ŠKD Hodnotiaca správa o činnosti ŠKD v školskom roku 2015-2016
Hodnotiaca správa o činnosti ŠKD v školskom roku 2015-2016

Školský klub detí v tomto školskom roku mal desať oddelení:

1. oddelenie 1.A – počet detí 25
2. oddelenie 1.B – počet detí 25
3. oddelenie 2.A – počet detí 24
4. oddelenie 2B – počet detí 25
5. oddelenie 2.C – počet detí 24
6. oddelenie 3.A – počet detí 24
7. oddelenie 3.C+5.B – počet detí 23
8. oddelenie 4.A+5.A – počet detí 25
9. oddelenie 4.B+4.C – počet detí 25
10.oddelenie 3.B+4.C – počet detí 25

Počet detí navštevujúcich ŠKD ku dňu 15.9.2015 je 245.

Odhlásené deti k 1.10.2015: 2.oddelenie – 1 dieťa, 3.oddelenie – 1 dieťa, 6.oddelenie – 1 dieťa, 8. oddelenie – 1 dieťa 5.A,
Prihlásené deti: 8.odd – 1 dieťa z triedy 4.B,
Odhlásené deti: 7.odd - 2 deti – Drobný, Žák – 5.B, 8.odd- 3 deti - Pistovičová -4.A, Wangová -4.A,Babjak -5.A,

Počet detí navštevujúcich ŠKD ku dňu 10.11.2015 je 240.
Počet detí navštevujúcich ŠKD ku dňu 14.1.2015 je 241.
Počet detí navštevujúcich ŠKD ku dňu 7.4.2016 je 236.
Počet detí navštevujúcich ŠKD ku dňu 22.6.2016 je 236.

V školskom roku 2015-2016 sa z ŠKD odhlásilo 9 detí. Je to rovnaký počet detí ako v predchádzajúcom školskom roku. Ukazuje to na stabilný kolektív vychovávateliek a kvalitnú prácu v oddeleniach.

V oddeleniach pracujeme podľa schválených Plánov výchovno-vzdelávacej činnosti (PVVČ) pre jednotlivé oddelenia, ktoré vychádzajú z Plánu práce ŠKD a Plánu práce MZ na školský rok 2015-2016.
Plnenie a zapisovanie činnosti podľa PVVČ je sledované týždenne, na základe predloženého Rozvrhu týždennej činnosti a tiež pravidelnými kontrolami triednych kníh pre jednotlivé oddelenia v dvojmesačnom intervale. Výsledky kontroly sú spísané v zápisnici z kontroly triednych kníh.
Práca v oddeleniach prebieha podľa vypracovaného režimu dňa, kde sa pravidelne striedajú činnosti fyzicky a psychicky nenáročné s náročnejšími činnosťami. Pravidelné striedanie činností slúži na vyrovnanie jednostranného zaťaženia z vyučovania. Tým je podporená, zachovaná a dodržaná zásada psychohygieny.

 

Činnosť v oddeleniach:

Odpočinková činnosť:
Dodržiava sa v nej pohybovo a psychicky nenáročná činnosť, ako je čítanie a prezeranie detskej literatúry, spoločenské a individuálne hry, rozhovory s deťmi, počúvanie čítania vychovávateľky, počúvanie hudobných a literárnych nahrávok, relax na koberci, voľné hry detí, kreslenie. Sú to činnosti veľmi pokojné, pohybovo a psychicky nenáročné.

Rekreačná činnosť – pobyt vonku:
Je to činnosť zameraná na odbúranie jednostranného zaťaženia z vyučovania, obsahuje výdatnú pohybovú aktivitu na školskom dvore, školskom detskom ihrisku, futbalovom ihrisku. Preferuje sa v nej hlavne pobyt a pohyb na čerstvom vzduchu spojený s pohybovými aktivitami spontánneho alebo riadeného charakteru.
Činnosť prebieha denne od 14,00 do 15,00 hodiny mimo budovu školy a má charakter psychohygieny.
V stredu je rekreačný deň, vtedy je pobyt vonku predĺžený až do 15,30 hod.

Tematická oblasť výchovy:
Podrobné rozpracovanie tematických oblastí výchovy je v samostatných plánoch práce pre jednotlivé oddelenia a oblasti výchovy sú rozdelené podľa dní nasledovne:
Náboženská oblasť výchovy – v pondelok (strieda sa so Spoločenskovednou o .v.)
Spoločenskovedná oblasť výchovy – v pondelok (strieda sa s Náboženskou o. v.)
Pracovno-technická oblasť výchovy – v utorok
Telovýchovná, športová a zdravotná oblasť výchovy – v stredu
Estetická oblasť výchovy (výtvarná, hudobná, dramatická a literárna) – vo štvrtok
Prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy – v piatok

Príprava na vyučovanie:
Vzdelávacia oblasť výchovy- prebieha denne a jej súčasťou je príprava na vyučovanie a vypracovávanie domácich úloh. Vykonávame ju v jednotlivých oddeleniach v čase od 15,30-16,00 a od 16,00-17,00 počas záverečnej služby v triede 2.B, ktorá je vyčlenená na tento účel. Súčasťou vzdelávacej oblasti výchovy sú aj didaktické hry. Prostredníctvom nich rozširujeme a upevňujeme poznatky z vyučovania nenáročnou a nenásilnou formou. Didaktické hry sú zamerané na tieto oblasti výučby: matematika, slovenský jazyk, literatúra, anglický jazyk. Dopĺňajú ich zmyslové hry, doplňovačky, slovná zásoba, jazykolamy.

Dvojohniskový systém vo výchovnovzdelávacej činnosti v ŠKD : prebieha dlhodobo.
Každú činnosť v TOV v rámci rozvrhu týždenného plánu prispôsobujeme tak, aby každé dieťa dosiahlo svoj najlepší osobný výkon a s radosťou a chuťou pristupovalo k činnostiam.
Pani vychovávateľky sa venujú zvlášť intenzívne tým deťom, ktoré potrebujú pomoc v príprave na vyučovanie. Je to písanie domácich úloh, opakovanie, utvrdzovanie a zapamätanie učiva, v spolupráci s triednymi učiteľkami. Súčasne pracujú aj s ostatnými deťmi.
Učivo utvrdzujú tiež prostredníctvom didaktických hier, ktoré sú náročnejšie a menej náročnejšie, čím sa tiež prispôsobujú schopnostiam jednotlivých detí v ich oddelení.

Organizačný poriadok v oddeleniach:
V treťom oddelení (2.A) prebieha výchovno-vzdelávacia činnosť do cca14,45 hodiny. Je to oddychová a rekreačná činnosť, vrátane TOV, pobyt vonku. Následne sú deti rovnomerne a pravidelne delené do 4.a 5.oddelenia (2.B, 2.C), kde pokračujú v činnosti a v príprave na vyučovanie.

V 10. oddelení (3.B+4.C) – prebieha výchovno-vzdelávacia činnosť v pondelok a v piatok do 14,30 hodiny. V utorok a vo štvrtok do 14,35, v stredu do 14,45 hodiny. Deti sú po tomto čase pravidelne denne delené do 6.oddelenia, 7.oddelenia (sú to deti 3-tieho ročníka) a do 8.oddelenia (to sú deti 4-tého ročníka). V oddeleniach plynule pokračujú vo výchovno-vzdelávacej činnosti.

Dňa 2.2.2016 nastúpila do 7.oddelenia nová pani vychovávateľka Mária Grichová, ktorá nahradila pani vychovávateľku Nicole Vannayovú. Do výchovnovzdelávacej činnosť sa začlenila veľmi rýchlo a bez väčších problémov.


Na výchovno-vzdelávaciu činnosť nemáme vlastné priestory a preto sa uskutočňuje v kmeňových triedach. Triedy prvého stupňa sú vybavené domovým telefónom, kobercom, ležadlom, prípadne sedačkou, spoločenskými hrami podľa veku detí. Takto sa snažím spríjemniť pobyt detí v ŠKD. Ďalej denne využívame viacúčelové ihrisko a školský dvor, na ktorom prebehla rozsiahla rekonštrukcia. Pribudli nové hracie prvky, lanové prielezy, šmýkačky, prvky na telovýchovné využitie – vonkajšia posilňovňa, farebné značenie na betónovom ihrisku pre rôzne druhy športových a pohybových hier.
Od 4.apríla 2016 sme na základe žiadosti rodičov pristúpili k rotácii oddelení pri pobyte vonku. Rotácia prebiehala pravidelne v týždenných intervaloch. Tak deti z ŠKD rovnomerne využívali všetky hracie plochy a prvky.

Relaxačná činnosť v rámci ŠKD:
1.oddelenie – šikovné ruky - utorok
2.oddelenie – logické hry - pondelok
3.oddelenie – spoločenské hry – pondelok
4.oddelenie – tvorivá dramatika – štvrtok
5.oddelenie – pohybové hry – streda
6.oddelenie – loptové hry – utorok
7.oddelenie – čitateľská gramotnosť – štvrtok
8.oddelenie – detská tvorivosť – utorok

Akcie:
Hliadky zelene – celoročne zodp. všetky vychovávateľky
Jesenná výzdoba školy – podľa rozpisu
Čitateľská gramotnosť, Finančná gramotnosť – celoročne zodp. všetky vychovávateľky
Radosť so sv. Františkom – 21.10.2015 zopd. Herová, Dančová – počet zúčastnených detí 74
Šarkaniáda – 27.10.2015 zodp. Vannayová – počet zúčastnených detí 130
Príprava a výroba darčekov na Vianočný bazár – okt. až nov. 2015 zodp. Dvorčáková
a všetky vych.
Vianočný bazár – 25.11.2015, zodp.:Ďurmanová, Dvorčáková – počet zúčastnených detí 241
Zimná výzdoba školy – zodp.: podľa rozpisu
Príprava darčekov na zápis do 1.ročníka – zodp. Hudáková, Ďurmanová + všetci, termín: január 2016, počet zúčastnených detí – všetky odd.
Zimné športy – zodp.: Kiškováčová, Vannayová, termín: január 2016, neuskutočnil sa pre nepriaznivé počasie a prebiehajúci štrajk učiteľov
Fašiangy – karnevalová maska – zodp.:Kuricová, termín: 8. februára 2016 počet zúč.detí – všetky odd.
Stavanie v snehu – priestorové práce – súťaž – zodp.:Horniaková, termín: február 2016
Krížová cesta – zodp.:Hudáková, termín: 11. marec 2016, počet zúčastnených detí –98
Návšteva školskej knižnice – zodp.:Kuricová, ter.: marec 2016, počet zúčastnených detí – všetky odd.,
Mám básničku na jazýčku – súťaž – zodp.:Herová, Dančová, termín 30.marec 2016, počet zúčastnených detí – 24 (víťazi z jednotlivých oddelení )
Jarná výzdoba školy . zodp.: podľa rozpisu, termín: marec 2016
Hliadky zelene – zodp.: všetky vych., termín: apríl 2016
Náboženský kviz – súťaž – zodp: Hudáková, 14.apríl 2016, počet zúčastnených detí 22,
Eko-hry Líščie údolie – zodp.: Herová, Grichová, termín: 6.5. 2016, počet zúčastnených detí: 80
Deň zeme – plagát – zodp.: Kuricová, termín: apríl 2016 počet zúčastnených detí: všetky oddelenia
Hliadky zelene – zodp.: všetky vych., termín: apríl 2016 počet zúčastnených detí: všetky oddelenia
Futbalový turnaj – zodp.: Ďurmanová, Grichová, ter.:11.5.2016, počet zúčastnených detí: všetky odd.
Kreslenie na chodník – zodp.: Kiškováčová, termín:26.5. 2016, počet zúčastnených detí: všetky odd.
Môj detský deň – zodp.:Kiškováčová, Horniaková, 22.6. 2016, počet zúčastnených detí: všetky odd.

V Bratislave, dňa 30.6.2016, vypracovala: Viera Dvorčáková, vedúca ŠKD a MZ

Posledná úprava Nedeľa, 09 Apríl 2017 22:36