Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Spojenej školy sv. Františka z Assisi

Karloveská 32, 841 04 Bratislava, IČO: 42176182, telefón: +421 905 525 299,

mail: riaditel@svfrantisek.sk

Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P.O.BOX 113, 814 99 Bratislava

Pri realizácii cieľov, úloh a povinností Spojenej školy sv. Františka z Assisi (ďalej len „škola“, alebo „prevádzkovateľ“) získavame Vaše osobné údaje priamo od Vás, alebo ich získavame pri plnení svojich povinností.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov, alebo osobných údajov Vášho dieťaťa ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností školy ako zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca školy alebo jemu blízkou osobou.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame podľa osobitných právnych predpisov, neposkytnutie Vašich osobných údajov by mohlo mať za následok nemožnosť realizácie úloh a povinností školy. Napríklad, ak podáte podnet na prešetrenie problému Vášho dieťaťa, pričom neuvediete svoje meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a svoj podpis (pričom podnet bude obsahovať všetky ostatné náležitosti potrebné pre prešetrenie veci), škola sa vecou bude zaoberať, avšak nebudete nebudeme Vás môcť informovať o výsledku prešetrenia.

 

Zásady ochrany osobných údajov

Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne, v súlade s predpismi a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne osoby poverené školou (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Škola je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami príslušných osobitných predpisov.

Na základe čoho sú alebo budú Vaše údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom.

Kto sú možní príjemcovia Vašich osobných údajov?

Kategória príjemcov:

  • orgány štátnej správy a verejnej moci
  • súdy
  • orgány činné v trestnom konaní
  • exekútori
  • notári
  • sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka
  • účastníci konania

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

 

Aké máte práva na základe legislatívy:

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u zodpovednej osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, požiadajte nás, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností máte oprávnenie nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Viac sa o tejto téme môžete dozvedieť na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov

 

Odpovede na Vaše otázky:

Každá dotknutá osoba môže kontaktovať školu prostredníctvom kontaktnej osoby s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa zákona č.18/2018 Z. z. nasledovne:

osobne: sekretariát Spojenej školy sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava

telefonicky: +421 911 811 117

elektronickou poštou: zodpovednaosoba@svfrantisek.sk

Kontaktná osoba: Kornel Maťko

V súvislosti s výkonom svojich úloh sme viazaní povinnosťou mlčanlivosti v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. alebo osobitným predpisom.

Galéria 0 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro