• Svätý Otec František

    31.05.2020 05:30:00

    VŠETCI sme povolaní odstraňovať jedovatú kultúru vyraďovania. Sme povolaní BUDOVAŤ s vytrvalosťou spoločnosť ústretovejšiu a ľudskejšiu, spoločnosť, ktorá nepotrebuje vyraďovať niekoho, kto je slabý telom či mysľou. Budujme spoločnosť, ktorá prispôsobuje svoje NAPREDOVANIE, svoje kráčanie, práve týmto ľuďom.


Smernica 2020 Klasifikácia a hodnotenie

Postup pri prijímacom konaní do 1. ročníka Gymnázia sv. Františka z Assisi.pdf

Kritériá prijatia do 1. ročníka G sv. Františka 2020-2021.pdf


Oznam pre uchádzačov o štúdium na Gymnáziu sv. Františka z iných ZŠ

 

Pre prihlásenie sa na štúdium do 1. ročníka Gymnázia sv. Františka z Assisi môžete použiť túto elektronickú prihlášku: https://svfrantisek.edupage.org/register/


Návod na Zápis dieťaťa do 1. ročníka ZŠ sv. Františka z Assisi.pdf

Prerastá vám korona situácia cez hlavu? Nie ste sami – ak hľadáte pomoc alebo podporu, kliknite sem.

Klasifikácia a hodnotenie predmetov na konci školského roku 2019/2020


Pozývame Vás na virtuálnu prehliadku našej školy spolu s RTVS: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14119/218607.


Podľa vyhlásenia ministra školstva Branislava Gröhlinga a rozhodnutia krízového štábu vlády SR:

1.     prerušenie vyučovania na školách bude platiť naďalej, od 30. 3. 2020 až do odvolania

2.     pre tento školský rok 2019/2020 sa celkom ruší T9 a EČ MS (vrátane PF IČ)

3.     zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční bez detí, v termíne od 15. do 30. 4. 2020 – na webovej stránke spresníme postup, akým sa bude konať.

4.     prihlášky na SŠ budú podávať zákonní zástupcovia žiakov 5., 8. a najmä 9. r. ZŠ do 15. 5. 2020, na prihláške nemusí byť potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti žiaka – spôsob doručovania a odosielania prihlášok ako aj spôsob vydávania zápisných lístkov a zápisu do 1. ročníkov SŠ Vám bude oznámený (e-mailom, na našom webe)

5. Maturitná skúška v školskom roku 2019/2020 bude mať len internú časť vykonanú administratívne: známka z maturitnej skúšky z predmetu = aritmetický priemer známok z príbuzných predmetov na koncoročných vysvedčeniach 1. až 4. r. gymnázia a na polročných vysvedčeniach z 3. a 4. r. gymnázia.

-  Školský rok pre 4.G končí 7. mája 2020.

- 7. mája 2020 do 16:00 vyučujúci v 4.G uzavrú a zapíšu do IŽK koncoročnú známku na vysvedčenie.

- Riaditeľ školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.

 

Ďakujem všetkým pedagógom, ktorí realizujú dištančné vzdelávanie kvalitne, svedomito a s porozumením voči situácii v rodinách.

Vám, rodičom, vzdávame v týchto dňoch úctu a obdiv za to, ako popri plnení Vašich povinností zároveň zvládate pomáhať deťom pri domácom vzdelávaní. 

 

 

Školská jedáleň bude zatvorená aj naďalej, od 30. 3. 2020 až do odvolania.

Ak máte na účet školskej jedálne vytvorený trvalý príkaz, môžete ho dočasne zrušiť.

Peniaze, ktoré ste na účet školskej jedálne už poukázali, sa Vám nestratia, po obnovení prevádzky jedálne budú naďalej tvoriť Váš kredit.


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro