Ochrana osobných údajov

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov služby   – Knižnica dobrých vecí Rodičovského združenia sv. František, so sídlom Karloveská 32, 84104 Bratislava, IČO: 30858411, DIČ: 2022086561, reg. MV SR dňa 04.11.2005 pod č. VV pod č. VVS/1-900/90-26832 (ďalej len „RZ sv. František“) .

1.2. RZ sv. František pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

2. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME?

2.1. Údaje poskytnuté návštevníkmi našej služby   – Knižnice dobrých vecí na webstránke Spojenej školy sv. Františka z Asissi, Karloveská 32, 84104 Bratislava - www.svfrantisek.sk.  Spracovávané sú len osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri vytvorení Vašej rezervácie veci.

2.2. Tieto údaje zahŕňajú najmä meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu a meno, priezvisko a triedu Vášho dieťaťa navštevujúceho Spojenú školu sv. Františka. Údaje dieťaťa sú  vyžiadané z dôvodu kontroly podmienky pre používanie   – Knižnice dobrých vecí, kde jednou z podmienok je, že osoba zapožičiavajúca si vec z   - Knižnice dobrých vecí je rodičom dieťaťa zo školy a zároveň platí, že za dieťa/deti má uhradené členské v RZ sv. František.

3. PRE AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

3.1. Pre vybavenie Vašej rezervácie a zapožičania vecí  využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje (telefónne číslo a e-mailovú adresu). Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania rezervácie, jej spracovanie, zapožičanie a zaevidovanie vrátenia zapožičanej veci. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôžeme vybaviť Vašu rezerváciu.

3.2. Pre kontrolu splnenia povinných podmienok pre zapožičanie vecí využívame meno, priezvisko a triedu Vášho dieťaťa. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti súvisiace s kontrolou v evidencii platieb členského príspevku, príp. na výpise z bežného účtu RZ sv. František. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôžeme vybaviť Vašu rezerváciu.

4. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?

4.1. Prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne osoby, ktoré zabezpečujú realizáciu   – Knižnica dobrých vecí v rámci RZ sv. František a Spojenej školy sv. Františka z Asissi. Údaje nie sú poskytnuté žiadnej inej strane.

5. AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

5.1. RZ sv. František spracováva osobné údaje na účely rezervácie a zapožičania vecí po celú dobu jej spracovania až do vrátenia zapožičanej veci v stave, v akom bola vec zapožičaná a v zmysle podmienok pre fungovanie   – Knižnica dobrých vecí.

6. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

6.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na RZ sv. František a požadovať:

  • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov
  • Prístup k údajom, ktoré ste poskytli RZ sv. František
  • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné
  • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) po ukončení spracovania rezervácie a navrátení zapožičanej veci v zmysle podmienok stanovených pre využívanie služby  .

7. BEZPEČNOSŤ

7.1. RZ sv. František dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

7.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

8. KONTAKT

8.1. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať emailom na adresu dookola@svfrantisek.sk.

9. ÚČINNOSŤ

9.1. Tieto pravidlá sú účinné od 1.10.2018

 

Galéria 0 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro