Informácie o platbách na škol. rok 2019/2020

Všeobecné zásady k platbám:

  1. prosím uhraďte vždy presnú čiastku podľa predpisu k platbe, bez zaokrúhlenia
  2. prosím, používajte variabilný symbol vygenerovaný ako jedinečný identifikátor pre každé dieťa, nájdete ho v edupage, bližšie informácie nižšie
  3. prosím, uhraďte každú platbu osobitne, jednotlivé platby si nenasčítavajte do jednej platby, komplikuje to identifikáciu platieb

 

S prípadnými otázkami týkajúcimi sa platieb sa obracajte na ekonómku školy Zuzanu Kamenickú na adrese ekonom@svfrantisek.sk

Platba za Školský klub

Ročný poplatok za školský klub je 200 € za každé dieťa.

 

Poplatok môžete uhradiť jednorazovo na celý školský rok jednou splátkou vo výške 200,-.€, príp. v 2 rovnakých splátkach za jednotlivé polroky vo výške 100,- €.

Termín na úhradu: 15.10.2019, resp. 15.2.2020 (platba za 2. polrok, pokiaľ platíte polročne)
Uhradiť je možné len bezhotovostným prevodom (nie vkladom) na účet školy.

 

Údaje k platbe:

Účet: SK96 0200 0000 0017 7923 5851

Variabilný symbol: jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho v edupage (cez web stránku školy, prihlásiť sa do Internetovej žiackej knižky svfrantisek.edupage.org / Komunikácia / Platby).

    

Správa pre prijímateľa: meno a trieda žiaka + ŠKD

Všetky odlišnosti a špecifické situácie sa riešia individuálne.

 

Platba za záujmové krúžky

Ročný poplatok za záujmový krúžok je 45 € za každé dieťa (9 mesiacov po 5,- €).

 

Poplatok, prosím, uhraďte jednorazovo na celý školský rok jednou splátkou vo výške 45,-.€.

Termín na úhradu: 31.10.2019 (ale nie skôr, ako je isté, že záujmový krúžok bude otvorený a teda Vaše dieťa ho bude navštevovať)
Uhradiť je možné len bezhotovostným prevodom (nie vkladom) na účet školy.

 

Údaje k platbe:

Účet: SK96 0200 0000 0017 7923 5851

Variabilný symbol: jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho v edupage (cez web stránku školy, prihlásiť sa do Internetovej žiackej knižky svfrantisek.edupage.org / Komunikácia / Platby).

    

Správa pre prijímateľa: meno a trieda žiaka + názov krúžku (veľmi dôležité, najmä ak je dieťa prihlásené na viacero krúžkov)

 

Jazdecký krúžok má osobitný režim, výšku ročnej platby, spôsob úhrady, číslo účtu budú oznámené prihláseným žiakom a ich rodičom.

 

Platby za školské podujatia a školské pomôcky (napr. škola v prírode, lyžiarsky výcvik, pracovné zošity, atď.)

Všetky platby uhrádzajte podľa pokynov triednych, resp. zodpovedných učiteľov. Pokiaľ máte inštrukciu platiť na účet, tak postupujte takto:

Údaje k platbe:

Účet: SK96 0200 0000 0017 7923 5851

Variabilný symbol: jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho v edupage (cez web stránku školy, prihlásiť sa do Internetovej žiackej knižky svfrantisek.edupage.org / Komunikácia / Platby).

    

Správa pre prijímateľa: meno a trieda žiaka + účel platby (názov podujatia, pracovné zošity atď.)

 

 

Evidovanie platieb:

Všetky platby sú evidované v aplikácií Edupage. Prihláste sa rodičovskými prihlasovacími údajmi cez web stránku školy do edupage: svfrantisek.edupage.org / Komunikácia / Platby.

Nájdete tu Predpisy k platbám podľa prihlášok detí do školského klubu, na záujmové krúžky, na školské podujatia a aj predpisy k triednym platbám napr. za pracovné zošity a v dolnej časti prijaté platby.

Predpisy k platbám sa objavia na edupage po uzatvorení prihlasovania do školského klubu a na záujmové krúžky, v prípade školských pomôcok po 17.9. a pri ďalších prípadných platbách priebežne počas školského roku.

Uhradené platby aktualizujeme minimálne raz týždenne, spravidla na konci pracovného týždňa.

Od septembra 2017 evidujeme na tomto mieste aj platby členského do Rodičovského združenia (RZ). Keďže pri členskom do RZ ide pri viacerých deťoch v škole z jednej rodiny o „rodinnú“ platbu, platbu nebudeme v evidencií deliť medzi všetky deti Vašej rodiny, ale nájdete ju vždy evidovanú pri najmladšom dieťati za celú Vašu rodinu.

Galéria 0 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro