Informácie o maturite

Maturitná skúška 2020

Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským

Organizáciu maturitnej skúšky (MS) upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 72 – § 93) a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

PREDMETY MS

Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch predmetov:

 1. slovenský jazyk a literatúra,
 2. povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov,
 3. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov, pričom hodinová dotácia z tohto predmetu počas gymnaziálneho štúdia musí byť aspoň 6 hodín týždenne, v čom môžu byť zahrnuté aj semináre alebo cvičenia rovnakého zamerania,
 4. ďalší voliteľný predmet – akýkoľvek predmet zo skupín predmetov, v ktorom sa žiak vzdelával a je uvedený v učebnom pláne školy (okrem výchovných vyučovacích predmetov). Výber predmetu nie je podmienený hodinovou dotáciou a úrovňou.

Skupiny predmetov MS:

 • Skupina cudzích jazykov: anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk.
 • Skupina prírodovedných predmetov: biológia, fyzika, chémia, informatika, matematika.
 • Skupina spoločenskovedných predmetov: dejepis, geografia, náuka o spoločnosti, občianska náuka.
 • Skupina ostatných predmetov: dejiny umenia, deskriptívna geometria, ekológia, ekonomika, estetika, evanjelické náboženstvo a. v., chorvátsky jazyk, katolícke náboženstvo, kresťanská etika, latinčina, literárna tvorba, maďarský jazyk a literatúra, muzikál, poľský jazyk, praktická časť odbornej zložky, právo, psychológia, reformované náboženstvo, slovenský jazyk a slovenská literatúra, stretnutia s ľudovou kultúrou, športový manažment, teoretická časť odbornej zložky, ukrajinský jazyk a literatúra, základy športovej prípravy, umenie a kultúra, rómsky jazyk a literatúra, ďalší predmet z učebného plánu školského vzdelávacieho programu po schválení MŠVVaŠ SR.

Dobrovoľný predmet

Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu školy a v ktorých sa vzdelával. Vykonaním dobrovoľnej MS sa rozumie aj absolvovanie len externej časti MS, internej časti MS, jednej z foriem internej časti MS alebo ich kombinácie. V riadnom skúšobnom období môže žiak vykonať dobrovoľnú skúšku najviac z dvoch predmetov.

Cudzí jazyk

Externú časť MS a písomnú formu internej časti MS vykoná žiak len z jedného cudzieho jazyka. Žiak gymnázia vykoná MS z povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, pričom vykoná všetky časti MS. Žiak môže skladať MS z cudzieho jazyka aj ako štátnu jazykovú skúšku. Ak chce žiak maturovať z ďalšieho cudzieho jazyka, môže si ho vybrať ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý predmet) alebo ako dobrovoľný predmet, pričom vykoná iba ústnu formu internej časti MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.

ČASTI MS JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV

MS z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti (EČ) a internej časti (IČ), pričom interná časť môže mať písomnú formu (PFIČ) aj ústnu formu (ÚFIČ).

EČ MS je písomný test zadávaný Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a vykonáva sa z predmetu slovenský jazyk a literatúra, povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov a z matematiky v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky. Zadania úloh testov vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z príslušného predmetu. EČ MS nie je verejná.

PFIČ MS tvorí súbor tém alebo zadaní, ktorý zadáva NÚCEM. Vyhodnocuje sa priamo v škole. Vykonáva sa z predmetu slovenský jazyk a literatúra a povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky, v ten istý deň ako EČ MS z daného predmetu. PFIČ MS nie je verejná.

ÚFIČ MS je ústna odpoveď pred predmetovou maturitnou komisiou. Koná sa zo všetkých predmetov MS.

Externá časť a písomná forma internej časti MS

EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry je centrálne zadaný písomný test obsahujúci osem ukážok. Ku každej ukážke sa viaže päť úloh s výberom odpovede zo štyroch možností a tri úlohy s krátkou odpoveďou. Čas na vypracovanie úloh testu je 100 minút. Po prestávke nasleduje PFIČ MS. K nej je pripravený súbor štyroch tém. Žiak si vyberie jednu tému a k nej určenú žánrovú formu. Čas na vypracovanie je 150 minút. Žiak môže počas PFIČ MS používať určenú literatúru (pravidlá pravopisu a slovníky), ktorá bude pripravená v učebni.

EČ MS zo skupiny cudzích jazykov na úrovni B2 je centrálne zadaný písomný test, ktorý overuje komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a použitie gramatiky a lexiky. Čas na vypracovanie 46 úloh s výberom odpovede a 34 úloh s krátkou odpoveďou je 120 minút. Po prestávke nasleduje PFIČ MS, ku ktorej je centrálne pripravené zadanie so štruktúrovaným obsahom v určenej žánrovej forme, preložené do každého cudzieho jazyka, ktoré vypracujú všetci žiaci. Čas na vypracovanie je 60 minút.

EČ MS z matematiky je centrálne zadaný písomný test obsahujúci 30 úloh. Z nich prvých 20 sú úlohy s krátkou odpoveďou, posledných 10 sú úlohy s výberom odpovede z piatich ponúkaných možností. Čas na vypracovanie úloh testu je 150 minút. Počas EČ MS z matematiky môžu žiaci môže používať bežné písacie potreby, prehľad vzťahov na poslednom liste testu a kalkulačku, ktorá nie je súčasťou mobilného telefónu. Môžu používať kalkulačku bez grafického režimu, riešenia rovníc, úprav algebrických výrazov a bez riešenia štatistických úloh. Kalkulačka nedokáže vykresľovať grafy, zjednodušovať algebrické výrazy obsahujúce premenné, počítať korene algebrických alebo iných rovníc a nedokáže počítať ani úlohy zo štatistiky.

Ústna forma internej časti MS

Na ÚFIČ MS si žiak z každého predmetu žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Maturitné zadania pripravuje príslušná predmetová komisia školy. Schvaľuje ich riaditeľ školy na základe odporučenia predsedu predmetovej komisie školy do 31. marca príslušného školského roka a následne aj predseda príslušnej predmetovej maturitnej komisie do 30. apríla školského roka. Minimálny počet zadaní v jednom predmete je 30, pričom každé zadanie sa použije iba jedenkrát v danom dni. Zadania vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturanta z príslušného predmetu a ich obsah zohľadňuje aj predpísaný čas určený na trvanie skúšky a jej prípravu. Maturitné zadanie obsahuje dve alebo tri samostatné úlohy, ktoré sú podľa možností a charakteru predmetu z viacerých tematických okruhov. Maturitné zadania sa nezverejňujú! Žiak má 20 minút na prípravu svojej odpovede (výnimkou je informatika a deskriptívna geometria, v ktorých je na prípravu určených 30 minút) a následne 20 minút na odpoveď. V nej prostredníctvom monológu alebo dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie žiak prezentuje svoje vedomosti a zručnosti. V jeden deň môže žiak vykonať ÚFIČ MS najviac z troch predmetov. ÚFIČ MS zo všetkých predmetov žiak vykoná v priebehu najviac piatich pracovných dní. ÚFIČ MS je verejná. Obsah a charakteristika ÚFIČ MS z jednotlivých predmetov je uvedená v prílohe vyhlášky č. 318/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, III. časť Podrobnosti o spôsobe konania a obsahu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.

Žiak si na každú časť MS prinesie občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti a vypne mobilný telefón.

PRIHLÁSENIE NA MS

Žiak posledného ročníka gymnázia do 30. septembra 2018 písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si zvolil na MS. Zároveň oznámi aj predmety, z ktorých chce vykonať dobrovoľnú skúšku, v prípade ďalšieho cudzieho jazyka aj zvolenú úroveň B1 alebo B2 a v prípade predmetu, ktorý má viac častí MS aj zvolenú časť/časti alebo formu internej časti MS. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania MS. Zmenu predmetov, spôsobu vykonania alebo dodatočné prihlásenie na MS žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi najneskôr do 15. októbra 2018. V osobitných prípadoch (dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný stav žiaka) môže riaditeľ školy povoliť iný termín, najneskôr do 31. januára 2019.

Žiak môže vykonať ÚFIČ MS, ak úspešne ukončil posledný ročník gymnázia a ak vykonal EČ a PFIČ MS, bez ohľadu na výsledok týchto častí (tieto časti koná žiak ešte pred ukončením posledného ročníka štúdia). Žiak môže vykonať MS do troch rokov odo dňa, keď úspešne ukončil posledný ročník gymnázia.

TERMÍNY KONANIA MS

MS sa koná v riadnom skúšobnom období (marec až jún príslušného školského roka) alebo v mimoriadnom skúšobnom období (apríl až máj príslušného školského roka, alebo september, alebo február nasledujúceho školského roka).

Riadne skúšobné obdobie Termín EČ a PFIČ MS určuje MŠVVaŠ SR. V tomto školskom roku určilo riadny termín EČ a PFIČ MS nasledovne:

 • 17. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
 • 18. marec 2020 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
 • 19. marec 2020 (štvrtok) – matematika Termín ÚFIČ MS určí na návrh riaditeľa školy odbor školstva okresného úradu v sídle kraja (OŠ OÚ).

Riadnym termínom je jeden týždeň v druhej polovici mája až začiatkom júna príslušného školského roka. Pred začiatkom konania ÚFIČ MS sa žiak päť po sebe nasledujúcich pracovných dní nezúčastňuje na vyučovaní („akademický týždeň“). Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku.

Mimoriadne skúšobné obdobie, náhradné a opravné skúšky

Mimoriadne skúšobné obdobie je určené na vykonanie náhradnej alebo opravnej MS. Náhradná skúška je určená pre žiaka, ktorý úspešne ukončil posledný ročník gymnázia neskôr, maximálne do 15. septembra nasledujúceho školského roka alebo žiakovi, ktorý sa pre vážne zdravotné problémy nemohol zúčastniť MS v riadnom termíne. Žiak sa však musí spravidla do troch dní od konania MS v riadnom termíne písomne ospravedlniť riaditeľovi školy a písomne ho požiadať o možnosť konania MS v náhradnom termíne.

Ak žiak neúspešne vykonal MS najviac z dvoch predmetov, školská maturitná komisia mu môže, na základe jeho žiadosti, povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov. Žiak môže konať opravnú skúšku na svoju žiadosť najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka gymnázia. Ak žiak neúspešne vykonal MS z niektorého predmetu aj na opravnej skúške, môže školská maturitná komisia povoliť konať druhú opravnú skúšku z tohto predmetu na žiadosť žiaka, najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka gymnázia.

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa koná v apríli až máji príslušného školského roka (v tomto školskom roku 9. – 12. apríla 2019) alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka. Opravný termín EČ a PFIČ MS sa koná v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka (žiak sa naň prihlási do 30. júna riaditeľovi školy) alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka (žiak sa naň prihlási riaditeľovi školy do 30. septembra nasledujúceho školského roka). Miesto konania náhradnej a opravnej EČ a PFIČ MS určí žiakovi príslušný OŠ OÚ.

Náhradný a opravný termín ÚFIČ MS sa koná v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku z ÚFIČ MS vykoná žiak v škole, v ktorej konal MS, pred predmetovou maturitnou komisiou v pôvodnom zložení. Ak žiak koná opravnú skúšku z predmetu, ktorý má EČ aj IČ MS a koná ju zo všetkých častí (z EČ a PFIČ MS vykoná opravnú skúšku v mimoriadnom alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka), potom aj opravnú skúšku z ÚFIČ MS môže vykonať v čase riadneho termínu MS (nasledujúceho školského roka).

Žiakovi, ktorý neúspešne vykonal MS z viac ako dvoch predmetov alebo neuspel na opravných skúškach, môže školská maturitná komisia povoliť opakovať celú MS. Žiak môže na svoju žiadosť opakovať MS iba raz v riadnom skúšobnom období, a to najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka gymnázia.

MATURITNÉ KOMISIE

Organizáciu a priebeh MS zabezpečujú

 • ústredná maturitná komisia,
 • školská maturitná komisia,
 • predmetová maturitná komisia.

Školskú maturitnú komisiu (ŠMK) tvorí predseda (z inej školy a s pedagogickou praxou minimálne štyri roky), riaditeľ školy a predsedovia predmetových maturitných komisií. Predseda ŠMK vykonáva dohľad nad priebehom MS.

Predmetovú maturitnú komisiu (PMK) tvorí predseda (z inej školy a s pedagogickou praxou minimálne štyri roky) a dvaja skúšajúci (učitelia školy, v osobitných prípadoch učitelia inej školy), všetci s aprobáciou v danom predmete. Predsedov komisií vymenováva OŠ OÚ (do 1. marca školského roka), skúšajúcich vymenováva riaditeľ školy (do 30. apríla školského roka). Ak predseda ŠMK alebo PMK nemôže z vážnych dôvodov vykonávať svoju funkciu, zastúpi ho riaditeľ školy (v prípade predsedu PMK to môže byť aj zástupca riaditeľa školy), kým nebude vymenovaný nový predseda. Predseda PMK zodpovedá za priebeh a hodnotenie EČ MS, skontroluje hodnotenie PFIČ MS a podieľa sa na klasifikácii a hodnotení žiaka na ÚFIČ MS.

PMK môže za jeden deň vyskúšať maximálne 24 žiakov. V škole môže byť ustanovených súčasne aj viac PMK pre daný predmet.

KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE MS

Ak má MS v príslušnom predmete viac častí, hodnotí sa každá časť osobitne. Výsledné hodnotenie sa neurčuje. Určuje sa, či v predmete žiak zmaturoval, alebo nezmaturoval. EČ MS sa hodnotí úspešnosťou v percentách a percentilom (vyjadruje, koľko percent všetkých žiakov dosiahlo horší výsledok v danom predmete v danom roku ako hodnotený žiak). PFIČ MS sa hodnotí úspešnosťou v percentách. ÚFIČ MS sa hodnotí stupňom prospechu.

Výsledky EČ a PFIČ MS oznámi žiakom riaditeľ školy najneskôr 10 dní pred termínom ÚFIČ MS (pred odchodom na „akademický týždeň“). Žiak alebo jeho zákonný zástupca môžu požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie do písomných prác a porovnať ich s kľúčom správnych odpovedí a pravidlami na hodnotenie do piatich dní odo dňa, keď sa o výsledku dozvedeli. Písomné námietky voči hodnoteniu PFIČ MS môžu podať Štátnej školskej inšpekcii prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmich dní odo dňa, keď sa dozvedeli výsledok.

Žiak môže vykonať ÚFIČ MS bez ohľadu na výsledok EČ MS a PFIČ MS v danom predmete.

ÚFIČ MS v každom predmete obsahuje aspoň dve úlohy, ktoré sa hodnotia osobitnou známkou. Celkovým hodnotením ÚFIČ MS je stupeň prospechu – známka, ktorá sa určí ako vážený aritmetický priemer čiastkových známok podľa váhy každej známky v jednotlivých predmetoch. Hodnotenie ÚFIČ MS nie je ovplyvnené výsledkom EČ MS a PFIČ MS. Ak sa hodnotenie ÚFIČ MS výrazne odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka počas štúdia, pri výslednej známke sa prihliada na stupne prospechu z tohto predmetu počas štúdia. Žiak alebo jeho zákonný zástupca môžu podať Štátnej školskej inšpekcii písomné námietky voči hodnoteniu ÚFIČ MS prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmich dní od vykonania skúšky.

Z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS (slovenský jazyk a literatúra, povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov), žiak úspešne vykoná MS, ak

 1. jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo
 2. jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

Z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS (matematika), žiak úspešne vykoná MS, ak

 1. jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 %, alebo
 2. jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

Z predmetu, ktorý nemá EČ MS ani PFIČ MS (všetky ostatné predmety), žiak úspešne vykoná MS, ak jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 4 (dostatočný).

Žiak úspešne vykoná MS, ak úspešne vykoná MS zo všetkých štyroch predmetov, na ktoré bol prihlásený.

Ak žiak neúspešne vykoná MS z predmetu (nesplní vyššie uvedené požiadavky hodnotenia z niektorej časti MS z tohto predmetu), po skončení ÚFIČ MS požiada ŠMK o možnosť konať opravnú skúšku z neúspešne vykonaných častí alebo foriem MS z tohto predmetu. Ak chce žiak vykonať opravnú skúšku v septembri nasledujúceho školského roka, prihlási sa riaditeľovi školy do 30. júna školského roka. Ak ani po opravnej skúške v septembri žiak nespĺňa podmienky na úspešné vykonanie MS z predmetu, prihlási sa riaditeľovi školy do 30. septembra na opravnú skúšku z tých častí MS (z EČ MS, PFIČ MS, prípadne ÚFIČ MS), z ktorých nespĺňa požiadavku na úspešné vykonanie MS. Ďalšiu opravnú skúšku z ÚFIČ MS žiak vykoná v opravnom termíne ÚFIČ MS (február nasledujúceho školského roka), opravnú skúšku z EČ a PFIČ MS v čase riadneho termínu EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka. Po vykonaní všetkých opravných skúšok, na ktoré bol žiak prihlásený, PMK posúdi, či žiak splnil podmienky na úspešné vykonanie MS z predmetu.

Hodnotenie dobrovoľnej MS

Žiak neúspešne vykoná MS z dobrovoľného predmetu, ak v EČ MS nezíska úspešnosť vyššiu ako 33 %, v PFIČ MS nezíska úspešnosť vyššiu ako 25 %, v ÚFIČ MS je jeho hodnotenie 5 (nedostatočný) alebo si vyžreboval zadanie, ale naň neodpovedal. Tieto skutočnosti nemajú vplyv na úspešné vykonanie MS a na vysvedčení sa neuvádzajú.

