • Pred začiatkom hodiny sa budeme jednotne modliť ( prežehnať sa, Sláva Otcu, Zdravas Mária, Otče náš – podĺa úrovne detí a ročníka
 • Motivácia anglicky zdatných rodičov k čítaniu v jednotlivých triedach (slovenská obdoba „čítanie otcov“
 • Znovu zorganizovať súťaž v hláskovaní v 3. a 4. ročníku (jar 2017)
 • Učebnice Anglického jazyka pre 1. až 4. ročník sú vo vlastníctve školy a žiakom sú požičiavané. Pracovné zošity si žiaci hradia (4,50 Eura na žiaka -1. a 2. ročník), (6 Eur 3. a 4. ročník)
  Pracovné zošity sú už zakúpené (zabezpečila Fabiola Mokry), treba dokúpiť ešte 50 pracovných zišitov pre 1. ročník ZŠ
 • V tomto roku sa nám podarilo zabezpečiť nové CD prehrávače pre každú vyučujúcu anglického jazyka na 1. stupni ZŠ.
 • Delenie detí na skupiny vo všetkých ročníkoch ZŠ


V Bratislave, dňa 30.6.2016
Mgr. Fabiola Mokry, vedúca PK

Posledná úprava Nedeľa, 09 Apríl 2017 23:09