Informácie školskej jedálne k zadaniu trvalého príkazu na platbu obedov 2019/2020

Vážení rodičia,stravníci

Od 1.9.2019 nadobúda účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 1/2019 zo dňa 25 júna 2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov  v školských zariadeniach .

Podľa § 4 odsek 3/ zákonný zástupca žiaka základnej školy a strednej školy  uhrádza režijný príspevok vo výške  0,75 € za každý obed.

Podľa §4 odsek 8/ dotácia pre žiakov základných škôl predstavuje suma 1,20 €

Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady  znížený o výšku dotácie.

Podľa §4 odsek 10/ nárok na dotáciu majú žiaci základných škôl za dni ,v ktorých sa zúčastnili  vyučovania v základnej škole a zároveň odobrali stravu.

Podľa §4 odsek 11/zákonný zástupca ak neodhlásil žiaka  zo stravovania v stanovenom termíne a to do 7,30  v danom dni uhrádza príspevok na nákup potravín v plnej výške.

Príloha č.1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č1/2019

Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo  pre žiaka základnej školy v treťom pásme z finančných pásiem ministerstva je spolu:

Od   6- 11 rokov  v sume 1,21 €

Od 11 -15 rokov v sume 1,30 €

Pre 1.stupeň rodič uhrádza 0,01 € doplatok za nákup potravín + režijné náklady 0,75 =0,76 € za jeden obed

Pre 2.stupeň rodič uhrádza 0,10 € doplatok za nákup potravín + režijné náklady

0,75 € =0,85 € za jeden obed

Platbu prosím realizovať bankovým prevodom a to vždy do 10.v mesiaci .

na číslo účtu SK71 5600 0000 0086 3054 5001-KOMASK2X -PRIMA BANKA

Pre 1 stupeň  13,00 €

Pre 2 stupeň  15,00 €

Gymnázium   38,00 € -nemajú dotáciu

Žiaci pre vekovú kategoriu 15-18/19 rokov  na jedno jedlo 1,41 € + 0,75 €

za jeden obed  hradí zákonný zástupca 2,16 €

Vyúčtovanie platieb sa uskutoční na konci školského roku  a to za každý odhlásený obed  sa vrátí suma vo výške ktorú zaplatí zákonný zástupca a to

1 stupeň 0,76 €

2 stupeň 0,85 €

3 stupeň 2,16 €

Prosím rodičov aby svoje deti odhlasovali včas a to najneskôr do 7.30 v danom dni na telefonnom čísle 0905 288 135 alebo na to isté číslo môžete poslať SMS.

Ak žiak príde do školy neskôr/napr.návšteva u lekára/ treba ho ráno nahlásiť na obedy do 7.30 nakoľko počty žiakov sa budú porovnávať s príchodom žiakov do školy a odpípnutím  aby sme mali presnejšie údaje k počtom pripravovaných obedov.

Ak máte záujem o obed pre svoje dieťa v prvý školský deň, 2. septembra, musíte ho prihlásiť telefonicky alebo sms na nižšie uvedenom čísle do 1.9.2019 do 14:00.

Podľa skúsenosti vieme že málo žiakov a to hlavne z druhého stupňa má záujem o obedy  v tento deň nakoľko sa v škole zdržujú kratšie.

Ak by ste mali akékoľvek dotazy môžete volať na naše telefonne číslo radi Vám odpovieme na Vaše otázky 0905 288 135

Galéria 0 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro