Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg je na základnej škole pre žiakov preto, aby sa žiakom (i rodičom) účinne pomohlo  a  tak sa im úspešne učilo, dobre sa v škole cítili, zažívali úspech v kolektíve žiakov, prežívali radosť zo školskej  práce a tak z nich vyrástli zdravé a harmonické osobnosti . . .“

 

Hlavnú náplň práce :

 • tvorí priama práca so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami.
 • žiaci prichádzajú do učebne špeciálneho pedagóga na individuálne konzultácie podľa vopred stanoveného rozvrhu v rozpätí 1 – 2 vyučovacích hodín týždenne
 • Na hodine sa venujem rozvíjaniu tej kognitívnej funkcii, ktorú predchádzajúce diagnostické vyšetrenia odhalili ako problémovú.
 • Časť hodiny je možné využiť aj na objasnenie edukačného obsahu, ktoré sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany vyučujúceho dieťaťu nepodarilo pochopiť.
 • Ako pomôcky pri práci využívam odbornú literatúru, pracovné listy, špeciálne hry a cvičenia, špeciálne pomôcky vyvinuté pre pomoc deťom s poruchou učenia a edukačné počítačové programy.
 • Dodržiavam  zásady špeciálno-pedagogickej intervencie.
 • Dôležitú úlohu špeciálno-pedagogickej intervencie tvoria aj rozhovory so žiakom, ktoré majú posilniť vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu a snahu dieťaťa  a súčasne ho motivovať do ďalšej práce.
 •  som poradcom a pomocníkom triednych i predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP.
 •  vytváram individuálny vzdelávací plán, do ktorého sa premietajú špecifické problémy žiaka vyplývajúce z jeho diagnózy
 • Pomáham riešiť problémy individuálne integrovaných žiakov a spolupracujem s výchovným poradcom a psychológom sa zameriavam najmä na absolvovanie celoštátneho testovania piatakov a deviatakov so ŠVVP a na ich umiestnenie na primeraný typ strednej školy.

 

 • Frekvencia cvičení:
  Takmer každý začlenený žiak sa k špeciálnemu pedagógovi dostane približne 1-krát za dva týždne alebo podľa potreby aj častejšie. Žiakom 7. až 9. ročníka s vývinovými poruchami učenia pomáha už len cielené doučovanie, pretože u detí po dosiahnutí 13. roku reedukačné cvičenia nenavodia požadované pozitívne zmeny – proces vnímania je ukončený.
 • k žiakom, podľa potreby 1. ročníkov chodievam  1-krát za 2 týždne, pracujem priamo na hodine,
 •  usmerňujem triednych učiteľov pri špecifických problémoch v oblasti učenia i zmyslového poznávania,
 • podľa potreby pracujem so začlenenými žiakmi priamo v triede, realizujem náčuvy (pozorovania začlenených žiakov v ich prirodzenom školskom prostredí, t. j. v triede), 
 • podľa potreby a dohody s vyučujúcimi pracuje aj so žiakmi so špeciálno-pedagogickými potrebami (ktorí neboli začlenení), sú to všetci žiaci 2. až  4. ročníkov (frekvencia cvičení 1-krát za 2 týždne), dôvodom bol fakt, aby žiaci z kategórie žiaka so ŠVVP v dôsledku možného zhoršovania ich stavu nepostúpili do kategórie začlenený žiak.

 úzko spolupracujem s:

 • rodičmi dieťaťa,
 • so psychológom a špeciálnym pedagógom z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bratislava
 • s metodickými orgánmi (MZ, PK),
 • s vedením školy a so všetkými pedagógom, psychológom a pedagogickými asistentom.

Galéria 0 obrázkov


© 2020 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro