Členský príspevok

Na zasadnutí Rady rodičov RZ sv. František dňa 23.09.2019 bol schválený členský príspevok v nezmenenej výške, tj:

 

Čiastka:


min. 90,- eur / 1 dieťa v škole, 

min. 140,- eur / 2 a viac detí v škole

 

Údaje k platbe:

 

Účet: SK05 1100 0000 0026 2607 8116  

(POZOR – iný účet ako pri ostatných školských platbách, slúži len na úhradu členského príspevku)

 

Variabilný symbol:  variabilný symbol dieťaťa z Edupage !*

 

Text: meno+priezvisko dieťaťa/detí a trieda

 

*keďže ide o platbu za rodinu, nájdete v prípade 2 a viac detí v škole túto platbu v Edupage pri najmladšom dieťati v rodine, na úhradu použite prosím variabilný symbol tohto dieťaťa.

 

Milí rodičia,


členský príspevok je stanovený ako minimálny dobrovoľný príspevok – tj ten, kto môže a chce, uhradí viac, a ten, komu to rodinná, resp. finančná situácia neumožňuje, uhradí, koľko môže.  


Členský príspevok tvorí viac ako 50% príjmov Rodičovského združenia sv. František, vďaka ktorému môžeme  finančne a materiálne pomáhať škole a tiež organizovať mnohé aktivity, ktoré prispievajú k podpore a udržiavaniu komunitného charakteru našej školy.


V roku 2018/2019 sme z členského príspevku prispeli napr. zakúpenie dataprojektorov, opravu schodov v areáli, lavičky do telocvične, IT technika, koncoročné odmeny žiakom, ale i aktivity ako je divadlo na sv. Mikuláša, MDD, Fday, ples gymnazistov a iné.


Z dôvodu nadmernej prácnosti pri rozrastajúcom sa počte detí v našej škole sme od šk. roku 2017/2018 zmenili spôsob evidencie platieb členského príspevku RZ sv. František. Príspevky sú evidované prostredníctvom EDUPAGE. Keďže členský príspevok je platbou priradenou rodine, NIE konkrétnemu dieťaťu ako napr. platba za krúžok, platby členského príspevku pri viacdetných rodinách budú v Edupage evidované u najmladšieho dieťaťa v rodine! To znamená, že ak máte na škole  2 a viac detí, tak pri najmladšom z nich budete mať nastavenú platbu vo výške 140,- eur pre RZ.

Pri úhrade Vás z tohto dôvodu prosíme použiť variabilný symbol vygenerovaný pre toto dieťa.


V prípade, že z rodinných/finančných/iných dôvodov nemôžete uhradit členský príspevok, prosíme Vás, aby ste nám to oznámili na email ekonóma RZ: scitovicka@gmail.com (nemusíte rozpisovať Vašu situáciu, stačí krátko uviesť, že žiadate o výmaz členského z rodinných/finančných dôvodov a meno a triedu dieťaťa, pri ktorom je príspevok evidovaný).


Členský príspevok je splatný 30.11.2019. V prípade potreby je možné rozdeliť si platbu členského príspevku na dve časti, pričom prvá ostáva splatná 30.11.2019, druhá splátka je splatná 28.2.2020.

 

Za každý príspevok, pomoc, nápad Vám ďakujeme.

                                                                                                                             

Výkonný výbor RZ sv. František

 

V prípade otázok prosím kontaktujte ekonóma RZ, p. Soňu Citovickú na e-mail: scitovicka@gmail.com

Galéria 0 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro