MATURITA 2018 - VÝSLEDKY MATURITNÝCH SKÚŠOK

Naši maturanti absolvovali maturitnú skúšku s výbornými výsledkami. Prajeme im úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia.

Externá časť maturitnej skúšky 2018

Predmet Národný
priemer v %
Priemerná
úspečnosť
školy v %
Percentil žiaka

Slovenský jazyk a
literatúra

54,7 67,5  z 18-tich žiakov 2 žiaci nad 99%, ďalší 3
žiaci nad 90%, celkovo 9 žiakov nad 80%
Anglický jazyk 63,4 67,4 zo 16-tich žiakov 2 žiaci nad 99%, celkovo
5 žiakov nad 80%
Nemecký jazyk 62,0 53,3 maturovali 2 žiaci
Matematika 57,0 81,1 zo 6-tich žiakov, 3 žiaci nad 90%, celkovo 5
žiakov nad 80%

Percentil žiaka vyjadruje percento žiakov z celého Slovenska s horšími výsledkami ako daný žiak.

Ústna forma internej časti MS 2018

Hodnotenie Počet odpovedí
výborný 46
chválitebný 19
dobrý 5
dostatočný 2
nedostatočný 0
Priemerné hodnotenie školy 1,49

Štyria žiaci maturovali z 5. dobrovoľného predmetu s prospechom 1,00.

Galéria 0 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro