Informácie školskej jedálne k zadaniu trvalého príkazu na platbu obedov 2019/2020

Vážení rodičia, stravníci,

od 1. 9. 2019 nadobúda účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves číslo 1/2019 zo dňa 25. júna 2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach.

Podľa § 4 odsek 3/ zákonný zástupca žiaka základnej školy a strednej školy uhrádza režijný príspevok vo výške 0,75 € za každý obed.

Podľa §4 odsek 8/ dotácia pre žiakov základných škôl predstavuje sumu 1,20 €.

Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady znížený o výšku dotácie.

Podľa §4 odsek 10/ nárok na dotáciu majú žiaci základných škôl za dni, v ktorých sa zúčastnili vyučovania v základnej škole a zároveň odobrali stravu.

Podľa §4 odsek 11/, ak zákonný zástupca neodhlásil žiaka zo stravovania v stanovenom termíne, a to do 7:30 hod. v danom dni, uhrádza príspevok na nákup potravín v plnej výške.

Príloha č.1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č1/2019

Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka základnej školy v treťom pásme z finančných pásiem ministerstva je spolu:

Od 6 - 11 rokov v sume 1,21 €

Od 11 - 15 rokov v sume 1,30 €

Pre 1. stupeň rodič uhrádza 0,76 € za jeden obed (0,01 € doplatok za nákup potravín + 0,75 € režijné náklady).

Pre 2. stupeň rodič uhrádza 0,85 € za jeden obed (0,10 € doplatok za nákup potravín + 0,75 € režijné náklady).

Za žiakov vo vekovej kategórii 15 až 18/19 rokov hradí zákonný zástupca za jeden obed 2,16 € (1,41 € nákup potravín + 0,75 € režijné náklady).

Ďalšie užitočné informácie

Platbu, prosím, realizovať bankovým prevodom – vždy do 10. dňa v danom mesiaci na číslo účtu SK71 5600 0000 0086 3054 5001 KOMASK2X (Prima banka),

1. stupeň  13,00 € 

2. stupeň  15,00 €

3. stupeň  38,00 € (na žiakov gymnázia sa nevzťahuje št. dotácia)

alebo podľa výšky predpisu zverejneného po prihlásení sa do edupage.

Vyúčtovanie platieb sa uskutoční na konci školského roka.


Rodič dopláca za jeden obed:

1. stupeň: 0,76 €

2. stupeň: 0,85 €

3. stupeň: 2,16 €

Ako potvrdenie o prevzatí obeda slúži čipovanie žiaka na výdajnom termináli v jedálni školy. Ak si žiak zabudne vziať na obed čip, potvrdí prevzatie obeda zapísaním celého svojho mena a triedy do zošitka umiestneného vedľa čítačky čipov na výdajnom pulte. Používanie čipu pre preberaní obeda je pre žiakov ZŠ záväzné.


Prosíme rodičov, aby svoje deti odhlasovali najneskôr do 7:30 hod., prednostne prostredníctvom odhlasovania cez edupage, vo výnimočných prípadoch telefonicky na čísle 0905 288 135; na toto číslo môžete poslať aj SMS.


Ak žiak príde do školy neskôr (napr. z dôvodu návštevy lekára), obed mu po návrate do školy bude bez problémov vydaný.


Ak sa žiak na vyučovanie nevráti vôbec, ale obed v daný deň má prihlásený, za obed mu bude účtovaná plná cena obeda (pre 1. stupeň: 1,96 €, pre 2. stupeň: 2,05 €).

S akýmikoľvek otázkami nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0905 288 135 alebo na adrese asistent@svfrantisek.sk, radi Vám odpovieme a pomôžeme.


Galéria 0 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro