O škole Vzdelávacie oblasti MZ 3.-4. roč. ZŠ
MZ 3.-4. roč. ZŠ

Záverečná správa činnosti metodického združenia 3. - 4. roč. ZŠ - zhrnutie
Školský rok 2013/2014

Plán činnosti MZ za šk. r. 2013/14 vyplýval z hlavných úloh školy a jednotlivé úlohy boli priebežne uskutočňované. Realizácia ŠkVP bola podľa potreby upravovaná a zaznamenávaná do učebných osnov a tematických výchovno-vzdelávacích plánov. Odborný rast členov MZ bol realizovaný aj školeniami / ďalším vzdelávaním pedagógov.

Okrem rozličných pestrých metód sme v tomto školskom roku pokračovali v netradičnom vyučovaní formou exkurzií, sústredení a školy v prírode (sústredenie v Smoleniciach, Kremnici, škola v prírode Donovaly).

 

Žiaci sa zúčastnili vlastivedných vychádzok, duchovnej obnovy, divadelných predstavení, na vysokej úrovni spracovali tému Cesta a pohyb pre školskú konferenciu. Už tradične pripravili vianočné besiedky.

 

Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili testovania Komparo 4, kde vo všetkých oblastiach dosiahli výsledky lepšie ako celoslovenský priemer. Konkrétne výsledky:

VLA – výsledky lepšie ako 94,9,6 % zúčastnených

SJ – lepšie ako 94,1%

MAT – lepšie ako 93,4%

PDA – lepšie ako 97,3 %

Všeobecné študijné predpoklady – lepšie ako 87,5 %

Škola sa zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl na Slovensku, podobne ako minulý rok.

 

Zapojili sme sa do rozličných súťaží (MAT, SJL, TEV, VYV, HUV), z ktorých medzi najvýraznejšie úspechy patria:
100% úspešnosť v súťaži Klokanko (A. Dományová, 3.B), 1. miesto v celoslovenskom kole recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha (V. Šoošová, 4.C), 2. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži Biblia očami detí (M. Konečný, 2.B), 1. miesto v plaveckých pretekoch karloveských škôl (A. Moyzes, 3.B).