UKONČENIE MS A ŠTÚDIA

Ak žiak neospravedlní svoju neúčasť na MS alebo jeho ospravedlnenie nebude uznané, posudzuje sa, akoby dňom nasledujúcim po termíne konania skúšky štúdium zanechal (prestáva byť žiakom školy). Neúčasť na MS z dobrovoľného predmetu nie je potrebné ospravedlňovať, pri neúčasti sa žiak nehodnotí. Z organizačných dôvodov je však vhodné sa ospravedlniť aspoň týždeň pred začiatkom každej časti MS. Ak sa žiak na niektorej časti MS správa nevhodným spôsobom, predseda PMK alebo dozerajúci učiteľ jeho skúšku preruší. Ak predseda PMK nedovolí žiakovi v skúške pokračovať, ďalší postup ošetruje Usmernenie MŠVVaŠ SR ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia. Napr., ak bola žiakovi prerušená EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry, žiak už ďalej MS nekoná. Celú maturitnú skúšku, t. j. EČ, PFIČ a ÚFIČ MS vykoná zo všetkých predmetov až v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.

Žiakovi, ktorý úspešne vykonal MS, sa do piatich dní od konania poslednej časti MS vydá vysvedčenie o MS, na ktorom je uvedené hodnotenie jednotlivých častí MS a dátum konania poslednej časti MS. Ak je EČ alebo PFIČ MS vykonaná v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka poslednou časťou MS, vysvedčenie o MS sa žiakovi vydá najneskôr do 10 dní od vykonania skúšky.

Dňom nasledujúcom po dni, keď žiak úspešne vykonal MS, prestáva byť žiakom školy. Ak žiak nevykonal v určenom termíne MS a bola mu povolená opravná skúška, odklad skúšky alebo jej opakovanie, zachovávajú sa mu práva a povinnosti žiaka do konca školského roka, v ktorom mal štúdium ukončiť. Zánikom práv a povinností žiaka nie je dotknutá možnosť žiaka vykonať MS.

ŽIACI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Žiaci so zdravotným znevýhodnením (ZZ) môžu mať upravené podmienky na vykonanie MS. Podľa upravených podmienok môže maturovať žiak špeciálnej školy, žiak špeciálnej triedy a žiak so ZZ v triede strednej školy vzdelávaný spolu s ostatnými žiakmi formou školskej integrácie (začlenenia).

Úpravy sa vzťahujú na jednotlivé časti MS, na cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov, na externé testy, písomné práce a maturitné zadania. Úpravy sa týkajú predĺženia časového limitu pri riešení úloh testov EČ MS, úpravy alebo nahradenia niektorých úloh, grafickej úpravy testov EČ MS (zväčšenie písma, iná grafická úprava a formát úloh testu, iný spôsob záznamu odpovede), prítomnosti tlmočníka posunkovej reči a asistenta. Uvedené sú v V. časti prílohy vyhlášky č. 318/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Žiaci so ZZ, na ktorých sa úpravy vzťahujú, sú žiaci so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, chorí a zdravotne oslabení, s vývinovými poruchami učenia, s poruchami aktivity a pozornosti, s poruchami správania, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím.

Žiak so ZZ pri prihlasovaní na MS v prílohe oznámi spôsob vykonania MS. V prílohe sú uvedené osobné údaje žiaka, požadované úpravy a odborný posudok odborníka (lekára, špeciálneho pedagóga alebo psychológa) z CPPP a P, CŠPP a P, ktorý má žiaka so ZZ vo svojej odbornej starostlivosti.

Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z predmetu zo skupiny cudzích jazykov konať len ÚFIČ MS.

Žiak so sluchovým postihnutím si môže do 30. septembra 2019 namiesto predmetu zo skupiny cudzích jazykov zvoliť jeden z predmetov matematika, náuka o spoločnosti alebo občianska náuka.

Test EČ MS z cudzieho jazyka pre žiaka so sluchovým postihnutím na jeho žiadosť neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením. V prípade, že žiak napriek sluchovému postihnutiu chce, aby test z EČ MS z druhého vyučovacieho jazyka obsahoval aj časť počúvanie s porozumením, je potrebné túto požiadavku uviesť pri prihlasovaní žiaka na MS do maturitnej databázy.

Spôsob testovania a spôsob úpravy testov zohľadňujú aj spôsob vzdelávania žiaka počas jeho štúdia.

Galéria 0 obrázkov


Súbory na stiahnutie

© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro