O škole Vzdelávacie oblasti MZ 1.-2. roč. ZŠ
MZ 1.-2. roč. ZŠ

Záverečná správa činnosti metodického združenia 1. - 2. roč. ZŠ - zhrnutie
Školský rok 2013/2014

 Výber aktivít z hodnotiacej správy MZ 1.-2.r za šk. rok 2013/14

Duchovná obnova žiakov  9.10.2013
Výchovný koncert 25.11.2013
Tvorivé dielne s rodičmi  26.11.2013
Vianočný bazár v spolupráci s ŠKD  27.11.2013
Triedne aktivity v advente  december 2013
Sv. Mikuláš – filmové predstavenie  6.12.2013
Vianočné besiedky pre rodičov  19.12.2013

Čítanie oteckov deťom

Návšteva 1. ročníkov predškolákmi z CMŠ G.B.Mollovej z Dúbravky

Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov a pre rodičov žiakov 1.st.

Triedne aktivity v pôste

Tehlička – pôstna zbierka

Biblia očami detí

... A Slovo bolo u Boha

Slávik Slovenska

Triedne karnevaly

Štátne bábkové divadlo 18.3.2014
SNM 19.3.2014
Detské múzeum 20.3.2014
Projektový týždeň 24.3.-28.3.2014
Školská konferencia 29.4.-30.4.2014
Psychosociálne hry 6.5.2014 (Pétiová, Konečná) – 1.A

Didaktické hry – ukážky práce zásahových policajných zložiek, ukážky policajného kynologického a hipologického výcviku

Prezentovanie triednych projektov 1.st. k školskej konferencii navzájom medzi triedami 1.st.

Triedne besiedky ku Dňu matiek a ku Dňu otcov

Školský výlet – 1. ročník – Abeland

Škola v prírode – 2. ročník – Štúrovo – Kováčovské kopce

Divadelné predstavenie – Noemova archa

Turistická vychádzka: Devín – DNV – náučný chodník nivou rieky Moravy – 2.A

Turnaj vo vybíjanej

Záverečná akadémia – príspevok do programu: 1.C, 2.A