KAS

extrakurikulárny program osobnostného rozvoja študenta

Čo je cieľom KAS ?

 • cieľom je pomôcť mladému človekovi dozrieť v oblastiach ako sú hodnoty, spolucítenie, zodpovednosť za seba...
 • dať pocítiť mladým ľuďom, že spraviť niečo bez nároku na odmenu je zmysluplné
 • pomôcť mladým ľuďom sa rozvíjať v oblastiach, ktoré im nie sú až tak blízke
 • učiť ako zabúdať na seba a myslieť viac na druhých
 • je služba rodine, farnosti, škole a prostrediu, kde mladý človek žije
 • neurčuje sa konkrétna forma služby, chceme, aby študenti boli vnímaví na okolitý svet a tak odpovedali na potreby dnešnej doby
 • podporovať rôznosť talentov jednotlivých študentov v rôznorodých formách služieb

Čo znamená skratka KAS ?

 • K – kultúra = kreativita, divadlo, hudba, výtvarné umenie, hra na hudobný nástroj
 • A – aktivita = šport, organizácia školských aktivít, plesov,  jednorázová aktivita
 • S – služba = servis, služba okoliu, akákoľvek pomoc slabším skupinám obyvateľstva (mentálne postihnutým, matkám na MD, doučovanie, zbierky, stráženie detí...)

Komu je určený ?

 • povinná súčasť Školského vzdelávacieho programu pre študentov gymnázia Spojenej školy sv. Františka
 • v prvom rade študentom 1. a 2. ročníka gymnázia
 • čiastočne študentom 3. ročníka gymnázia
 • 10 hodín za šk. rok z každej kategórii

Ako sa bude kontrolovať činnosť a „čo za to“ ?

 • študenti si vedú KAS zápisník
 • kontrola zápisníkov KAS koordinátorom štvrťročne
 • po jeho absolvovaní študenti dostanú certifikát o jeho absolvovaní

Metódy, ktorými sa vzdelávanie AVČ realizuje:

Z didaktických metód sa využíva niekoľko variant. Okrem klasických metód / motivačný rozhovor, vysvetľovanie, rozprávanie, / sa veľký dôraz kladie na:

 • Interaktívne prednášky – žiak získa vedomostné základy
 • Skupinová práca – žiak získa skúsenosť so životom v spoločenstve. V danej skupine vytvára vzťahy, zdieľa svoje pocity, skúsenosti
 • Aktivity (dynamiky) - dynamiky predstavujú zážitkovú formu poznávania
 • Samostatná práca a samoštúdium podľa zadania – žiak je motivovaný k tomu, aby sám pracoval na svojom ďalšom rozvoji. Študijné materiály dostane k dispozícii.
 • Praktická služba – aktivity súvisiace s bežným chodom podujatia pomáhajú žiakom pochopiť, aká je dôležitá pomoc a služba iným

 

KAS prebieha na základe zapájania sa do KAS aktivít, ktoré môžu byť jednorazové akcie rovnako ako pravidelné, opakované aktivity. KAS má, samozrejme, slúžiť nielen na doplnenie akademického vzdelania a rozvíjanie individuálnych záujmov a schopností študenta, ale aj ako pokus o preklenutie aspoň niektorých bariér v spoločnosti a motivácia pre študentov na komunikáciu s rôznymi skupinami ľudí.

Galéria 0 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro